logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR 112/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016
UCHWAŁA NR 112/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2011 r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 ze. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

W uchwale Nr IY/25/201 1 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 201 1 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 201 1-20 1 6 zmienionej uchwałą Nr V/30/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 3 1 marca 20 1 1 r., uchwałą Nr 34/201 1 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 kwietnia 201 1 r., uchwałą Nr 51/201 1 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 19 maja 201 1 r., uchwałą Nr VIII/50/201 1 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 201 1 r., uchwałą Nr 78/201 1 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 sierpnia 201 1 r., uchwałą Nr 92/201 1 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 września 201 1 r. oraz uchwałą Nr XII/91/201 1 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 listopada 201 1 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr l do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF: kolumna - Rok 2011
 wiersz l Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę 732.413,27 zł,
 wiersz l lita dochody bieżące - zwiększa się o kwotę 732.413,27 zł,
 wiersz 2 Wydatki bieżące
bez odsetek od kredytów i pożyczek - zwiększa się o kwotę 729.908,77 zł,
d) wiersz 2 lit.a wynagrodzenia i składki
od nich naliczane - zmniejsza się o kwotę 236.789,15 zł,
e) wiersz 2 lit.b związane z funkcjonowaniem
organów JST - zwiększa się o kwotę 7.456,00 zł,
f) wiersz 3 Wynik budżetu po wykonaniu
wydatków bieżących - zwiększa się o kwotę 2.504,50 zł,
g) wiersz 6 Środki do dyspozycji - zwiększa się o kwotę 2.504,50 zł.
h) wiersz 9 Środki do dyspozycji - zwiększa się o kwotę 2.504,50 zł,
i) wiersz 10 Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę 2.504,50 zł,
j) wiersz 19 Wydatki bieżące razem - zwiększa się o kwotę     729.908,77 zł,
k) wiersz 20 Wydatki ogółem - zwiększa się o kwotę 732.413,27 zł.

2) załącznik Nr l do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 do uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2011-2016 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarząd Powiatu:
1. /-/ Małgorzata Waszak
2. /-/ Andrzej Nowak
3. /-/ Stanisław Głąbicki
4. /-/ Tadeusz Jaroszewski
5. /-/ Jacek Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-02-01 08:24:18)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-02-01 11:02:54)
Lista wiadomości