logo
logo bip
Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 czerwca 2015 r.
Protokół Nr 17/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 29 czerwca 2015 r.

W posiedzeniu udział wzięli:                           
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Koninie,
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
Ewelina Rapeła - główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji,
Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński,
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
17. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego otworzył o godz. 1200 starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 15 czerwca br.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Artystyczne warsztaty rękodzieła" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 28 maja 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2015. 
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
10. Sprawy bieżące.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 16/2015 z 15 czerwca 2015 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Z uwagi na nieobecność na ostatnim posiedzeniu od głosu wstrzymał się radny Zenon Paszek.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane autopoprawkami zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu powiatu środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy: Grodziec (400.000,00 zł na przebudowę ul. Wiejskiej w Grodźcu) oraz Wilczyn (70.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3176P Zygmuntowo - Świętne).
Następnie Radzisław Kozłowski omówił zmiany po stronie wydatków budżetowych zgodnie z treścią wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.
W tej części głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która przypomniała członkom zarządu, że samorząd gminy Wilczyn zobowiązał się partycypować w połowie kosztów inwestycji drogowej na odcinku Zygmuntowo - Świętne.
W związku z brakiem innych uwag do przedstawionych autopoprawek starosta Stanisław Bielik poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W kolejnym temacie z dziedziny finansów starosta koniński oddał głos skarbnikowi powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie do WPF proponowanych autopoprawek jest konsekwencją zmian omówionych w poprzednim punkcie porządku obrad.
Zarząd powiatu nie wniósł uwag i przyjął wniosek jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
Punk 5. porządku obrad omówiła Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Dyrektor wyjaśniła, że zmiana regulaminu organizacyjnego wynika z konieczności dostosowania działań Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Poinformowała, że  nowe przepisy nałożyły na jednostkę dodatkowe zadania m.in.: profilowanie pomocy udzielanej osobom bezrobotnym, powierzenie pracownikom urzędu funkcji doradcy klienta, wdrożenie nowych instrumentów wspierających zatrudnienie osób młodych oraz pracodawców zatrudniających osoby w wieku 50+, a także realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz programu „Aktywizacja i Integracja".
Wiesława Matusiak dodała też, że zmiana struktury organizacyjnej urzędu wiąże się również z likwidacją wydziału ds. funduszy oraz kilku stanowisk: ds. poradnictwa zawodowego, świadczeń i koordynatorów.
Odnosząc się do ostatniej informacji starosta Stanisław Bielik zapytał dyrektor o powody likwidacji wydziału ds. funduszy.
Dyrektor odpowiedziała, że w związku z realizacją nowych zadań likwidacja wydziału przyczyni się do poprawienia efektywności pracy urzędu.
Z uwagi na brak innych pytań starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej.
 
Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta koniński Stanisław Bielik poinformował, że projekt ww. uchwały dotyczy powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Przewodniczący zarządu dodał też, że zgodnie z treścią dokumentu, nad prawidłowym przebiegiem naboru miałaby czuwać ośmioosobowa komisja, w proponowanym składzie: przewodniczący - wicestarosta koniński Władysław Kocaj, Jan Bartczak i Żaneta Staszak (osoby reprezentujące organ prowadzący szkołę), Dorota Rogalska-Daszkiewicz i Damian Hoffmann (przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny), Tomasz Drzewiecki (przedstawiciel rady pedagogicznej), Anna Maciejewska (przedstawiciel rady rodziców) oraz Małgorzata Woźniak (przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej ZNP).
W ramach uzupełnienia wypowiedzi starosty, Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przypomniał, że w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, w składzie komisji musi się znaleźć: trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po jednym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych.
Następnie starosta koniński zapytał członków zarządu, czy mają jakieś uwagi do przedstawionego materiału. W związku z ich brakiem, poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Artystyczne warsztaty rękodzieła" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy.
 
Kolejny temat omówiła Ewelina Rapeła - główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Ewelina Rapeła poinformowała, że Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy, w drodze tzw. „krótkiej ścieżki", zwróciło się do powiatu o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Artystyczne warsztaty rękodzieła". Celem przedsięwzięcia jest ożywienie i popularyzacja rękodzieła ludowego. Uczestnicy warsztatów, które odbędą się w Domu Kultury w miejscowości Złotkowy (gm. Rychwał), poznają techniki wyplatania ze słomy oraz historię haftu.
Ewelina Rapeła dodała też, że oferta została przygotowana poprawnie pod względem formalnym i merytorycznym oraz że proponuje się przyznać na ten cel dotację  w wysokości 3.100,00 zł.
Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 28 maja 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2015.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 8. punktu porządku obrad, starosta koniński poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor poinformowała, że na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego konkurs na realizację zadania publicznego pn. „organizacja Powiatowych Dni Rodziny", przystąpiły dwa podmioty - Inicjatywny Klub Sportowy „Młody Sportowiec" z Posady oraz Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej, komisja wyżej oceniła ofertę Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji i zarekomendowała je do udzielenia dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł. Dodała też, że za wyborem stowarzyszenia przemawiało również jego wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć oraz przebieg dotychczasowej współpracy z powiatem.
Dyrektor poinformowała zarząd, że Powiatowe Dni Rodziny odbędą się we wrześniu w Żychlinie i  tradycyjnie zostaną połączone z obchodami Powiatowego Dnia Seniora.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego zagadnienia, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Temat ujęty w punkcie 9. porządku posiedzenia przedstawiła Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym.
Anna Freger poinformowała, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie zwróciła się do Zarządu Powiatu Konińskiego z prośbą o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hurtowej 1. Dodała też, że proponuje się, aby nowa umowa została zawarta na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2024 r., a miesięczny czynsz wynosił 14,48 zł brutto za m2. Inspektor dodała też, że ARiMR w Koninie zobowiązała się wyremontować na własny koszt (za ok. 17 000,00 zł) wynajmowane pomieszczenia oraz korytarz.
Odnosząc się do przedłożonego projektu uchwały, starosta Stanisław Bielik zapytał czy z prawnego punktu widzenia zarząd może zawrzeć umowę najmu aż na 9 lat.
Anna Freger poinformowała, że konsultowała się w tej sprawie z radcą prawnym i nie zgłosił on żadnych zastrzeżeń.
Zarząd nie wniósł innych uwag do dokumentu. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 31 lipca br.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz.1250 zakończył posiedzenie.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-08 12:37:02)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-08 12:38:33)
Lista wiadomości