logo
logo bip
Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 15 czerwca 2015 r.
Protokół Nr 16/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
15 czerwca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Małgorzata Sobieraj - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie;
Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Elżbieta Piaseczna - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych;
Jan Bartczak - p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
16. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego nr 14/2015 z 19 maja 2015 r. oraz nr 15/2015 z 28 maja 2015 r.
3. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
9. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.
10. Informacja o aktualnej sytuacji w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Poprawa warunków bytowania zwierząt przebywających w domu tymczasowym Stowarzyszenia WioskowoMi poprzez budowę kojcy dla psów" wnioskowanego przez Stowarzyszenie WioskowoMi.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „FESTIWAL HISTORII SZTUKI im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania do korzystania pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia archiwalnego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
20. Informacja o wyniku przetargu na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
21. Aneks nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2014/2015.
22. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 14/2015 z 19 maja 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanisław Bielik poddał również pod głosowanie protokół nr 15/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Dokument został również przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014.
 
Starosta koniński wyjaśnił, że przekazana członkom zarządu informacja przygotowana została przez Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie i dotyczy płatności bezpośrednich oraz innych płatności, z których w ubiegłym roku skorzystali rolnicy z powiatu konińskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poinformował też, że dokument będzie omawiany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego, która wyda opinię w jego sprawie. W związku z tym zaproponował, aby zarząd przyjął informację w proponowanym brzmieniu.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
Na prośbę starosty, wprowadzenia do kolejnego tematu będącego przedmiotem obrad, dokonał p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że obowiązująca do tej pory uchwała rady dotycząca zasad udzielania i rozliczania dotacji powiatu dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zdezaktualizowała się po nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W związku z tym, konieczne stało się uchwalenie nowego dokumentu regulującego te kwestie. Następnie, naczelnik poprosił o omówienie projektu uchwały Elżbietę Piaseczną - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Inspektor wyjaśniła, że zmianami objęte zostały załączniki do uchwały, które uprościły procedurę ubiegania się placówek o dotację powiatu.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
 
O przybliżenie treści dokumentu będącego przedmiotem obrad w punkcie 5. porządku, starosta Stanisław Bielik poprosił Antoniego Bąka dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk wyjaśnił, że Gmina Kazimierz Biskupi wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Konińskiego, polegającego na budowie chodnika oraz oświetlenia przy drodze powiatowej nr 3200P w miejscowości Kozarzewek.
Dyrektor dodał, że na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji samorząd powiatu przekaże gminie środki w wysokości 12.500,00 zł.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
 
Cztery kolejne tematy dotyczące spraw finansowych powiatu przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że zgodnie z ustawami o samorządzie powiatowym i finansach publicznych, organ stanowiący powiatu zobowiązany jest do podjęcia powyższej uchwały w celu spełnienia wymogów formalno-prawnych procedury absolutoryjnej. Przypomniał też, że zarząd wywiązał się z ustawowego obowiązku przedłożenia obydwu rocznych sprawozdań i informacji o stanie mienia powiatu na 31 grudnia 2014 r. Radzie Powiatu Konińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Skarbnik zapewnił też, że wszystkie komisje stałe, w tym Komisja Rewizyjna, pozytywnie oceniły przedłożone sprawozdania.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
W tej części obrad skarbnik przybliżył zarządowi zaproponowane w dokumencie zmiany. Następnie szczegółowo omówił je zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 7 do protokołu.
W sprawie środków przeznaczonych na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która poprosiła o wskazanie konkretnych zadań, na które pieniądze zostały zaplanowane.
Starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby odpowiedzi na pytanie udzieliła komórka merytorycznie odpowiedzialna za realizację tego zadania, czyli Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, przedkładając zarządowi pisemną informację na ten temat na kolejnym posiedzeniu.
W związku z brakiem innych uwag do przedstawionego materiału, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.
 
Kolejny temat również omówił Radzisław Kozłowski.
Skarbnik poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zarząd powiatu zobligowany jest do przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też, że dokument jest połączeniem bilansu jednostek z bilansem wykonania budżetu.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Informacja o aktualnej sytuacji w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 
Informację o aktualnej sytuacji w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie przybliżyła dyrektor jednostki - Małgorzata Sobieraj.
Dyrektor zasygnalizowała zarządowi, że obecnie placówka boryka się z bardzo poważnym problemem. W związku z ogromną ilością wpływających do poradni wniosków, okres oczekiwania na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną wydłużył się nawet do pięciu miesięcy. Takie obciążenie poradni jest konsekwencją wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i związanej z tym faktem obawy rodziców o gotowość ich dzieci do podjęcia nauki.
Dyrektor podkreśliła, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat poradnia zarejestrowała 1977 dzieci, a w ciągu zaledwie sześciu miesięcy bieżącego roku - aż 1149. Dodała też, że statystyki te odnoszą się tylko do rejestracji dziecka, która odbywa się jednorazowo, nie uwzględniają natomiast ilości wizyt dziecka u specjalistów.
Ogrom pracy związanej z wydawaniem orzeczeń wpłynął również na ograniczenie zadań realizowanych przez pracowników poradni w terenie, tj. konsultacji stałych w szkołach, prelekcji oraz warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Dyrektor poinformowała zarząd, że podjęła działania mające na celu usprawnienie pracy w poradni. Niestety okazały się one niewystarczające. Ze względu na trudną sytuację jednostki, Małgorzata Sobieraj ponownie zwróciła się do zarządu z prośbą o stworzenie w placówce etatu zastępcy dyrektora. Podała też kolejne argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem, m.in. trudności w koordynowaniu pracą jednostki w związku z usytuowaniem poradni w dwóch budynkach oddalonych od siebie ponad 20 km, a także planowaną w przyszłym roku zmianą przepisów, w konsekwencji której placówce przybędą nowe zadania do realizacji.
Na zakończenie dyrektor skierowała do zarządu podziękowanie za wyrażenie zgody na przydział dodatkowych godzin dla pracowników poradni.
Po wysłuchaniu informacji o aktualnej sytuacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, jako pierwszy głos zabrał wicestarosta koniński. Władysław Kocaj stwierdził, że ze względu na ilość wpływających do poradni wniosków zwiększenie liczby godzin służyło usprawnieniu pracy jednostki i było podyktowane dobrem jej klientów. Wicestarosta zapytał też dyrektor dlaczego nie zaplanowała w budżecie wystarczających środków na pokrycie kosztów delegacji pracowniczych.
Małgorzata Sobieraj odpowiedziała, że wydatki na ten cel zostały nie doszacowane, bowiem nie da się przewidzieć wszystkich wyjazdów i interwencji pracowników. W ciągu roku do poradni trafiają dzieci upośledzone w stopniu głębokim, które ze względu na chorobę muszą być badane w miejscu swojego zamieszkania. Poza tym, w związku z pojawianiem się nowych narzędzi badawczych pracownicy kierowani są na specjalistyczne szkolenia, które umożliwią ich poznanie. Dyrektor podkreśliła, że poradnia nie generuje dla powiatu wysokich kosztów, bowiem utrzymuje się z otrzymywanej subwencji.
Starosta Stanisław Bielik zapytał natomiast, ile wydawanych przez poradnię orzeczeń związanych jest z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Dyrektor odpowiedziała, że około 50% wpływających do poradni wniosków dotyczy przyszłych pierwszoklasistów.
Do informacji przedstawionej przez dyrektor Małgorzatę Sobieraj odniosła się radna Halina Lenartowicz, która wyraziła uznanie dla pracy pracowników poradni, a także zwróciła uwagę na ilość i charakter zadań, które realizuje jednostka.
Kończąc dyskusję na temat poradni, starosta koniński zapewnił, że zarząd podejmie działania mające na celu rozwiązanie zasygnalizowanych przez dyrektor problemów.
Korzystając z okazji, Małgorzata Sobieraj zaprosiła uczestników posiedzenia na konferencję poświęconą podsumowaniu projektu pn. "Kompleksowy System Doskonalenia Nauczycieli i Wspomagania Szkół w powiecie konińskim", która odbędzie się 24 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Mikorzynie.
W związku z brakiem innych uwag zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
W sprawie uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, dla której powiat jest organem prowadzącym głos zabrał przewodniczący zarządu.
Starosta Stanisław Bielik poinformował, że 31 lipca br. upływa termin, na jaki zarząd powiatu powierzył obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Agnieszce Domańskiej - wicedyrektor szkoły. W myśl ustawy o systemie oświaty, konieczne jest więc przeprowadzenie postępowania konkursowego na kandydata na to stanowisko.
Wicestarosta Władysław Kocaj dodał, że ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do uchwały, zawiera treść zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Radny Marek Górczak zwrócił natomiast uwagę, że zgodnie z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami, dyrektorem może również zostać osoba niebędąca nauczycielem.
Wicestarosta wyjaśnił, że zezwala na to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które wymaga jednak, aby taka osoba posiadała odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie kierownicze w zakresie zarządzania placówką oświatową.
W związku z brakiem innych uwag zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Poprawa warunków bytowania zwierząt przebywających w domu tymczasowym Stowarzyszenia WioskowoMi poprzez budowę kojców dla psów" wnioskowanego przez Stowarzyszenie WioskowoMi.
 
Kolejne trzy tematy omówiła Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, proponuje się przyznać na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 6.000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia WioskowoMi. Przekazane przez powiat środki przeznaczone zostaną na budowę 4 kojców dla psów przebywających w siedzibie stowarzyszenia w miejscowości Grabowe, gm. Kramsk. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w działalność statutową organizacji, czyli prowadzenie tymczasowych domów dla zwierząt. Wyjaśniła, że oferta złożona przez stowarzyszenie spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, co uzasadnia celowość przyznania dofinansowania.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu.
 
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że projekt kolejnej uchwały również dotyczy udzielenia przez powiat dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt. Poinformowała, że oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu obejmuje przedsięwzięcie polegające na organizacji zajęć dla dzieci w ramach tzw. „zielonych szkół". W projekcie zaplanowano również lekcję biologii w terenie, wizytę w stadninie koni oraz konkursy przyrodnicze. Pełnomocnik poinformowała, że proponowana kwota dofinansowania z budżetu powiatu to 6.000,00 zł.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „FESTIWAL HISTORII SZTUKI im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku.
 
Ostatnia z uchwał związana z udzieleniem dotacji w drodze tzw. „krótkiej ścieżki" dotyczyła zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Pełnomocnik wyjaśniła, że Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „FESTIWAL HISTORII SZTUKI im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba", polegającego na organizacji wydarzenia, podczas którego zostanie przybliżona historia rycerza Marcina ze Sławska. Festiwal ma również upamiętnić 605. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa mieszkańców powiatu konińskiego poprzez poznanie lokalnej historii i sztuki. Dorota Sobieraj - Krawczyk dodała, że proponowana kwota dotacji z budżetu powiatu, to 3.200,00 zł.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
 
Projekt uchwały w sprawie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" omówił Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Krzysztof Czajkowski wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument został przygotowany w związku z koniecznością dokonania zmian w regulaminie przyznawania nagrody. Polegają one na korekcie nazwy wydziału odpowiedzialnego za realizację tego zadania, a także likwidacji kategorii w dziedzinie „Gospodarka" oraz stworzenia nowej dziedziny konkursowej - „Sport i Turystyka". Kolejna zmiana odnosi się do składu kapituły weryfikującej wnioski i dotyczy zastąpienia przedstawiciela Ludowych Zespołów Sportowych pracownikiem wydziału Starostwa odpowiedzialnego za sport w powiecie.
W związku z brakiem uwag zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania do korzystania pomieszczenia w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
Kolejny temat omówił starosta koniński. Stanisław Bielik wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały związany jest z udostępnieniem Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie pomieszczenia znajdującego się w piwnicy starostwa w celu zorganizowania archiwum zakładowego jednostki.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia archiwalnego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
W punkcie 17. porządku obrad, starosta koniński zaproponował, aby zarząd przychylił się do prośby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie i wyraził zgodę na użyczenie jednostce pomieszczenia archiwalnego znajdującego się w budynku starostwa.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował członków zarządu, że przedłożony dokument związany jest z likwidacją składników majątkowych, które znajdują się na stanie ewidencyjnym starostwa. Wyjaśnił, że są to elementy infrastruktury biurowej i informatycznej, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Kolejny temat zreferował przewodniczący zarządu przedstawiając zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy trzem osobom: Romanowi Jakubowiczowi - w uznaniu za wspieranie realizacji inicjatyw sportowych i społecznych oraz za zaangażowanie w ochronę interesów społeczno - zawodowych rolników i organizacji działających w środowisku wiejskim, a także Januszowi Juszczakowi i Jadwidze Kudle - w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek OSP oraz rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 20.
Informacja o wyniku przetargu na wykonawcę zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
 
O przedstawienie tematu ujętego w 20. punkcie posiedzenia starosta poprosił Halinę Dąbrowską - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska wyjaśniła, że do ogłoszonego przez powiat przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z powiatu konińskiego przystąpiły dwa podmioty. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono firmę PHUP „EURO-GAZ Sp.j. Natomiast oferta spółki AM Trans Progres, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Naczelnik dodała, że ceny zaproponowane przez wybraną firmę, to 0,59 zł za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 kg wyrobów zawierających azbest oraz 0,38 zł za transport i unieszkodliwienie 1 kg azbestu.
Halina Dąbrowska poinformowała też zarząd, że pomimo ośmiu lat realizacji programu, mieszkańcy powiatu są nadal bardzo zainteresowaniu możliwością usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich posesji.
Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 21.
Aneks nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2014/2015.
 
O omówienie aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Sompolnie przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka - p.o. naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że zaproponowane w dokumencie zmiany związane są z wprowadzeniem nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy technikum.
Zarząd powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 22.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta koniński poinformował, że ze względu na konieczność wprowadzenia autopoprawek do tegorocznego budżetu związanych z realizacją inwestycji drogowych, kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się jeszcze przed czerwcową sesją.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1015 zakończył posiedzenie Zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-08 09:24:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-08 09:24:39)
Lista wiadomości