logo
logo bip
Protokół Nr 33/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 grudnia 2015 r.
Protokół Nr 33/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
29 grudnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Sławomir Styczewski - radca prawny;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
33. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 32/2015 z 14 grudnia 2015 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie akceptacji aneksu do ugody z dnia 12 listopada 2014 r. zawartej po między Powiatem Konińskim a PAK KWB Konin S.A. z/s w Kleczewie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2016.
7. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodniczący zarządu zwrócił się do jego członków z pytaniem o uwagi do protokołu nr 32/2015 z 29 grudnia 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Z powodu nieobecności na poprzednim posiedzeniu od głosu wstrzymał się starosta Stanisław Bielik.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść dokumentu przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że zaproponowane do uchwały budżetowej autopoprawki dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę w wysokości 54.812,11 zł, na którą składają się: 4.747,08 zł - z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego; 1.082,40 zł - z tytułu odszkodowania za uszkodzoną bramę wjazdową w ZSP w Sompolnie; 1.575,61 zł - w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd", a także 47.407,02 zł - wynikające ze zmiany porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu konińskiego. Następnie Radzisław Kozłowski przybliżył zmiany po stronie wydatków, które ulegają zwiększeniu o kwotę 7.405,09 zł.
Zarząd nie wniósł żadnych uwag i starosta poddał dokument pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, przewodniczący zarządu poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie akceptacji aneksu do ugody z dnia 12 listopada 2014 r. zawartej po między Powiatem Konińskim a PAK KWB Konin S.A. z/s w Kleczewie.
 
W tej części obrad głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który przybliżył członkom zarządu treść aneksu do ugody z kopalnią po kolejnych zmianach. Wyjaśnił, że dotyczą one ujęcia w dokumencie trzech dodatkowych punktów (tj.: § 2 pkt. 3; § 3 pkt. 3 oraz § 5 pkt. 2,) które wskazują powiat, jako stronę zobowiązaną do dokonania wyboru wykonawcy inwestycji na drodze Kaliska-Gogolina-Wielkopole, określają kwotę i sposób przekazania przez kopalnię odszkodowań za nabycie przez powiat prawa własności do nieruchomości pod nową drogę oraz określają sytuację, w której KWB może odstąpić od wykonania aneksu do ugody.
Starosta zapewnił członków, że zaproponowane przez kopalnię dodatkowe zapisy nie wpłyną na terminy ani sposób realizacji inwestycji. Wyraził też nadzieję, że przetarg na wykonawcę drogi Wielkopole - Gogolina - Kaliska uda się ogłosić do końca stycznia 2016 r.
Obecny na posiedzeniu radca prawny Sławomir Styczewski podkreślił, że nowe zapisy są bardzo ogólne i nie dotyczą istotnych warunków ugody.
Radna Halina Lenartowicz wyraziła natomiast obawę, że wynegocjowana kwota odszkodowania opiewająca na 11.700,00 zł może okazać się niewystarczająca do wyłonienia wykonawcy inwestycji. Podkreśliła też, że trzeba uczynić wszystko w tej sprawie, aby jak najlepiej zabezpieczyć interes mieszkańców. Radna poinformowała również starostę, że nie zauważyła, aby (w odpowiedzi na jej interwencję) rozpoczęły się prace drogowe w miejscowości Góry na terenie gminy Wilczyn.
W celu uzyskania informacji o zaawansowaniu prac na ww. drodze, starosta Stanisław Bielik odbył podczas posiedzenia rozmowę telefoniczną z dyrektorem ZDP w Koninie, który zapewnił, że prace te rozpoczęły się wczoraj i są nadal prowadzone.
W wyniku głosowania zarząd podjął uchwałę 4 głosami „za" przy 1 „wstrzymującym się". Od głosu wstrzymała się radna Halina Lenartowicz. Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2016.
 
Kolejny temat omówiła Dorota Sobieraj-Krawczyk, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dorota Sobieraj-Krawczyk poinformowała, że w wyniku przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku dwóch środowiskowych domów samopomocy, komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała oferty złożone przez Fundację Mielnica w Koninie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem.
Pełnomocnik przypomniała, że obydwie organizacje spełniają wszystkie wymagania formalne oraz posiadają doświadczenie w realizacji tego zadania. Dodała też, że prowadzenie środowiskowych domów samopomocy należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a wysokość ustalonej na ten rok dotacji wojewody wyniesie 990,00 zł na jednego uczestnika.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Sprawy bieżące.
 
W związku z brakiem innych tematów starosta podziękował uczestnikom posiedzenia za udział i o godz. 850 zakończył obrady.
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-07 14:20:06)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-07 14:20:06)
Lista wiadomości