logo
logo bip
Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 grudnia 2015 r.
Protokół Nr 32/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 grudnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
2. Marek Górczak
3. Halina Lenartowicz
4. Zenon Paszek
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Anna Matczak - Gaj - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
32. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1330 otworzył wicestarosta Władysław Kocaj. Następnie przedstawił porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 31/2015 z 30 listopada 2015 r.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
7. Opinie zbiorcze Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2016 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
8. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016.
9. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku Powiatu Konińskiego".
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na rok 2016 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Kazimierz Biskupiu do kategorii dróg gminnych.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie niektórych środków trwałych
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie środka trwałego.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.
22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych i pomieszczenia archiwalnego w budynku przy Alejach 1 Maja 9.
23. Plan kontroli na 2016 rok.
24. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad wicestarosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 31/2015 z 30 listopada 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" w roku 2015.
 
O zreferowanie kolejnego punktu wicestarosta poprosił Halinę Dąbrowską - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska przypomniała, że po raz pierwszy za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego odpowiedzialna była firma PHUP „EURO - GAZ". Wyjaśniła, że realizacja zadania przypadła na okres od czerwca do października br. i polegała na demontażu płyt azbestowo - cementowych z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych, ich transporcie oraz unieszkodliwianiu w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Sulańskiej w Koninie. Naczelnik poinformowała też, że w 2015 r. powiat sfinalizował 424 wnioski na łączną wartość usług 435 630, 96 zł. Na usunięcie i unieszkodliwienie ponad 1 105 ton odpadu azbestowego samorząd przeznaczył ponad 235 630,96 zł środków własnych oraz 200 000 zł dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Członkowie nie wnieśli uwag do sprawozdania i przyjęli je jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja".
 
Punk 4. porządku posiedzenia również omówiła Halina Dąbrowska.
Naczelnik Dąbrowska wyjaśniła, że uchwała z 2012 r. wymaga zmiany w związku z koniecznością ujęcia w jej treści aktualnych danych dotyczących szacunkowej ilości wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gmin powiatu konińskiego. Uwzględnienie wyników przeprowadzonej w tym roku inwentaryzacji wyrobów azbestowych pozwoli na rzetelną i bardziej skuteczną realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest...". Podkreśliła też, że zmiany te nie wpłyną na określone w dokumencie cele i założenia.
W wyniku głosowania zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 
W tej części obrad o zabranie głosu wicestarosta poprosił Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Naczelnik poinformował, że wprowadzone do uchwały Rady Powiatu Konińskiego nieznaczne korekty odnosiły się do dwóch sformułowań językowych i zostały zastosowane zgodnie z wytycznymi Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Członkowie zarządu nie wnieśli żadnych uwag. W wyniku głosowania dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 
Na prośbę wicestarosty treść dokumentu przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego został przedłożony zarządowi w związku z koniecznością dokonania wypłaty odszkodowań za nabycie przez powiat prawa własności do nieruchomości pod drogę powiatową nr 3180P. W związku z tym, kwota 967.441,00 zł zostanie przeniesiona, jako środek niewygasający na kolejny rok budżetowy.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Opinie zbiorcze Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2016 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
 
Temat będący przedmiotem 7. punktu porządku posiedzenia omówił wicestarosta Władysław Kocaj.
Wicestarosta poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023. Opinia zbiorcza Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjął opinię zbiorczą Komisji Budżetowej w sprawie WPF na lata 2016 - 2023.
Władysław Kocaj dodał również, że ww. komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu powiatu. Następnie odczytał treść sporządzonej przez nią opinii w tej sprawie zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokołu.
W wyniku głosowania, członkowie zarządu jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjęli opinię zbiorczą Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2016 r.
 
Punkt 8.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Kolejnych sześć punktów porządku obrad dotyczących finansów publicznych przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Ich omawianie rozpoczął od przedstawienia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok. Skarbnik poinformował, że zaproponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 138.490,00 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o 138.490,00 zł. Następnie odniósł się do szczegółów dokumentu zgodnie z treścią załącznika nr 9 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem uwag wicestarosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 glosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016-2023.
 
Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 związane są z wcześniej omówionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej na rok 2016.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Radzisław Kozłowski omówił też proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 11 .
Skarbnik wyjaśnił też przyczyny ewoluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych powiatu.
Wobec braku pytań do przedstawionego materiału wicestarosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
                                                                           
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału wicestarosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 12 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
W punkcie 12. porządku obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że ww. dokument dotyczy uchylenia, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zapisów uchwały podjętej 20 listopada br. w części odnoszącej się do rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 363.974,00 zł. Natomiast pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu wydatków do potrzeb komórek urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
W tej części obrad skarbnik poinformował, że proponowane kolejną uchwałą zarządu zmiany dotyczą rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 363.974,00 zł w celu rozliczenia wynagrodzeń i ich pochodnych oraz stanów organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat koniński.
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie 4 - głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
 
Punkt 14. porządku posiedzenia omówił wicestarosta koniński Władysław Kocaj.
Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zarząd może upoważnić kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań określonych w statucie jednostki, a także zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach przyznanych w budżecie środków na dany rok. Władysław Kocaj dodał, że w związku z pełnieniem przez Marka Jeglińskiego funkcji kierownika Środowiskowego Domu samopomocy w Ślesinie przedmiotowa uchwała jest zasadna i zwrócił się do zarządu o jej podjęcie.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
 
Temat ujęty w 15. punkcie porządku posiedzenia omówił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Witold Nowak przypomniał, że „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego" wręczane są na corocznej Gali Powiatu Konińskiego osobom i podmiotom wyróżniającym się aktywnością w takich dziedzinach, jak: „Gospodarka", „Kultura", „Sport i turystyka" oraz „Działalność społeczna". Wyjaśnił też, że wszystkie wnioski złożone w sprawie przyznania nagrody w 2016 r. były opiniowane przez dwie kapituły wg określonych kryteriów i zasad wynikających z regulaminu.
Następnie wicestarosta Władysław Kocaj zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituł i przyznać nagrody: w dziedzinie „Gospodarka" - firmie INTERMEBLE z Sompolinka; w „Kulturze" - Teresie Olczak, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie; w „Sporcie i Turystyce" - Bartoszowi Malinowskiemu z LUKS Wilczyn oraz Michałowi Wasikowi, prezesowi klubu Sokół Kleczew. Natomiast za wyróżniającą się „Działalność społeczną" - uhonorować Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionych kandydatur i jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu nagród nominowanym przez kapituły.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia regulaminu konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku Powiatu Konińskiego".
 
O przedstawienie kolejnego tematu, wicestarosta koniński poprosił pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Dorotę Sobieraj-Krawczyk.
Pełnomocnik wyjaśniła, że z inicjatywą zorganizowania konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku Powiatu Konińskiego" wyszły organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe powiatu, w których prężnie działają grupy wolontariackie. Dodała też, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednym z zadań powiatu jest promocja wolontariatu. Podjęcie się więc realizacji takiego przedsięwzięcia jest zasadne z punktu widzenia prawa. Jednocześnie tytuł stanowiłby wyraz docenienia przez zarząd powiatu osób lub instytucji NGO, które bezinteresownie angażują się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Następnie, pełnomocnik przybliżyła zarządowi zasady konkursu ujęte w regulaminie oraz poinformowała, że zdobywcy tytułu „Wolontariusz Roku Powiatu Konińskiego" zostaną uhonorowani podczas Gali Powiatu Konińskiego.
Z uwagi na brak pytań, wicestarosta Władysław Kocaj poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na rok 2016 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
W tej części obrad, wicestarosta oddał głos Dorocie Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapisami Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi, zarząd zobowiązany jest do powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach dotyczących zlecania przez powiat zadań publicznych w 2016 r.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że komisję tworzyć będą pracownicy starostwa oraz kierownicy komórek merytorycznie właściwych, przedstawiciel zarządu powiatu, a także organizacje pozarządowe, które zgłosiły swoich przedstawicieli. Zaproponowane w uchwale osoby to: Władysław Kocaj - wicestarosta koniński; Karol Baranowski - inspektor ds. kultury fizycznej; Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa; Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji; Ewelina Rapeła - główny specjalista ds. promocji; Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego; Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista ds. promocji zdrowia i spraw społecznych; Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie; Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami; Krystyna Chowańska z TPD w Koninie; Aleksandra Brzęcka ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Złotkowy; Mariola Budzińska ze Stowarzyszenia Dziki Bobry; Arleta Radomska z Fundacji ERKA w Licheniu Starym; Anna Lewandowska z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich.
W związku z brakiem uwag, uchwała została poddana pod głosowanie i podjęta przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Kazimierz Biskupiu do kategorii dróg gminnych.
 
Zagadnienia ujęte w punktach od 18. do 20. przedstawił Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Dyrektor poinformował, że wójt Gminy Kazimierz Biskupi wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 1659/1 (obręb Kazimierz Biskupi) oraz 3/12 (obręb Wieruszew). Antoni Bąk wyjaśnił, że ww. droga ma charakter publiczny i służy potrzebom społeczności lokalnej, a dotychczas nie został jej nadany status żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie niektórych środków trwałych
 
Przystępując do realizacji kolejnego punktu Antoni Bąk poinformował, że uchwała ta dotyczy likwidacji 4 piaskarko-solarek oraz związanych z ich obsługą dwubramowych dźwignic będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Dyrektor wyjaśnił, że ze względu na zły stan techniczny oraz brak części zamiennych maszyny nie nadają się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, wicestarosta poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Władysław Kocaj - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie środka trwałego.
 
Antoni Bąk poprosił również zarząd o wyrażenie zgody na zbycie przez ZDP w Koninie samochodu ciężarowego Lublin Towos. Dyrektor wyjaśnił, że pojazd jest w złym stanie technicznym, a koszty naprawy przewyższają jego wartość.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, wicestarosta poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Władysław Kocaj - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.
 
W tej części obrad, wicestarosta Władysław Kocaj poprosił o zabranie głosu Annę Matczak-Gaj, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
Dyrektor poprosiła zarząd o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie Środowiskowemu Domu Samopomocy w Ślesinie samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN będącego na stanie szkoły. Wyjaśniła też, że utrzymywanie przez szkołę dwóch samochodów służbowych generuje niepotrzebne koszty. Ponadto, ZSEU zatrudnia tylko jednego kierowcę. Zasadnym jest więc zrezygnowanie z użytkowania starszego z pojazdów (VOLKSWAGENA, rok produkcji 1997) i przekazanie go w drodze protokołu ŚDS w Ślesinie, w którym zgodnie z zapewnieniem kierownika, będzie wykorzystywany do organizowania przewozu uczestników na zajęcia w jednostce.
Wicestarosta Władysław Kocaj wyraził akceptację dla zaproponowanego przez dyrektor Matczak-Gaj rozwiązania. Dodał jednak, że choć stan techniczny przekazywanego pojazdu nie budzi zastrzeżeń, to ze względu na jego rok produkcji nie będzie mógł być długo użytkowany.
W związku z brakiem innych uwag, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Punkt 22.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych i pomieszczenia archiwalnego w budynku przy Alejach 1 Maja 9.
 
O omówienie tematu ujętego w 22 punkcie porządku obrad wicestarosta poprosił Annę Freger, inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
Inspektor wyjaśniła, że zmiana wcześniej podjętej w tej sprawie uchwały odnosi się do zapisu dotyczącego wskaźnika do rozliczeń opłat. Jego zmniejszenie z 3,72 na 2,39 związane jest z wyłączeniem z opłat za media, ochronę i sprzątanie pomieszczenia archiwalnego Nr 014 A. Z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany wystąpił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który uznał, że pomieszczenie archiwalne będzie użytkowane w znacznie mniejszym zakresie niż pozostałe pomieszczenia biurowe.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Punkt 23.
Plan kontroli na 2016 rok.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad głos ponownie zabrał Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że w przyszłorocznym planie ujęte zostały 4 kontrole w jednostkach powiatu oraz 1 - w starostwie. Biuro przeprowadzi też 2 kontrole doraźne w zakresie rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Konińskiego w 2015 r.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego planu kontroli, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
 
Punkt 24.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących głos zabrał wicestarosta Władysław Kocaj, który poprosił członków zarządu o pochylenie się nad projektem uchwały zarządu w sprawie akceptacji aneksu do ugody z dnia 12 listopada 2014 r. zawartej po między Powiatem Konińskim a PAK KWB Konin S.A w Kleczewie. Wyjaśnił, że opracowywanie dokumentu zakończyło się w trakcie posiedzenia zarządu, stąd nie mógł on być wcześniej włączony pod obrady. Następnie wicestarosta odczytał projekt aneksu zgodnie z treścią załącznika nr 25 do protokołu.
W wyniku głosowania zarząd podjął uchwałę 3 głosami „za" przy 1 „wstrzymującym się". Od głosu wstrzymała się radna Halina Lenartowicz, która wyraziła rozczarowanie dotychczasową współpracą z władzami kopalni oraz budzącymi wątpliwości uzgodnieniami w sprawie budowy drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
W związku z brakiem innych tematów, wicestarosta podziękował obecnym za udział i o godz.1535 zakończył posiedzenie Zarządu.     
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-04 13:38:29)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-03-04 13:38:29)
Lista wiadomości