logo
logo bip
Protokół Nr 31/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 listopada 2015 r.
Protokół Nr 31/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
30 listopada 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
31. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego otworzył o godz. 1100 starosta koniński. Po powitaniu jego uczestników przypomniał, że dziś zarząd spotka się dwukrotnie, a druga część posiedzenia odbędzie się po zakończeniu sesji Rady Powiatu Konińskiego. Dodał też, że wznowienie obrad po przerwie uwarunkowane jest uchwaleniem przez organ stanowiący Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. Podjęcie na dzisiejszej sesji ww. dokumentu jest niezbędne do ogłoszenia przez zarząd otwartego konkursu ofert na realizację w przyszłym roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy.
Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 20 listopada 2015 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Rzgów nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej Dk-25 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle - Ślesin.
8. Sprawy bieżące.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w roku 2016.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
W pierwszej części obrad nie uczestniczyli wicestarosta Władysław Kocaj oraz radny Marek Górczak.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 30/2015 z 20 listopada 2015 r. Dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik przybliżył zarządowi zaproponowane do projektu uchwały autopoprawki. Następnie omówił je zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do protokołu.
Radzisław Kozłowski przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że są one związane z wprowadzeniem do budżetu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 47.505,00 zł (z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli), a także zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 7.686,47 zł (w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd").
Z uwagi na brak pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
Kolejny trzy punkty ujęte w porządku obrad omówił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że projekt powyższego dokumentu związany jest z udzieleniem pełnomocnictwa dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie do reprezentowania powiatu w sprawach związanych z uzyskaniem dofinansowania z PFRON na remont pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne.
Następnie starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia Gminie Rzgów nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.
 
W tej części obrad Stanisław Bielik poinformował, że Gmina Rzgów zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zarzew, która jest własnością Powiatu Konińskiego i stanowi część drogi powiatowej nr 3238P. Wyjaśnił, że samorząd gminy ma zamiar ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę ww. odcinka drogi. Starosta dodał też, że zgodnie z umową, gmina dysponowałaby nieruchomością przez kolejne trzy lata.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej Dk-25 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle - Ślesin.
 
W punkcie 7. porządku posiedzenia Stanisław Bielik poinformował, że Burmistrz Ślesina zwrócił się do Zarządu Powiatu Konińskiego z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej na odcinku Lubomyśle - Ślesin. Podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących głos zabrał starosta Stanisław Bielik informując o stanie negocjacji z PAK KWB Konin dotyczących drogi Kaliska - Gogolina - Wielkopole, która ma zostać zbudowana w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Przybliżył przebieg dotychczasowych spotkań oraz ustaleń, które podczas nich zapadły. Wyjaśnił, że dla osiągnięcia kompromisu, powiat przystał na ustępstwa i zaproponował zrealizowanie tej inwestycji w dwóch etapach. W ciągu pierwszego półrocza przyszłego roku kopalnia miałaby wybudować 1,26 km na odcinku Kaliska-Gogolina, a do końca 2016 r. - pozostałe 3,14 km drogi łączącej miejscowości Gogolina i Wielkopole. Aby umożliwić mieszkańcom przejazd na tej trasie zostałaby poszerzona droga z Gogoliny do ronda w Sławoszewku. Powiat wyraził również zgodę na odłożenie budowy ścieżki rowerowej do 2017 roku. Inwestycja miałaby zostać sfinansowana w czterech ratach w terminie do 15 grudnia 2016 r., a jej wstępny koszt oszacowany został na 14.000.000,00 zł. Starosta poinformował również, że trudno dopatrzyć się dobrej woli po stronie kopalni, której zarząd upiera się przy kwocie 10.800.000,00 zł oraz nierealnym terminie płatności, tj. do 15 marca 2017 r. Kopalnia nie widzi też potrzeby zabezpieczenia realizacji tej inwestycji, np. w formie udzielenia powiatowi gwarancji bankowej. Stanisław Bielik stwierdził, że zaproponowane przez kopalnię warunki nie mogą zostać zaakceptowane przez samorząd. Podkreślił, że mając na względzie dobro lokalnej społeczności, powiat nie może wyrazić zgody na rozkopanie drogi powiatowej zanim kopalnia nie zapewni mieszkańcom alternatywnego połączenia na trasie Wilczyn - Kleczew. Zapewnił też, że samorząd jest w dalszym ciągu otwarty na zawarcie ugody satysfakcjonującej obie strony.
Zabierając głos w dyskusji radna Halina Lenartowicz wyraziła zaniepokojenie zaistniałą sytuacji i przychyliła się do stanowiska starosty w tej sprawie.
Następnie Stanisław Bielik o godz. 11.30 zarządził przerwę w obradach i podziękował obecnym za udział w pierwszej części posiedzenia.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w roku 2016.
 
Z uwagi na nieobecność starosty Stanisława Bielika, drugiej części posiedzenia przewodniczył wicestarosta Władysław Kocaj. Do obrad dołączył również radny Marek Górczak.
 
Przystępując do omówienia 9. punktu porządku posiedzenia Wicestarosta przypomniał, że w powiecie konińskim działają dwa środowiskowe domy samopomocy, które prowadzone są przez podmioty wyłonione w otwartych konkursach ofert. Wyjaśnił, że dotychczasowe umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi przestaną obowiązywać z końcem 2015 r. i w związku z tym konieczne jest ogłoszenie nowych konkursów na realizację tych zadań. Władysław Kocaj dodał też, że dla zachowania ciągłości prowadzenia placówek konkurs powinien być rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, wicestarosta podziękował obecnym za udział i o godz. 1540 zakończył posiedzenie zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-17 10:10:40)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-17 10:10:40)
Lista wiadomości