logo
logo bip
Protokół Nr 30/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 20 listopada 2015 r.
Protokół Nr 30/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
20 listopada 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu Konińskiego:                                                               
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Halina Lenartowicz,
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji;
Anna Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
30. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński, który następnie zawnioskował o dokonanie zmiany w porządku obrad. Wyjaśnił, że powodem usunięcia punktu (10.) dotyczącego akceptacji aneksu do ugody zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a PAK KWB Konin S.A. jest niedopełnienie przez zarząd kopalni formalności niezbędnych do podpisania ww. dokumentu. W związku z tym podjęcie uchwały w tej sprawie obecnie nie jest możliwe.
Następnie starosta przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 29/2015 z 12 listopada 2015 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego".
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Wygoda.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Wierzbinek.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych i pomieszczenia archiwalnego w budynku przy Alejach 1 Maja 9.
14. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 29/2015 z 12 listopada 2015 r. Dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
O omówienie 3. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmian w planie wydatków w zakresie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że nowy podział środków dostosowany został do aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych i polega na przesunięciu niewykorzystanej kwoty w wysokości 24.862,00 zł na zadanie związane z dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Konińskiego".
 
Temat będący przedmiotem kolejnego punktu porządku obrad zreferował Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Naczelnik przypomniał, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, powiat zobligowany jest to opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Podkreślił, że ww. plan jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadania polegającego na organizacji transportu zbiorowego, za które powiat będzie odpowiedzialny od stycznia 2017 r.
Naczelnik poinformował też, że powyższy dokument został poddany konsultacjom społecznym, a także był omówiony na spotkaniu z wójtami i burmistrzami z powiatu konińskiego. Wyjaśnił, że wszystkie zgłoszone do niego uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane i częściowo uwzględnione. Dodał również, że plan został uzgodniony z samorządami Miasta Konina oraz sąsiadujących powiatów w celu zachowania możliwości wspólnego organizowania transportu na liniach wykraczających poza granice powiatu konińskiego.
Odnosząc się do omówionego zagadnienia wicestarosta Władysław Kocaj podkreślił, że „Plan Transportowy" został przygotowany tak, by w razie potrzeby była możliwość jego modyfikacji pod kątem aktualizacji i okresowej weryfikacji przebiegu linii komunikacyjnych.
Następnie głos zabrał sekretarz Mirosław Kruszyński, który zapytał o sposób finansowania transportu zbiorowego na terenie powiatu.
Udzielając odpowiedzi, naczelnik Wietrzykowski stwierdził, że z założenia koszty przewozów pasażerskich w wariancie podstawowym planu powinny rekompensować wpływy pochodzące ze sprzedaży biletów. Natomiast wszystkie dodatkowe połączenia będą na podstawie stosownych porozumień finansowane wspólnie przez powiat i gminy.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 cd. do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 
W tej części obrad głos zabrał starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta poinformował, że projekt ww. uchwały związany jest z wyrażeniem przez Radę Powiatu Konińskiego stanowiska w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania polegającego na budowie bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim. Dodał, że marszałek województwa wnioskował do samorządu powiatu o przekazanie na ten cel wsparcia w wysokości 135.432,20 zł oraz że byłoby ono wypłacone w dwóch transzach w 2016 i 2017 roku. Przewodniczący zarządu wyjaśnił też, że według marszałka prośba do samorządu o dofinansowanie tej inwestycji jest uzasadniona, bowiem działania ratownicze nowej bazy będą obejmowały swoim zasięgiem także 14 gmin powiatu konińskiego.
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu. Odniósł się do korekt wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, a także do przyczyn ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w budżecie omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Punk 8. porządku posiedzenia również przedstawił skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że proponowane uchwałą zarządu zmiany dotyczą rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 363.974,00 zł w celu rozliczenia wynagrodzeń i ich pochodnych oraz stanów organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat koniński. Wyjaśnił też, że pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu wydatków do potrzeb komórek urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 9. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosił Dorotę Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. przystąpiło 4 oferentów. Po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji, komisja konkursowa najwyżej (tj. przyznając 49 punktów) oceniła ofertę Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich z Konina. Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że na ocenę wpływ miała zarówno strona merytoryczna oferty, jak i ponad 20-letnie doświadczenie organizacji w prowadzeniu poradnictwa prawnego w regionie. Poinformowała też, że łączna kwota dotacji na prowadzenie 3 punktów pomocy prawnej wyniesie 179.838,00 zł.
Zabierając głos w dyskusji radna Halina Lenartowicz przychyliła się do decyzji komisji konkursowej podkreślając zasługi Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich dla społeczności powiatu konińskiego oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi samorządami.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński poinformował, że dwa punkty ujęte kolejno w porządku obrad związane są z wydaniem przez zarząd opinii w sprawie wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej złożonych przez Prezydenta Miasta Konina oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. Stanisław Bielik wyjaśnił, że wnioskowane przedsięwzięcia nie kolidują z zamierzeniami samorządu powiatowego.
 Starosta, jako pierwszy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ulic: Staromorzysławska, Działkowa i Graniczna w Koninie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Wygoda.
 
W związku z brakiem uwag, starosta poddał kolejny dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd Powiatu Konińskiego podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie gminy Wierzbinek.
 
W punkcie 12. porządku posiedzenia Stanisław Bielik poinformował, że Wójt Gminy Wierzbinek wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg gminnych nieruchomości położonych w obrębach Boguszyce oraz Kryszkowice. Wyjaśnił, że znajdują się one na obszarze górniczym przeznaczonym pod eksploatację.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych i pomieszczenia archiwalnego w budynku przy Alejach 1 Maja 9.
 
O omówienie przedostatniego punktu porządku obrad starosta poprosił Annę Freger - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
Anna Freger poinformowała, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie zwrócił się do zarządu powiatu z prośbą o użyczenie znajdujących się w budynku starostwa lokali biurowych (80,85 m2) oraz pomieszczenia archiwalnego (44,81 m2). Wyjaśniła, że koszty eksploatacyjne będą naliczane w oparciu o wystawione rachunki, według udziału procentowego powierzchni lokali zajmowanych przez PINB. Inspektor dodała, że nowa umowa z jednostką obowiązywała będzie od 1 stycznia 2016 r. przez kolejne trzy lata.
Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie porządku obrad poświęconym sprawom bieżącym zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 30 listopada br.
Następnie starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 910 zakończył posiedzenie zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Zarząd Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-17 09:48:07)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-17 09:48:07)
Lista wiadomości