logo
logo bip
Protokół Nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 12 listopada 2015 r.
Protokół Nr 29/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
12 listopada 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Jerzy Wojnarowski - z-ca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
29. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 29 października 2015 r.
3. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Bylew, gmina Ślesin.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Kępa na obszarze gminy Ślesin.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zawarcia umowy określającej sposób rozliczania kosztów utrzymania lokali biurowych w budynku przy Alejach 1 Maja 9.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
17. Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na rok 2016.
18. Aneks nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
19. Aneks nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
20. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 28/2015 z 29 października 2015 r. Uwag nie wniesiono i protokół w proponowanym brzmieniu został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
 
O omówienie 3. punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował zarząd, że przygotowania do zimowego utrzymania dróg w nadchodzącym sezonie wyglądają analogicznie, jak w roku ubiegłym. Wyjaśnił, że w celu sprawnego prowadzenia „akcji zimowej" teren powiatu został podzielony na 14 rejonów. Dodał też, że zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, zasada odśnieżania jezdni na całej szerokości znajdzie zastosowanie na 570,10 km dróg powiatowych. Podczas intensywnych opadów odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, a nawierzchnia jezdni posypywana będzie w miejscach niebezpiecznych (skrzyżowania, wzniesienia, przystanki autobusowe). Na terenach miejskich, natomiast, zaplanowano odśnieżanie i posypywanie całej szerokości dróg - na łącznej długości 22,30 km.
Dyrektor przypomniał też, że za utrzymanie przejezdności dróg w sezonie 2015/2016 odpowiadać będzie 9 firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie ponad 34.000,00 zł.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedłożonego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 
 
W tej części obrad starosta oddał głos Dorocie Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk przypomniała, że zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt ww. programu poddany został konsultacjom społecznym. Dokument został przyjęty przez środowisko NGO bez żadnych uwag i zastrzeżeń. Pełnomocnik poinformowała, że po raz pierwszy ujęte zostały w nim środki na zadania związane z prowadzeniem mieszkań chronionych (72.000,00 zł) oraz udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (179.838,00 zł). Dodała też, że na realizację przyszłorocznego programu współpracy powiatu z przedstawicielami III sektora zaplanowano 1.268.038,00 zł.
Zarząd w wyniku glosowania przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
Kolejny temat omówił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji, który przypomniał, że przepisy obligują samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej. Wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Konin w sprawie powierzenia biblioteki miejskiej zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2016 roku. Naczelnik dodał również, że na realizację tego zadania powiat przekaże samorządowi miasta Konina środki w wysokości 100.000,00 zł.
Wobec braku pytań do przedstawionego dokumentu starosta poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023.
 
O omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2016 - 2023 przewodniczący zarządu poprosił skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został przygotowany zgodnie ze wszystkimi wytycznymi ustawy o finansach publicznych. Następnie przybliżył złożony proces projektowania dokumentu.
Skarbnik poinformował, że dochody zostały ustalone na kwotę w wysokości 74.760.280,71 zł, natomiast wydatki - na 74.818.295,52 zł. Dodał, że zgodnie z wyliczeniami, nadwyżka operacyjna kształtować się będzie na poziomie 7.692.036,79 zł. Radzisław Kozłowski odniósł się także do planowanych w przyszłym roku wydatków inwestycyjnych. Zapewnił, że samorząd powiatowy jest w stanie z własnych środków zrealizować inwestycje na kwotę 7.150.051,60 zł. W przyszłorocznym budżecie planowany jest również kredyt w wysokości 2.840.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Skarbnik podkreślił, że opracowywane prognozy dla powiatu są bardzo realistyczne i zazwyczaj nie odbiegają znacznie od stanu faktycznego.
W związku z brakiem uwag zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Konińskiego na lata 2016 -2023. Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik poprosił skarbnika o przedstawienie najistotniejszych zagadnień związanych z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
Radzisław Kozłowski zwrócił uwagę na zaplanowane dochody z tytułu podatku od osób fizycznych wynoszą 17.623.458,00 zł i są wyższe o 1.494,000,00 zł niż w roku ubiegłym. Poinformował również, że subwencja ogólna została ustalona na poziomie 29.649.184,00 zł i przewyższa ubiegłoroczną o ponad 3.000.000,00 zł. W ramach subwencji oświatowej, 1.500.000,00 zł stanowi zabezpieczenie dla Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. Skarbnik wyjaśnił, że kwota ta w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie w zależności od liczby osób korzystających z tego typu placówek. Na zakończenie swojej wypowiedzi Radzisław Kozłowski odniósł się do przyszłorocznych wydatków majątkowych podkreślając, że 9.000.000,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji drogowych.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2016 jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński ponownie poprosił Dorotę Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik poinformowała, że przedłożony zarządowi projekt uchwały dotyczy komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i określa procedury związane z jej powołaniem i działaniem. Wyjaśniła, że komisję tworzyć będą przedstawiciele zarządu, organizacji pozarządowych oraz pracownicy starostwa. Następnie przedstawiła skład komisji, do którego zaproponowano: Władysława Kocaja - wicestarostę konińskiego, Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Krzysztofa Czajkowskiego z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Barbarę Karbową - z-cę naczelnika Wydziału Finansowego, Dorotę Sobieraj-Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Andrzeja Łąckiego - PTTK Odział w Koninie, Izabelę Polak z Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju, Mariolę Budzińską ze Stowarzyszenia Dzikie Bobry oraz Arletę Radomską z Fundacji ERKA.
Członkowie zarządu wyrazili akceptację dla zaproponowanych kandydatur oraz podjęli uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku".
 
Punkt 9. porządku obrad przedstawiła Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Naczelnik podkreśliła, że przedłożony zarządowi dokument był wielokrotnie konsultowany z samorządem gminy Kramsk. Przypomniała też uczestnikom posiedzenia, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, zarząd powiatu zobligowany jest do wydania opinii w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy. Następnie Halina Dąbrowska przedstawiła najważniejsze cele polityki ekologicznej gminy w takich obszarach, jak: ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii, edukacja ekologiczna czy gospodarowanie odpadami. Dokonała też zestawienia słabych i mocnych stron gminy. Do pierwszej grupy zaliczyła brak dobrze rozwiniętej sieci kanalizacyjnej i gazowej, a wśród atutów wymieniła racjonalną gospodarkę odpadami oraz prawidłowo prowadzoną rekultywację terenów pokopalnianych. Następnie zaproponowała, aby zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony dokument.
Zarząd przychylił się do sugestii naczelnik i uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku" podjął jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9  do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
 
Kolejny temat przedstawił Jerzy Wojnarowski - z-ca naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
Jerzy Wojnarowski poinformował, że projekt przedłożonej uchwały dotyczy wyrażenia przez zarząd powiatu zgody na zmianę decyzji starosty o zezwoleniu na budowę drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska-Gogolina-Wielkopole w związku z dokonaniem korekty jej przebiegu w obrębie geodezyjnym Gogolina.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Ślesin.
 
W punkcie 11. porządku posiedzenia Jerzy Wojnarowski poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie. Dodał, że tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Licheń Stary zostały zlokalizowane blisko drogi powiatowej. W związku z tym, Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zgłosił zastrzeżenia do przedłożonego projektu planu. Dzięki uwzględnieniu w dokumencie uwag jednostki, zarządca drogi będzie sprawował nadzór nad powstającą w pobliżu pasa drogowego zabudową.
W związku z brakiem pytań, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin.
 
W tej części obrad Jerzy Wojnarowski poinformował, że zagadnienia ujęte w punktach 12., 13. i 14. również dotyczą uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ślesin. Z-ca naczelnika wyjaśnił, że ustalenia zawarte w dokumentach nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego.
Starosta, jako pierwszy, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Miasta Ślesin. Został on podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Bylew, gmina Ślesin.
 
Starosta zarządził głosowanie kolejnego projektu uchwały. Dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
           
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Kępa na obszarze gminy Ślesin.
 
Zarząd nie wniósł uwag do powyższego dokumentu. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zawarcia umowy określającej sposób rozliczania kosztów utrzymania lokali biurowych w budynku przy Alejach 1 Maja 9.
 
Kolejny temat przedstawił starosta Stanisław Bielik. Poinformował zarząd, że ww. dokument ma na celu przedłużenie umowy z Regionalną Izbą Obrachunkową i określa sposób rozliczania kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych w budynku starostwa. Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że koszty eksploatacyjne będą naliczane w oparciu o wystawione rachunki, według udziału procentowego powierzchni lokali zajmowanych przez Izbę. Dodał, że umowa zawarta zostanie na okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Poddany przez starostę pod głosowanie projekt uchwały podjęty został jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części obrad, starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przychylił się do opinii kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu Mirosławowi Włodarczykowi - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, a zwłaszcza za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz promowanie idei działalności ochotniczych straży pożarnych wśród dzieci i młodzieży.
Po omówieniu zasług osoby nominowanej do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Przyjęcie planu pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na rok 2016.
 
Projekt planu pracy zarządu na rok 2016 przedstawił jego przewodniczący - Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że dokument został sporządzony w oparciu o tematy zaproponowane przez poszczególne komórki urzędu oraz jednostki organizacyjne powiatu. Plan ma charakter ramowy i zgodnie z potrzebami w ciągu roku będzie na bieżąco weryfikowany.
Następnie, przewodniczący zarządu zapytał Martę Bagrowską- kierownik Biura Zarządu, dlaczego roczne sprawozdania z działalności niektórych komórek nie są przedmiotem posiedzeń w styczniu bądź w lutym. Zaproponował też, aby informację z realizacji zadań w drogownictwie za rok 2015 włączyć pod obrady zarządu wcześniej niż wynika to z projektu planu.
Kierownik odpowiedziała, że terminy wszystkich zagadnień ujętych w planie zostały skonsultowane z naczelnikami wydziałów i kierownikami biur starostwa oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu i zazwyczaj uwarunkowane są wymogami ustawowymi.
Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 glosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Aneks nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
 
O omówienie aneksów do arkuszy organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale starosta poprosił Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że zmiany zaproponowane aneksem przez dyrektora ZSP w Sompolnie związane są z długotrwałym zwolnieniem lekarskim oraz urlopem wypoczynkowymi i wychowawczym pedagogów.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego aneksu.
 
Punkt 19.
Aneks nr 4 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
 
Naczelnik Bartczak wyjaśnił, że w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, zmiany zaproponowane aneksem związane są z przyjęciem nowego podopiecznego na kierunek „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela.
Zarząd nie wniósł uwag do omówionego aneksu.
 
Punkt 20.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących, głos zabrał starosta koniński Stanisław Bielik, który poinformował, że w dalszym ciągu samorząd powiatowy nie osiągnął porozumienia z kopalnią w sprawie drogi Kaliska-Gogolina-Wielkopole, która ma zostać zbudowana w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Starosta dodał, że w toku prowadzonych negocjacji powiat zaproponował kopalni, aby podzielić realizację tej inwestycji na dwa etapy. Drogę na odcinku Kaliska-Gogolina wybudować w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r., a drugi etap (na odcinku Gogolina - Kaliska) zrealizować do końca przyszłego roku. Z kolei budowę ścieżki rowerowej (o której mowa w ugodzie zawartej w 2014 r.) przesunąć na rok 2017. Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że zarząd kopalni nie przyjął zaproponowanych warunków, a także nie wyraził zgody na udzielenie powiatowi gwarancji bankowych na realizację przedsięwzięcia. Starosta poinformował, że nie traci nadziei na zawarcie porozumienia w tej ważnej społecznie sprawie i zamierza w najbliższy poniedziałek zorganizować kolejne spotkanie z zarządem PAK KWB Konin.
Następnie zarząd ustalił, termin kolejnego posiedzenia na 20 listopada br.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1015 zakończył posiedzenie zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-15 14:09:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-15 14:09:34)
Lista wiadomości