logo
logo bip
Protokół Nr 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 29 października 2015 r.
Protokół Nr 28/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
29 października 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Marek Górczak,
3. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
28. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1030 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 23 października 2015 r.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
6. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 27/2015 z 23 października 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść dokumentu przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik rozpoczął omawianie tematu od informacji, że większość ujętych we wniosku autopoprawek wiąże się z koniecznością wprowadzenia do budżetu przekazanych powiatowi środków zewnętrznych. Proponowane zmiany w uchwale wynikają m.in. z przekazania przez wojewodę wielkopolskiego dotacji: dla Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie - w wysokości 32.265,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Mielnica - 49.300,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem - 23.284,00 zł oraz 19.847,00 zł na bieżącą działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dodał też, że powiat otrzymał 123.000,00 zł z ministerstwa gospodarki w ramach dofinansowania zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 13 gmin powiatu konińskiego". Następnie, poinformował o decyzji Rady Miejskiej w Kleczewie o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej w wysokości 37.500,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ustaleniem przebiegu granicy pasa drogi powiatowej nr 3224P na odcinku Złotków - Danków - Przytuki.
Skarbnik przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że są one związane z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i dotyczą przeniesień między paragrafami w celu dostosowania budżetu jednostki do planowanych wydatków, a także zabezpieczenia środków na jej bieżące potrzeby: wyjazd służbowy pracowników, zorganizowanie szkolenia dla rodzin zastępczych, zakup usług pocztowych, a także realizację „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej na rok 2015".
W związku z brakiem uwag, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Kolejny temat porządku posiedzenia omówił starosta Stanisław Bielik.
Przewodniczący zarządu zaproponował, aby zarząd przychylił się do opinii kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenie powiatu Wojciechowi Kacprzakowi - w uznaniu dla działalności na rzecz szerzenia patriotycznej postawy wśród młodych mieszkańców powiatu konińskiego oraz zaangażowanie w wychowanie obronne młodzieży, a także kultywowanie tradycji narodowych oręża polskiego.
Po omówieniu zasług osoby nominowanej do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1045 zakończył posiedzenie Zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-15 12:01:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-15 12:01:45)
Lista wiadomości