logo
logo bip
Protokół Nr 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 23 października 2015 r.
Protokół Nr 27/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
23 października 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
27. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 26/2015 z 14 października 2015 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gaboremu do występowania przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2017".
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 130/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących mienie Powiatu.
9. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 26/2015 z 14 października 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2015 roku.
 
W tej części obrad Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje zarząd do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za III kwartał br. Omawiając dokument skarbnik wyjaśnił, że w okresie od stycznia do końca września 2015 roku dochody budżetu zostały zrealizowane na kwotę 58.015.456,40 zł, co stanowi 64,23% planu. Natomiast budżet po stronie wydatków zrealizowany został w 51,14% w kwocie 47.265.403,16 zł. Dodał też, że na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło nie rozpoczęcie w terminie zadania inwestycyjnego na drodze Kaliska - Gogolina - Wielkopole realizowanego w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Skarbnik podkreślił, że III kwartał 2015 r. zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 10.750.053,24 zł.
Kończąc omawianie informacji kwartalnej z wykonania budżetu, Radzisław Kozłowski podkreślił, że budżet powiatu został dobrze przygotowany i gwarantuje wykonanie zaplanowanych na ten rok zadań.
W tym miejscu starosta Stanisław Bielik poinformował zarząd o problemach związanych z przekazaniem dodatkowych środków przez zarząd kopalni na budowę drogi powiatowej Wielopole - Gogolina - Kaliska. Wyjaśnił, że po ogłoszeniu drugiego przetargu najniższa cena zaproponowana przez wykonawcę wyniosła 13.845.000,00 zł. Odniósł się także do ugody zawartej pomiędzy powiatem a kopalnią, z której wynika, że ustalona wcześniej kwota 11.000.000 zł stanowi jedynie wstępną kwotę szacunkową. Natomiast rzeczywista wartość świadczenia pieniężnego, do jakiego zobowiązała się kopalnia w ugodzie, miała wynikać z umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Starosta dodał, że zarząd kopalni nie zgadza się z taką interpretacją zapisów ugody i próbuje wymusić na starostwie zastosowanie przy wyborze wykonawcy drogi bezprzetargowej, co byłoby niezgodne z prawem. Przewodniczący zarządu podkreślił, że mając na względzie interes mieszkańców, powiat nie może wyrazić zgody na rozkopanie drogi Kleczew - Wilczyn przed oddaniem do użytku nowej drogi Wielopole - Gogolina - Kaliska.
Członkowie zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Gaboremu do występowania przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 
Kolejny temat omówił wicestarosta koniński Władysław Kocaj.
Wicestarosta wyjaśnił, że projekt przedłożonego zarządowi dokumentu związany jest z udzieleniem pełnomocnictwa Maciejowi Gaboremu - przedstawicielowi firmy REFUNDA Sp. z o.o.- do występowania w imieniu powiatu przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, w celu uzyskania niezbędnych dokumentów związanych ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektu „Planu Transportowego dla Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2030".
Z uwagi na brak pytań członków zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Po omówieniu tematu ujętego w pkt. 4. porządku obrad, wicestarosta Władysław Kocaj i radny Marek Górczak opuścili posiedzenie w związku z koniecznością podjęcia innych obowiązków służbowych.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
W tej części obrad starosta Stanisław Bielik poinformował, że ustawa z sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na powiat koniński obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. i mają na celu utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej.
Starosta wyjaśnił, że od nowego roku w powiecie funkcjonować będzie pięć punktów nieodpłatnych porad prawnych. Dwa z nich obsługiwane będą - na podstawie umów zawartych z powiatem - przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych, a pozostałe trzy - za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, które zostaną wyłonione w otwartym konkursie ofert. Dodał też, że zadanie to będzie realizowane w porozumieniu i we współpracy z samorządami lokalnymi. Dzięki temu, dyżury bezpłatnych porad prawnych będą rotacyjnie organizowane na terenie wszystkich czternastu gmin. Pomoc prawna udzielana będzie w punkcie pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie zgodnie z ustalonym planem dyżurów.
Następnie przewodniczący zarządu oddał głos Dorocie Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że do ww. konkursu mogą przystąpić organizacje, które posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad lub informacji prawnych oraz mają zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym lub inną uprawnioną osobą. Ponadto, będą musiały zapewnić o poufności, profesjonalizmie i rzetelności wykonywania zadania oraz oświadczyć, że w okresie 2 lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, dotacje przyjęte na realizację zadań publicznych zostały wykorzystane zgodnie z celem ich przyznania i rozliczone. Dodała też, że bezpłatna pomoc prawna, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, będzie finansowana przez państwo. Na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców powiat otrzyma dotację celową z budżetu wojewody.
Zabierając głos w dyskusji radny Zenon Paszek wyraził obawy, że podmioty świadczące bezpłatne porady prawne będą zachęcały klientów punktu do załatwiania bardziej skomplikowanych spraw w ich prywatnych kancelariach.
Dorota Sobieraj - Krawczyk odpowiedziała, że powiat będzie monitorował działalność wszystkich punktów. Ponadto, podmioty świadczące porady prawne będą zobowiązane do prowadzenia stosownej dokumentacji oraz sporządzania szczegółowych sprawozdań.
Starosta Stanisław Bielik poinformował, że zgodnie z ustawą, uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są: osoby niezamożne (którym w okresie roku poprzedzającego przyznano świadczenie z pomocy społecznej), osoby do 26. lat oraz powyżej 65. roku życia, kombatanci, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych. Dodał, że przepisy określają też zakres udzielanego poradnictwa i m.in. nie obejmuje ono spraw związanych z prawem celnym, dewizowym, handlowym oraz dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument podjęty został - 2 głosami „za" i 1 „wstrzymującym się". Od głosu wstrzymał się starosta Stanisław Bielik, wyrażając swoją dezaprobatę dla zbyt skomplikowanych procedur dotyczących rozliczania organizacji pozarządowych z prowadzonej działalności. Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2017".
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawiła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak poinformowała, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, samorząd zobowiązany jest do sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących mienie powiatu. Wyjaśniła, że Powiat Koniński posiada uregulowane prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego do ponad 327 hektarów gruntów, z czego większość stanowią działki zajęte pod drogi powiatowe. W zasobie ujęte zostały też nieruchomości zabudowane, na których znajduje się m.in. siedziba starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Naczelnik dodała również, że przedłożony plan zawiera prognozy związane z nabywaniem oraz udostępnianiem nieruchomości, sposobem ich gospodarowania, przewidzianymi wydatkami, a także wielkością wpływów osiąganych z tytułu użytkowania wieczystego.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Starosta poddał informację pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały nr 130/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.
 
W tej części obrad starosta poinformował, że przekazanie pod obrady zarządu ww. uchwały spowodowane jest koniecznością dokonania zmiany koordynatora międzysektorowego zespołu ds. planu zrównoważonego gospodarowania energią. Z uwagi na zmianę komórki organizacyjnej urzędu i zakresu obowiązków pracownika, który pełnił tę rolę w zespole, proponuje się powierzyć koordynowanie jego pracami - Katarzynie Rejniak z Wydziału Rozwoju i Promocji.
Nie wnosząc uwag do przedstawionego przez starostę dokumentu, radny Zenon Paszek zabrał głos w temacie gospodarowania energią, proponując rozważenie możliwości powołania przy radzie powiatu doraźnej komisji ds. odnawialnych źródeł energii.
Wobec braku innych pytań i sugestii w tej sprawie, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących mienie Powiatu.
 
Omawiając kolejny temat starosta Stanisław Bielik wyjaśnił, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie wnosi do zarządu o wyrażenie zgody na likwidację sprzętu komputerowego będącego w użytkowaniu placówki, który z racji wieku i stopnia zużycia nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział trzech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Halina Lenartowicz - „za"
3) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu sesji Rady Powiatu Konińskiego, 29 października, o godzinie 10.30.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 920 zakończył posiedzenie.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek...
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-11 08:51:32)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-11 08:51:32)
Lista wiadomości