logo
logo bip
Protokół Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 października 2015 r.
Protokół Nr 26/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 października 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Bożena Frankowska - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
26. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: Nr 24/2015 z18 września 2015 r. oraz Nr 25/2015 z 30 września 2015 r.
3. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2015 r.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Konińskiego.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Grodziec.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Sompolno.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 151/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2012 Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem oraz Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do partnerskiego projektu systemowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu konińskiego".
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i miasta Golina.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bukowa-Dębowa, położonego w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi.
17. Informacja na temat skupu zbóż na terenie powiatu konińskiego w 2015 r.
18. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Konińskiego dla ucznia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
19. Opinia prawna w sprawie organu powiatu właściwego do zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły.
20. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 24/2015 z 18 września 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanisław Bielik poddał również pod głosowanie protokół nr 25/2015 z dnia 30 września 2015 r. Dokument został również przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść dokumentu będącego przedmiotem kolejnego punktu posiedzenia przedstawił Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował, że nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz zadania służące poprawie ich bezpieczeństwa wyniosły w omawianym okresie 2.408.409,87 zł. Dodał też, że na same prace związane z drobnymi remontami, utrzymaniem obiektów inżynieryjnych oraz odwodnieniem dróg, wycinką krzewów oraz poprawą oznakowania wydano środki w wysokości 204.288,72 zł.
Dyrektor poinformował również zarząd o zadaniach inwestycyjnych, zarówno tych zakończonych, jak i tych będących w trakcie realizacji. Wyjaśnił, że ich łączna wartość 19.465.000,00 zł.
Następnie radny Zenon Paszek zapytał o możliwość dofinansowania przez powiat opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Barbarka w gminie Golina.
Dyrektor odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości przekazania dotacji tylko na budowę oświetlenia. Powiat mógłby przekazać środki na ten cel gdyby zadanie realizowane było w ramach budowy lub przebudowy chodnika.
Starosta koniński poddał informację pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2015 r.
 
O omówienie kolejnego punktu porządku obrad starosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski rozpoczął swoją wypowiedź od przybliżenia materiału podsumowującego półroczną pracę Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Z przedstawionych informacji wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła wykrywalność przestępstw na naszym terenie. Statystyki policyjne pokazują też, że w ubiegłym roku na drogach powiatu doszło do 6 wypadków śmiertelnych, a ich główną przyczyną była nadmierna prędkość oraz wymuszanie pierwszeństwa. Wspólnie prowadzone z Zarządem Dróg Powiatowych analizy rozwiązań komunikacyjnych mają przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa na naszych drogach.
Kierownik odniósł się także do części sprawozdania dotyczącej aktywności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Z przedstawionych danych wynika, że jednostka interweniowała w sprawie pożarów spowodowanych suszą, a także skupiała się na działaniach kontrolnych.
Następnie Paweł Figurski przybliżył zakres działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, która stosuje bieżący nadzór sanitarny oraz działalność zapobiegawczą w zakresie dopalaczy. W tym celu przeprowadziła szereg akcji informujących młodzież i dzieci oraz nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z ich zażywaniem. Kierownik poinformował też, że poprawie uległ stan techniczny wodociągów publicznych. Dodał, że wszystkie ujęcia z terenu powiatu produkowały bezpieczną bakteriologicznie wodę.
Kończąc swoją wypowiedź kierownik podkreślił, że analiza informacji za I półrocze 2015 roku pozwala stwierdzić, że stan bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego jest zadawalający.
Odnosząc się do przedstawionej informacji sekretarz Mirosław Kruszyński zapytał, czy nastąpiły już zmiany w prawie, które umożliwiłby karanie osób zajmujących się dystrybucją dopalaczy.
Kierownik odpowiedział, że nic się nie zmieniło w tym temacie, bowiem dopalacze składają się substancji uznawanych w naszym kraju za legalne.
W związku z brakiem uwag do przedstawionej informacji, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
 
O przedstawienie informacji będącej kolejnym tematem posiedzenia, starosta Stanisław Bielik poprosił Jana Bartczaka - naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument stanowi kompleksowe podsumowanie stanu powiatowej oświaty w kontekście ubiegłorocznej realizacji zadań w 5 placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński. Dodał też, że zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty, informacja zostanie przekazana Radzie Powiatu Konińskiego. W związku z tym, że członkowie zarządu mieli okazję zapoznać się z jej treścią wcześniej, naczelnik ograniczył się do przedstawienia zawartości merytorycznej dokumentu przypominając, że zostały w nim ujęte dane dotyczące wyników poszczególnych egzaminów, liczby uczniów i ich osiągnięć naukowych oraz sportowych, struktury zatrudnienia, a także przeprowadzonych remontów oraz prac modernizacyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat.
Nie wnosząc uwag do informacji, wicestarosta Władysław Kocaj poprosił naczelnika o przybliżenie zarządowi wyników tegorocznego naboru.
Jan Bartczak wyjaśnił, że w roku szkolnym 2015/2016 do szkół powiatu uczęszczać będzie 1162 uczniów i słuchaczy, tj. 90 osób więcej niż w roku ubiegłym. Naukę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych rozpoczęło 1 września 379 uczniów, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie - 364, a w Zespole w Sompolnie - 297. Natomiast, z oferty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale korzysta obecnie 122 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Naczelnik podzielił się też informacją o zadaniach placówek zrealizowanych w ubiegłym roku przy zaangażowaniu i we współpracy z Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych. Poinformował m.in., że w roku 2014/2015 pomocą stypendialną objętych zostało 64 uczniów, z czego 55 korzystało ze wsparcia Starosty Konińskiego. Dodał również, że naukę w szkołach ponadgimnazjalnych ukończyło 329 uczniów i słuchaczy, a następnie omówił wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych i zawodowych.
Radny Zenon Paszek zwrócił uwagę na dane dotyczące zdawalności egzaminów w naszych placówkach. Zapytał jak się one przedstawiają na tle innych szkół tego typu.
Odnosząc się do pytania radnego, wicestarosta Władysław Kocaj wyjaśnił, że nasze placówki nie odbiegają w tym względzie od innych szkół w województwie, czy kraju. W ZSP w Kleczewie i Sompolnie egzaminy zdaje siedemdziesiąt sześć, siedemdziesiąt siedem procent przystępujących. Nieco gorzej, bo na poziomie czterdziestu sześciu procent, kształtuje się zdawalność egzaminów w ZSEU w Żychlinie. Wyniki te zaniżają głównie uczniowie, którzy wybierają nasze szkoły jedynie z powodu zdobycia kwalifikacji zawodowych. Część z nich nie przykłada większej wagi do nauki przedmiotów, a skupia się na zdobyciu umiejętności praktycznych. Niektórzy też mając wiedzę, że mogą podchodzić do egzaminu maturalnego przez pięć lat, zaliczają w jednym roku tylko część przedmiotów.
Wicestarosta zwrócił uwagę, że podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej problemu sprawiła uczniom matematyka. Dodał też, że należy się zastanowić, jakie kroki należałoby podjąć, aby zdawalność egzaminów z tego przedmiotu poprawić.
W tej części obrad głos zabrał również radny Marek Górczak, który wrócił do sprawy zasad przydziału godzin stosowanych w ZSEU w Żychlinie. Zapytał czy została przeprowadzona kontrola mająca na celu sprawdzenie zgodności przydziału czynności dodatkowych z obowiązującymi przepisami.
Wicestarosta Władysław Kocaj odpowiedział, że kontrola w ZSEU w Żychlinie została zaplanowana na początek listopada br. Wyznaczenie późniejszego terminu ma na celu wzmocnienie kontroli poprzez udział w czynnościach (prowadzonych przez Biuro Kontroli Starostwa) pracownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Starosta poddał informację pod głosowanie. Została ona przyjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Konińskiego.
 
W kolejnym temacie z dziedziny oświaty ponownie głos zabrał Jan Bartczak. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wyjaśnił zarządowi, że przygotowanie niniejszego dokumentu wynika z konieczności aktualizacji zapisów uchwał dotyczących planu sieci szkół powiatu podjętych w latach ubiegłych. Aktualizacja ta jest konsekwencją wejścia w życie reformy systemu oświaty oraz zmian, które doprowadziły m.in. do likwidacji pewnych typów szkół (np. liceów profilowanych), a także pojawienia się nowych kierunków w szkolnictwie specjalnym. Naczelnik dodał też, że obowiązek ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych nakładają na organ stanowiący powiatu przepisy ustaw o samorządzie powiatowym i o systemie oświaty.
W związku z brakiem pytań do przedstawionego projektu uchwały starosta Stanisław Bielik poddał go pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Grodziec.
 
W tej części obrad starosta poinformował, że kolejne dwa punkty porządku posiedzenia dotyczą powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminom Grodziec oraz Sompolno. O ich omówienie porosił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk wyjaśnił, że projekt ww. uchwały związany jest z przekazaniem gminie Grodziec środków w wysokości 60.000,00 zł na zadanie polegające na remoncie chodnika o długości 500 mb przy ulicy Parkowej w Grodźcu. Dodał, że przewidywany koszt przedsięwzięcia to 130.000,00 zł.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Sompolno.
 
Antoni Bąk wyjaśnił, że kolejny przedłożony zarządowi dokument dotyczy dofinansowania w wysokości 70.000,00 zł zadania polegającego na przebudowie ul. 11 Listopada w Sompolnie w obrębie skrzyżowania z ul. Św. Barbary i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu. Dodał, że gmina Sompolno wyraziła wolę realizacji tego zadania jeszcze w tym roku.
Z uwagi na brak pytań starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zarówno po stronie dochodów, jaki i wydatków - zgodnie z treścią dokumentu stanowiącego załącznik nr 9 .
Skarbnik odniósł się do zmian wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewoluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych i zleconych powiatu.
Wobec braku pytań do przedstawionego materiału starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Kolejny temat z dziedziny finansów publicznych omówił skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane uchwałą zarządu zmiany związane są z zabezpieczeniem w budżecie powiatu kwoty w wysokości 14.394,00 zł na nagrody uznaniowe starosty konińskiego. Środki te przekazane zostaną nauczycielom ze szkół prowadzonych przez powiat w ramach gratyfikacji finansowej przyznawanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 151/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2012 Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem oraz Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie.
 
Następnie o zabranie głosu w dwóch kolejnych tematach starosta koniński poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że podjęcie przez zarząd powyższego dokumentu wynika z konieczności dostosowania założeń programowych Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie do aktualnych potrzeb jego podopiecznych. Dyrektor dodała też, że zaktualizowany program działalności placówki uzyskał akceptację wojewody wielkopolskiego.
Starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały. W związku z ich brakiem dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Konińskiego do partnerskiego projektu systemowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W tej części obrad Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przedłożony zarządowi dokument związany jest z wyrażeniem zgody na przystąpienie powiatu do partnerskiego projektu systemowego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor wyjaśniła, że projekt skierowany do ośrodków pomocy społecznej oraz miejskich i powiatowych ośrodków pomocy rodzinie, ma na celu społeczno-zawodową aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu konińskiego".
 
W temacie ujętym w 14. punkcie porządku obrad głos zabrał wicestarosta Władysław Kocaj.
Wicestarosta poinformował, że przedłożony zarządowi dokument związany jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu konińskiego". Wyjaśnił, że konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w zwyczajowy sposób, w tym także za pośrednictwem strony internetowej powiatu konińskiego oraz poczty tradycyjnej. Uwagi i wnioski dotyczące dokumentu będzie można zgłaszać d 14 października do 4 listopada br.
Władysław Kocaj przypomniał też, że od stycznia 2017 r. powiat koniński będzie odpowiedzialny za organizowanie transportu zbiorowego na swoim terenie, a opracowanie odpowiedniego planu jest ważnym elementem w realizacji tego zadania. Poinformował również, że temat ten był również przedmiotem dyskusji na ostatnim Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
Starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały. W związku z ich brakiem dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i miasta Golina.
 
Starosta koniński poinformował, że dwa kolejne punkty porządku posiedzenia dotyczą uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Golina oraz Kleczew.
Stanisław Bielik wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd Powiatu Konińskiego zobowiązany jest do zaopiniowania projektów planów pod kątem ustalenia czy nie kolidują one z zadaniami samorządu powiatowego.
Przewodniczący zarządu zapewnił, że komórki merytoryczne starostwa nie wniosły żadnych zastrzeżeń do projektów przedłożonych dokumentów i zaproponował zarządowi, aby w ich sprawie wydał pozytywne opinie.
Pierwszym głosowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i miasta Golina. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bukowa-Dębowa, położonego w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi.
 
Następnie zarząd podjął jednogłośnie - 4 głosami „za" uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bukowa-Dębowa, położonego w obrębie geodezyjnym Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi. Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Informacja na temat skupu zbóż na terenie powiatu konińskiego w 2015 r.
 
Informację na temat skupu zbóż na terenie naszego powiatu przedstawiła Bożena Frankowska - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Bożena Frankowska rozpoczęła swoją wypowiedź od wyjaśnienia, że w tym roku zmieniła się struktura zasiewów w powiecie konińskim. Zmniejszyła się powierzchnia uprawy pszenżyta, a zwiększeniu uległy uprawy pszenicy. Inspektor dodała, że znaczny spadek w plonach zbóż odnotowano w pszenżycie jarym, który wyniósł 1,44 t/ha. Natomiast zbiory pszenicy jarej kształtowały się na poziomie 1 t/ha, jęczmienia jarego - 0,75 t/ha, a w przypadku rzepaku - na poziomie 0,44 t/ha.
Bożena Frankowska poinformowała też, że tegoroczne ceny zbóż nie odzwierciedlają strat spowodowanych suszą i nie odbiegają znacznie od ubiegłorocznych cen. Podkreśliła natomiast, że sprzedaż wolnorynkowa rzepaku jest wyższa o 250 zł za tonę. Dodała, że jego skup prowadzony jest jeszcze przez fermę „WOŹNIAK" w Kleczewie.
Inspektor odniosła się także do strat poniesionych przez rolników w wyniku długotrwałej suszy. Ze statystyk urzędu wojewódzkiego wynika, że łącznie na terenie powiatu konińskiego wyniosły one ponad 105.000,00 zł. Za wcześnie jednak by mówić o odszkodowaniach, bowiem do urzędu wojewódzkiego nie wpłynęły jeszcze wszystkie protokoły strat.
Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Konińskiego dla ucznia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Wniosek dyrektora ZSP w Sompolnie o przyznanie Nagrody Starosty Konińskiego dla ucznia tej szkoły odczytał przewodniczący zarządu. Stanisław Bielik poinformował uczestników posiedzenia, że Bartosz Śliwicki jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Sompolnie. W poprzednim roku nauki uzyskał z obowiązkowych zajęć dydaktycznych średnią ocen 5,27 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest też zdobywcą I miejsca w ubiegłorocznym Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Mediach oraz laureatem ogólnopolskiego etapu tego konkursu. Bierze aktywny udział w życiu szkoły i reprezentuje ją w różnych przedsięwzięciach.
Starosta stwierdził, że zarówno wyniki w nauce, jak i sukcesy w konkursach przedmiotowych predystynują Bartosza Śliwickiego do otrzymania nagrody i zaproponował, aby zarząd przychylił się do wniosku i przyznał uczniowi gratyfikację finansową w wysokości 2 000,00 zł.
W tym miejscu o zabranie głosu poprosił radny Marek Górczak, który zapytał o wysokość stypendium staroty konińskiego.
Stanisław Bielik odpowiedział, że pomoc stypendialna wynosi 200 zł miesięcznie i jest wypłacana uczniowi przez 10 miesięcy w roku, czyli nie obejmuje okresu wakacyjnego. Dodał też, że uprawnionymi do otrzymania stypendiów starosty są uczniowie, których średnia ocen w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 4,75 a także laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, turniejów oraz konkursów na prace naukowe.
W związku z brakiem innych pytań, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd podjął decyzję o przyznaniu Nagrody Starosty Konińskiego jednogłośnie - 4 głosami „za". Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 18.
Opinia prawna w sprawie organu powiatu właściwego do zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły.
 
Temat ujęty w 19. punkcie porządku posiedzenia również omówił starosta koniński. Stanisław Bielik poinformował, że opinia prawna sporządzona przez mecenasa Arkadiusza Grzechowiaka z Biura Prawnego Starostwa wyjaśnia, który z organów powiatu jest właściwy do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół. W związku z tym, że przytoczona w dokumencie argumentacja jest bardzo obszerna, przewodniczący zarządu skupił się na kwintesencji opinii, zgodnie z którą - w myśl art. 5c pkt. 3 oraz art. 34a ustawy o systemie oświaty - organem właściwym do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół jest starosta, a nie zarząd powiatu.
Stanisław Bielik zapewnił też, że pomimo jednoosobowej kompetencji starosty w tym zakresie, zarówno arkusze organizacyjne, jak i zmiany wprowadzane aneksami będą nadal omawiane na posiedzeniach zarządu.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionej opinii i przyjął ją jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym starosta Stanisław Bielik poinformował zarząd, że najbliższa sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 22 lub 29 października br., a jej termin uzależniony jest od decyzji kopalni w sprawie przekazania środków na rozpoczęcie budowy drogi powiatowej Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 950 zakończył posiedzenie Zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-10 14:24:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-10 14:24:43)
Lista wiadomości