logo
logo bip
Protokół Nr 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 września 2015 r.
Protokół Nr 25/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
30 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Halina Lenartowicz.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołowała - Joanna Wietrzykowska - pomoc administracyjna.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
21. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1045 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
5. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
6. Zmiany w planie kontroli na rok 2015.
7. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane autopoprawki wynikają ze zmniejszenia dotacji wojewody wielkopolskiego dla DPS w Ślesinie o kwotę 33.429,00 zł, a także z potrzeby wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Zakup i montaż systemu kolejowego do obsługi interesantów" i przeniesienia środków w wysokości 52.000,00 zł na jego realizację.
Starosta Stanisław Bielik poddał autopoprawki pod głosowanie. Zarząd przyjął je jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 są konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego wniosku, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
 
O omówienie punktu 4. porządku obrad starosta poprosił Dorotę Sobieraj Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk przypomniała, że obowiązek opracowania programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na kolejny rok kalendarzowy wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie też z jej zapisami, projekt programu poddany zostanie w najbliższym czasie konsultacjom społecznym, a następnie zostanie rozpatrzony i przyjęty przez Radę Powiatu Konińskiego.
Pełnomocnik wyjaśniła też, że w dokumencie określone zostały priorytetowe obszary współpracy samorządu z NGO, tj.: pomoc społeczna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; działalność na rzecz osób 50+; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt czy turystyka i krajoznawstwo. Poinformowała również, że na realizację przyszłorocznych zadań ujętych w programie planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu środki w wysokości 1.275.838,00 zł.
Zarząd w wyniku glosowania podjął uchwałę jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 5.
Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
 
Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale przedstawił Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że opracowanie aneksu do arkusza organizacji placówki w Rychwale spowodowane zostało zmianą przydziału czynności dla nauczycieli w związku z przyjęciem nowego podopiecznego na kierunek „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 3 głosami „za".
 
Punkt 6.
Zmiany w planie kontroli na rok 2015.
 
O przedstawienie zmian w tegorocznym planie kontroli starosta poprosił skarbnika - Radzisława Kozłowskiego.
Skarbnik poinformował, że ze względów organizacyjnych zmianie uległy terminy kontroli w dwóch placówkach: Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zmiany w planie kontroli na 2015 r. zostały zatwierdzone jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 20.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1105 zakończył posiedzenie Zarządu. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek...
 
 
Protokół sporządziła:
Joanna Wietrzykowska
Pomoc administracyjna
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Joanna Wietrzykowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-10 14:08:54)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-10 14:08:54)
Lista wiadomości