logo
logo bip
Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 18 września 2015 r.
Protokół Nr 24/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
18 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marek Jegliński - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
Małgorzata Pęczkowska - kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
24. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1200 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 23/2015 z 14 września 2015 r.
3. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2014.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Kramsk.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji drogowej, polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3180P relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na odcinku Roztoka - Kaliska.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej części działek wydzielonych z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 52/1, obręb Kleczew, gm. Kleczew.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 6232P na terenie Gminy Brzeziny, Powiat Kaliski kategorii drogi powiatowej.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
12. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
13. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
14. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2015/2016.
15. Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
16. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 23/2015 z 14 września 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie konińskim w roku 2014.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta wyjaśnił, że informacja ujęta w punkcie 3. porządku obrad będzie przedmiotem opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie komisji będzie więc stosownym miejscem do podjęcia dyskusji na ten temat, a także zgłaszania uwag i zadawania pytań do przedstawionego materiału. W związku z tym, Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyjął informację w proponowanym brzmieniu.
Zarząd w wyniku głosowania przyjął informację jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Gminie Kramsk.
 
Punkt 4. porządku obrad przedstawił przewodniczący zarządu.
Stanisław Bielik poinformował, że gmina Skulsk wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przebudowie prawie 1400 mb chodnika przy drodze powiatowej nr 3216P w miejscowości Milin. Dodał też, że jest to kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji, której całkowita wartość wynosi 180.000,00 zł.
 Stanisław Bielik wyjaśnił, że w związku z powierzeniem tego zadania gminie Kramsk, radni na najbliższej sesji zadecydują o przekazaniu na jego realizację 90.000,00 zł.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020.
 
Kolejny temat ujęty w punkcie 5. porządku posiedzenia również omówił starosta Stanisław Bielik
Starosta poinformował, że Gmina Kleczew zamierza w przyszłym roku ubiegać się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020". Następnie wyjaśnił, że udzielenie przez powiat pomocy finansowej na to zadanie, zwiększy szanse gminy na otrzymanie środków z budżetu państwa. Dodał też, że proponuje się, aby dotacja powiatu wyniosła 147.240,00 zł (co stanowi 20,05% wkładu własnego gminy) oraz że decyzję w sprawie jej udzielenia podejmie rada powiatu na najbliższej sesji.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu.
Skarbnik zwrócił uwagę na korekty planu finansowego powiatu wynikające z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023, skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji drogowej, polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3180P relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na odcinku Roztoka - Kaliska.
 
Kolejne trzy tematy z dziedziny drogownictwa omówił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta rozpoczął od przedstawienia dokumentu, na podstawie którego Wiesławowi Janasiewiczowi (przedstawicielowi PAK KWB „KONIN") udzielone zostanie pełnomocnictwo do reprezentowania powiatu w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3180P relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na odcinku Roztoka - Kaliska. Starosta dodał, że przełożenie tej części drogi powiatowej związane jest z projektowanym zajęciem tego odcinka na cele wydobywcze kopalni i jest finansowane z jej środków w ramach rekompensaty za szkody górnicze. Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, przedstawiciel kopalni będzie mógł w imieniu i na rzecz zarządcy drogi, tj. Zarządu Powiatu Konińskiego - występować przed organami administracji publicznej o opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbędne do realizacji ww. zadania.
W tej części obrad głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która zapytała o termin rozstrzygnięcia drugiego przetargu na budowę drogi na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole.
Odpowiadając na pytanie starosta wyjaśnił, że 24 września br. nastąpi dopiero otwarcie złożonych ofert.
Z uwagi na brak innych pytań starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej części działek wydzielonych z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 52/1, obręb Kleczew, gm. Kleczew.
 
Starosta wyjaśnił, że kolejny projekt uchwały, związany jest z wyrażeniem przez zarząd opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nieruchomości na terenie gminy Kleczew. Dodał też, że powodem zmiany kategorii jest podzielenie nieruchomości o nr ewidencyjnym 52/1 na działki, które nie będą należeć do pasa drogowego.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 6232P na terenie Gminy Brzeziny, Powiat Kaliski kategorii drogi powiatowej.
 
Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że starosta kaliski zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 6232P znajdującej się na terenie Gminy Brzeziny. Nawiązując do ustawy o drogach publicznych, starosta Stanisław Bielik poprosił zarząd o rozpatrzenie wniosku i przychylenie się do zawartej w nim prośby.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
 
W tej części obrad głos zabrał wicestarosta Władysław Kocaj, który poinformował, że Marek Jegliński - kierownik ŚDS w Ślesinie ukończył służbę przygotowawczą na stanowisko urzędnicze i w związku z tym spełnia wszystkie wymagania niezbędne do sprawowania funkcji kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie. Dodał też, że spełnienie tego warunku było konieczne do zawarcia umowy z p. Jeglińskim na czas nieokreślony.
Następnie wicestarosta zapytał Marka Jeglińskiego jak postrzega swoją pracę zarządzając placówką i na jakie problemy ŚDS-u chciałby zwrócić uwagę zarządu.
Kierownik odpowiedział, że praca na tym stanowisku jest bardzo wymagająca, ale dostarcza mu dużo satysfakcji. Przypomniał, że wcześniej pracował, jako pedagog w ŚDS i koncentrował się głównie na zajęciach terapeutycznych. Natomiast obecnie, z uwagi na inny charakter pracy, skupia się na sprawnej organizacji jednostki oraz monitorowaniu nowych regulacji prawnych. Marek Jegliński podkreślił, że najważniejszym miernikiem tej pracy jest zadowolenie uczestników warsztatów z prowadzonych zajęć oraz dobre relacje panujące pomiędzy pracownikami ŚDS.
Kierownik ponownie zwrócił uwagę na problem awaryjności samochodu, którym na zajęcia są dowożeni podopieczni placówki. Poinformował też zarząd, że nie udało się znaleźć zewnętrznego źródła finansowania, które umożliwiłoby zakup nowego auta w tym roku. W tej sytuacji, wydaje się, że doraźnie można by było dokonać wymiany silnika.
Odnosząc się do ostatniej kwestii, starosta Stanisław Bielik poprosił kierownika, aby w celu rozwiązania problemu i podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie zorganizować spotkanie z udziałem dyrektor Elżbiety Sroczyńskiej.
Radny Zenon Paszek zapytał, natomiast, czy warunki lokalowe Środowiskowego Domu Samopomocy, który korzysta z pomieszczeń DPS w Ślesinie, są w pełni wystraczające.
Marek Jegliński odpowiedział, że dla zapewnienia podopiecznym ŚDS większego komfortu podczas zajęć warto byłoby pomyśleć o zwiększeniu powierzchni użytkowej placówki i odizolowaniu jej od DPS.
W związku z brakiem innych pytań zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
 
W punkcie 12. porządku posiedzenia starosta wyjaśnił, że po powrocie ze szkolenia pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformowali, że arkusze organizacji szkół oraz ich aneksy powinien zatwierdzać starosta, a nie zarząd powiatu. W celu wyjaśnienia tych rozbieżności, o opinie w sprawie zostanie poproszony radca prawny starostwa.
W ramach uzupełnienia wypowiedzi przewodniczącego zarządu głos zabrał wicestarosta koniński. Władysław Kocaj powołał się na decyzję wojewody zachodniopomorskiego, według której arkusze organizacji zatwierdza starosta, jako organ prowadzący szkołę. Następnie, poinformował zarząd o naradzie z dyrektorami szkół, która poświęcona była m.in. właściwemu opracowywaniu aneksów do arkuszy organizacji. Wicestarosta dodał też, że w związku z pojawieniem się wątpliwości odnośnie prawidłowego przydziału godzin w ZSEU w Żychlinie, placówka zostanie poddana w tym zakresie szczegółowej kontroli przez upoważnioną do tego komórkę urzędu.
W tej części obrad ponownie głos zabrał Stanisław Bielik, który zapewnił, że nie widzi przeszkód, aby aneksy były analizowane przez zarząd nawet, gdy okaże się, że organem kompetentnym do ich zatwierdzania jest starosta.
Następnie przewodniczący zarządu poprosił naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o omówienie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
Jan Bartczak poinformował, że zmiany w arkuszu organizacji Ośrodka w Rychwale generuje konieczność zwiększenia godzin nauczania związana z: przyjęciem nowych podopiecznych na kierunek „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", potrzebą internatu, przydziałem godzin języka angielskiego w szkole podstawowej specjalnej, a także zatrudnieniem nowego nauczyciela.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 13.
Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wyjaśnił, że zaproponowane w ww. dokumencie zmiany są konsekwencją nieobecności nauczycielki przedmiotów gastronomicznych (zaległy urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim), a także zwiększeniem liczby godzin zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych oraz rezygnacją nauczycieli z prowadzenia zajęć w I klasie liceum dla dorosłych.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 14.
Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2015/2016.
 
W tej części obrad Jan Bartczak omówił aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Poinformował zarząd, że dokonane w arkuszu zmiany wynikają ze zmiany przydziału czynności dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony oraz rezygnacji z utworzenia oddziału w liceum dla dorosłych.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 15.
Zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
 
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przedstawił wicestarosta Władysław Kocaj. Wyjaśnił, że dokument ten zawierał wcześniej nieścisłości dotyczące przydziału godzin poszczególnym nauczycielom w związku z prowadzonymi w szkole kursami. Dodał też, że po konsultacjach z dyrektor szkoły, aneks został poprawiony.
W tym temacie głos zabrał radny Marek Górczak, który poprosił o przygotowanie jednego zbiorczego dokumentu uwzględniającego liczbę wszystkich przydzielonych nauczycielom godzin i nadgodzin.
Wicestarosta odpowiedział, że zwrócił się już do dyrektor szkoły z prośbą o przygotowanie dokładnego i przejrzystego zestawienia wraz ze szczegółową analizą finansową.
Zarząd powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks - 4 głosami „za". Od głosu wstrzymał się radny Marek Górczak.
 
Punkt 16.
Sprawy bieżące.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1530 zakończył posiedzenie zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek...
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 13:42:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 13:42:48)
Lista wiadomości