logo
logo bip
Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 września 2015 r.
Protokół Nr 23/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 września 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.                                                                                     
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Małgorzata Lalak- naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował  - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
23. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 22/2015 z 26 i 27 sierpnia 2015 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
4. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 22/2015 z 26 i 27 sierpnia 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika ww. projekt uchwały omówiła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Małgorzata Lalak przypomniała, że jest to już kolejna próba zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej w Koninie. Następnie wyjaśniła, że jeśli drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie przeprowadzony w okresie 6 miesięcy od zakończenia pierwszego to nie będzie potrzeby sporządzania nowego operatu szacunkowego. Naczelnik poinformowała również, że ogłoszenie dotyczące sprzedaży działki należy opublikować w mediach o zasięgu ogólnopolskim na 2 miesiące przed przetargiem. Dodała, że cena wywoławcza ww. nieruchomości została ustalona na kwotę 595.000,00 zł.
Małgorzata Lalak poinformowała też, że ostatnio w budynku znajdującym się na przedmiotowej działce miało miejsce włamanie, w skutek którego zniszczona została instalacja elektryczna, grzejnik oraz okno.
Radny Marek Górczak zapytał od jak dawna ww. nieruchomość ulega degradacji.
Naczelnik odpowiedziała, że została ona zakupiona w 2010 r. Wyjaśniła, że do sprzedaży przeznaczona jest tylko jej niewykorzystywana przez powiat część, która przed rozpoczęciem procedury przetargowej była wynajmowana na prowadzenie działalności usługowej.
W związku z brakiem innych pytań starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących, zarząd ustalił termin kolejnego posiedzenia na piątek, 18 września br.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 825  zakończył posiedzenie zarządu. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
           

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 11:28:28)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 11:28:28)
Lista wiadomości