logo
logo bip
Protokół Nr 22/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 26 i 27 sierpnia 2015 r.
Protokół Nr 22/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
26 i 27 sierpnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Marek Górczak,
4. Halina Lenartowicz,
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,
Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji,
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,
Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym,
Jan Bartczak  - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
22. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 21/2015 z 14 sierpnia 2015 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
4. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
5. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Agnieszki Domańskiej do usunięcia naruszenia prawa.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Dwudniowe warsztaty koronkarstwa i wikliniarstwa dla seniorów" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
12. Informacja dotycząca rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym.
13. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2015/2016.
14. Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
15. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
16. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 21/2015 z 14 sierpnia 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika kolejny temat omówił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Naczelnik poinformował, że przedłożony dokument zawiera propozycje wysokości opłat za usuwanie pojazdów porzuconych na drogach należących do Powiatu Konińskiego w 2016 r. Wyjaśnił, też że projekt uchwały określa maksymalną wysokość opłat ustalonych przez Ministra Finansów oraz że zaproponowane kwoty są niższe o 1% z aktualnie obowiązującymi.
W związku z brakiem uwag starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
O omówienie czterech kolejnych punktów porządku obrad starosta poprosił Radzisława Kozłowskiego - skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zaproponowane do tegorocznego budżetu zmiany wynikają z bieżącej działalności wydziałów/biur Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszego protokołu.
W tej części obrad radny Marek Górczak odniósł się do inwestycji związanych z budową chodników przy drogach powiatowych. Zapytał o udział powiatu w ich realizacji.
Wicestarosta odpowiedział, że inwestycje te realizowane są z inicjatywy gmin, a powiat najczęściej przekazuje środki na opracowanie dokumentacji technicznej.
W związku z brakiem innych uwag starosta Stanisław Bielik poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrał skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. dochody budżetu powiatu zostały wykonane w 42,74% zakładanego planu tj. na kwotę 38.362.907,24 zł. Wydatki natomiast zrealizowane zostały na kwotę 31.806.359,96 zł, czyli na poziomie 35,06%. Poinformował też, że w strukturze planowanych dochodów największy udział miała subwencja ogólna (27.972.038,00 zł) oraz dochody podatkowe (od osób fizycznych - 16.129.187,00 zł oraz od osób prawnych - 170.000,00 zł). Skarbnik zwrócił również uwagę na wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, które w I półroczu tego roku osiągnęły kwotę 3.665.650,00 zł.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił też, że powiat nie otrzymał jeszcze zaplanowanych środków na inwestycje drogowe z PAK KWB Konin, co znacznie przyczyniło się do niskiego wykonania dochodów. Poinformował też o wielkości długu powiatu, który wynosi 22.734.517,61 zł czyli stanowi 25% dochodów ogółem. W związku z tym nie zachodzi potrzeba zaciągnięcia kolejnego kredytu na obsługę zadłużenia. Następnie skarbnik zapewnił zarząd, że plan finansowy powiatu na ten rok gwarantuje wykonanie ujętych w nim zadań.
Do przedstawionej informacji odniósł się starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że środki z kopalni nie wpłyną do budżetu w najbliższym czasie, bowiem ogłoszony przetarg na budowę drogi Wielkopole - Kaliska musi zostać unieważniony. Starosta wyjaśnił, że jest to spowodowane zbyt drogimi ofertami uczestników przetargu. Dodał też, że należy domniemywać że wysokie kwoty zaproponowane przez wykonawców mogą być przyczyną krótkiego terminu wykonania inwestycji wskazanego w ogłoszeniu.
Z uwagi na brak pytań członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
 
W punkcie 7. porządku obrad skarbnik przypomniał, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Konińskiego, kształtowała się w wyniku zmian dokonywanych w budżecie w ciągu I półrocza 2015 r. Szczególną uwagę zwrócił na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów na łączną kwotę 1.390.992,00 zł.
Z uwagi na brak pytań starosta koniński poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd podjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani Agnieszki Domańskiej do usunięcia naruszenia prawa.
 
Wprowadzenia do tematu ujętego w punkcie 8. porządku posiedzenia dokonał starosta koniński, który poinformował, że projekt przedłożonej uchwały dotyczy wniosku Agnieszki Domańskiej skierowanego do zarządu, a dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie. Następnie odczytał jego treść zgodnie z załącznikiem nr 8 do protokołu
Głos w dyskusji zabrał Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, który odniósł się do przedstawionych zarzutów. Wyjaśnił, że wniosek Agnieszki Domańskiej jest bezzasadny, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami wicestarosta oraz naczelnik wydziału mogą być członkami komisji konkursowej, jako przedstawiciele organu prowadzącego szkołę. Naczelnik dodał również, że zarząd powiatu nie mógł podjąć uchwały zatwierdzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, gdyż nie został on rozstrzygnięty, a wybór dyrektora leżał w gestii zarządu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego tematu, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę 4 głosami „za" i 1 „przeciw" („przeciw" głosował radny Marek Górczak). Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Dwudniowe warsztaty koronkarstwa i wikliniarstwa dla seniorów" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja".
 
Punkt 9. porządku obrad omówiła Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy udzielenia przez powiat dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Poinformowała, że oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja" obejmuje przedsięwzięcie polegające na organizacji warsztatów koronkarstwa i wikliniarstwa dla seniorów z gmin: Golina, Kazimierz Biskupi oraz Rzgów. Pełnomocnik poinformowała, że proponowana kwota dofinansowania z budżetu powiatu to 2.130,00 zł.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
 
Kolejne dwa punkty zgodnie z porządkiem posiedzenia przedstawiła Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym.
Bożena Wróbel wyjaśniła, że ww. dokument związany jest z likwidacją uszkodzonych oraz zużytych składników majątkowych powiatu znajdujących się na stanie ewidencyjnym starostwa, m.in.: kontenera na odpady stałe oraz mebli biurowych.
Przewodniczący zarządu poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
W tej części obrad Bożena Wróbel wyjaśniła członkom zarządu, że ww. dokument dotyczy nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 2 regałów na potrzeby archiwum zakładowego jednostki.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 12.
Informacja dotycząca rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym.
 
Na prośbę starosty kolejny punkt porządku obrad przedstawił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Marcin Wietrzykowski poinformował, że zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, od stycznia 2017 r. powiat będzie odpowiedzialny za organizowanie transportu pasażerskiego na swoim terenie. Wyjaśnił, że aby dobrze przygotować się do tego zadania należy przeprowadzić badanie i analizę potrzeb przewozowych, sporządzić plan transportowy oraz wyznaczyć standardy dotyczące przystanków autobusowych i dworców. Naczelnik dodał też, że ustawa m.in. nakłada na samorząd powiatowy obowiązek administrowania systemem informacji dla pasażerów, ustaleniu sposobu dystrybucji biletów przez operatora, opracowywania i zatwierdzania rozkładów jazdy oraz aktualizowania linii komunikacyjnych.
Odnosząc się do zagadnienia związanego z rekompensatą w publicznym transporcie zbiorowym naczelnik poinformował, że powiat może skorzystać z trzech trybów wyboru wykonawcy poprzez: zawarcie umowy na podstawie zamówienia publicznego, koncesję na usługi lub powierzenie bezpośredniego. Wyjaśnił, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest koncesja na usługi ponieważ w tym przypadku powiat ponosi najmniejsze ryzyko obciążenia budżetu, a jedyne koszty związane są ze zwrotem ustawowych ulg dla pasażerów. Podkreślił też, że procedura związana z jego realizacją jest najbardziej skomplikowana.
Zabierając głos w dyskusji wicestarosta Władysław Kocaj również stwierdził, że zawarcie umowy na podstawie koncesji jest najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem dla powiatu. Zwrócił też uwagę na złożoność tematu związanego z transportem zbiorowym. Dodał, że jest jeszcze wiele kwestii, których ustawodawca nie wyjaśnił, a w przyszłości będą one stanowiły problem dla samorządu. Ważne jest też, odpowiednie opracowanie i wdrożenie planu transportowego dla powiatu.
W tej części posiedzenia naczelnik poinformował, że zgodnie z przepisami powiat ogłosił zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej oraz BIP Starostwa Powiatowego w Koninie. Oferty będą przyjmowane do 6 października 2016 r.
Radny Marek Górczak zwrócił natomiast uwagę na zaniedbane przystanki i dworce na terenie powiatu. Dodał, że warto zająć się tą sprawą i postarać się o poprawę infrastruktury związanej z transportem publicznym.
Wicestarosta wyjaśnił, że za te zadania w znacznym stopniu odpowiadają gminy oraz firmy, które korzystają z przystanków. Zadania powiatu ograniczają się głównie do odpowiedniej organizacji transportu w powiecie.
W związku z brakiem innych uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 13.
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie na rok szkolny 2015/2016.
 
O przedstawienie 3. kolejnych tematów będących przedmiotem obrad przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka - naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak rozpoczął ich omawianie od aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Wyjaśnił, że zaproponowane w dokumencie zmiany spowodowane są zwiększeniem ilości godzin dla nauczycieli w związku z zakończonym naborem do klas pierwszych w liceum ogólnokształcącym oraz zasadniczej szkole zawodowej.
Zarząd powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks - 4 głosami „za". Od głosu wstrzymał się radny Marek Górczak.
 
Punkt 14.
Zatwierdzenie aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
 
Jan Bartczak omówił również aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Poinformował, że po przeprowadzonym naborze do klas pierwszych w placówce zaistniała konieczność zwiększenia liczby godzin dla poszczególnych nauczycieli. Dodał, że dokument uwzględnia również zajęcia nauczania indywidualnego, z którego korzystać będzie 2 uczniów.
Zabierając głos radny Marek Górczak zwrócił uwagę na dużą liczbę godzin nadliczbowych przydzielonych dyrektor ZSEU w Żychlinie.
Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor placówki ma obniżone pensum ze względu na zadania związane z prowadzeniem szkoły.
Jan Bartczak dodał też, że dyrektor ZSEU w Żychlinie obecnie realizuje również godziny w ramach zastępstwa za nauczyciela, który przebywa na urlopie macierzyńskim.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 15.
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2015/2016.
 
W punkcie 15. porządku posiedzenia naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformował, że powodem zmian w arkuszu organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale jest konieczność zwiększenia godzin nauczania związana z przyjęciem nowych podopiecznych na wczesne wspomaganiu rozwoju dziecka, zwiększenia indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz utworzenia oddziału przedszkolnego w Ślesinie.
Następnie głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że ze względu na zwiększone potrzeby Specjalnego Ośrodku Szkolno - Wychowawczego w Rychwale dotyczące zapewnienia właściwej bazy lokalowej dla oddziału ślesińskiego placówki, powiat stara się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozbudowę budynku.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 16.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby w tym momencie posiedzenie przerwać i wznowić obrady następnego dnia o godz. 11.45. Wyjaśnił, że zarząd spotkałby się po posiedzeniu kapituły i podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Zarząd propozycję starosty zaakceptował. Stanisław Bielik o godz. 9.50 zarządził przerwę w obradach i podziękował obecnym za udział w pierwszej części posiedzenia.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Zarząd Powiatu Konińskiego spotkał się 27 sierpnia o godz. 11.45 w celu podjęcia ww. uchwały.
Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego" Jolancie Semli i Grażynie Lisiak - w uznaniu za działalność na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie konińskim oraz za inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych, a także Barbarze Zomer - za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności ochrony stanu naturalnego wód regionu konińskiego.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". W głosowaniu nie brał udziału wicestarosta Władysław Kocaj, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Następnie starosta koniński podziękował członkom zarządu za udział w 22. obradach organu wykonawczego powiatu i o godz. 1155 zakończył posiedzenie. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu

 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 11:14:50)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 11:14:50)
Lista wiadomości