logo
logo bip
Protokół Nr 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 14 sierpnia 2015 r.
Protokół Nr 21/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 sierpnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński,
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
3. Halina Lenartowicz,
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie,
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie,
Anna Subda - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,
Genowefa Kaszuba - p.o. naczelnika Wydziału Administracyjno -Organizacyjnego,
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
21. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 19/2015 z 31 lipca 2015 r. oraz nr 20/2015 z 5 sierpnia 2015 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2015 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim(I)".
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługujące na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Jabłonka, gm. Kleczew do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w miejscowości Jabłonka, gm. Kleczew.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Jabłonka, gm. Kleczew.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru brokera i zawarcia umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
17. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
18. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
19. Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2015/2016.
20. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 19/2015 z 31 lipca 2015 r. Nie wniesiono uwag i protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanisław Bielik poddał również pod głosowanie protokół nr 20/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. Dokument został również przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
 
O omówienie kolejnego punktu porządku obrad przewodniczący zarządu poprosił Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Dyrektor poinformował, że gmina Skulsk wyraziła wolę przyjęcia do realizacji zadania polegającego na budowie chodników przy drogach powiatowych: relacji Ościsłowo - Skulska Wieś w obszarze Buszkowo - Parcele; relacji Skulsk - Mielnica Duża wraz z budową zatoki autobusowej oraz relacji Skulsk - Morzyczyn na odcinku Skulsk - Piaski.
Wyjaśnił, że w związku z tym, że inwestycje te należą do zadań własnych powiatu, radni na najbliższej sesji zadecydują o przekazaniu gminie 180.000,00 zł na ich realizację.
Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w I półroczu 2015 r.
 
Na prośbę starosty treść kolejnego dokumentu będącego przedmiotem posiedzenia przedstawiła Anna Subda - z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Anna Subda poinformowała, że na koniec czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 10.516 osób, z czego 6.504, to mieszkańcy powiatu konińskiego, a 4.012 - miasta Konina. W porównaniu  z grudniem 2014 r. w rejestrze bezrobotnych ubyło 1.707 osób. Dodała, że tak niski stan bezrobocia odnotowany został ostatnio w 2009 r. Wyjaśniła też, że bezrobocie w I półroczu tego roku kształtowało się analogicznie do lat ubiegłych, czyli od początku stycznia liczba bezrobotnych stopniowo wzrastała, natomiast pod koniec pierwszego kwartału można było zaobserwować sukcesywny spadek osób poszukujących pracy. Według dyrektor bezrobocie zaczęło spadać wraz z rozpoczęciem się prac sezonowych oraz nową transzą programów aktywizujących bezrobotnych.
Anna Subda poinformowała również, że stopa bezrobocia w obszarze działania konińskiego urzędu pracy w omawianym okresie wyniosła 13,2% (miasto Konin - 11,2%, powiat - 14,8%). Wyjaśniła, że bezrobocie w naszym regionie dotyka głównie osoby o niskich kwalifikacjach oraz z krótkim stażem pracy. Znaczny odsetek zarejestrowanych w PUP stanowią także osoby długotrwale bezrobotne. Dodała też, że problem bezrobocia dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn oraz głównie ludzi młodych w wieku od 18 do 34 lat. Niewiele osób spełnia także warunki pozwalające ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Przypomniała też, że od lat największym bezrobociem dotknięte są gminy: Golina, Ślesin oraz Kramsk.
Z-ca dyrektora odniosła się do wielkości środków, jakimi dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w I półroczu tego roku. Na realizację różnych form aktywizacji bezrobotnych przeznaczono kwotę ok. 4.000.000,00 zł. Zwróciła też uwagę na problem z wydatkowaniem środków unijnych, które aby z nich skorzystać wymagają od bezrobotnych spełnienia wielu kryteriów. Dodała też, że coraz częściej brakuje chętnych do skorzystania z ofert proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
Z uwagi na brak innych pytań do przedmiotowej informacji starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim(I)".
 
Starosta Stanisław Bielik poprosił Annę Subdę o zabranie głosu w kolejnym temacie.
Anna Subda wyjaśniła, że podjęcie przez radę powyższej uchwały pozwoli Powiatowi Konińskiemu przystąpić do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim(I)". Dzięki niemu, kompleksową aktywizacją zawodową objętych zostanie 449 bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Z-ca dyrektora wyjaśniła, że oferowana bezrobotnym pomoc opierać się będzie na indywidualnym planie działania, pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym, stażach oraz przyznaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Koszt przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2015 - 2016 wyniesie 4.481.970,00 zł.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz świadczenia przysługujące na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.
 
Projekt uchwały ujęty w punkcie 6. porządku obrad omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że w przedłożonym zarządowi dokumencie proponuje się podwyższyć rodzinom zastępczym z powiatu konińskiego miesięczne wynagrodzenie: o 800,00 zł - w przypadku rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka; o 600,00 zł - rodzinom zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz o 400,00 zł - dla rodzin w okresie pełnienia przez nie funkcji rodziny pomocowej.
Dyrektor wyjaśniła, że wynagrodzenia dla rodzin zastępczych są niskie i od wielu lat utrzymują się na stałym poziomie. Stwierdziła też, że ich wzrost o proponowane kwoty będzie kosztował powiat w tym roku zaledwie 21.644,00 zł i zapewniła, że środki te PCPR wygeneruje z własnego budżetu. Następnie poinformowała, że koszt przyszłorocznych podwyżek wyniesie około 70.000,00 zł i zostanie ujęty w projekcie budżetu jednostki na rok 2016.
Do propozycji przedstawionych przez dyrektor Sroczyńską odniosła się radna Halina Lenartowicz, która uznała za zasadne podjęcie działań służących poprawie sytuacji finansowej rodzin zastępczych z powiatu konińskiego.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Konińskiego do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik poprosił zarząd o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie desygnowania wicestarosty Władysława Kocaja do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Przewodniczący zarządu wyjaśnił, że wybór przedstawiciela powiatu do konwentu związany jest z kończącą się 31 sierpnia br. kadencją organów kolegialnych uczelni.
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" - wydał pozytywną opinię w sprawie. Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił propozycje zmian w tegorocznym budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 8 do protokołu. Odniósł się do korekt wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, a także do przyczyn ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 skarbnik wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w budżecie omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie Jabłonka, gm. Kleczew do kategorii dróg gminnych.
 
Kolejne 4. punkty ujęte w porządku posiedzenia przedstawił Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Dyrektor poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do zarządu z prośbą o zaopiniowanie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej w obrębie Jabłonka na działce o nr ewid. 263/1. Antoni Bąk wyjaśnił, że ww. droga ma charakter publiczny i służy potrzebom społeczności lokalnej, a dotychczas nie został jej nadany status żadnej kategorii dróg wymienionych w ustawie o drogach publicznych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i wyraził pozytywną opinię w sprawie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w miejscowości Jabłonka, gm. Kleczew.
 
W tej części obrad dyrektor Antoni Bąk poinformował, że burmistrz Kleczewa wystąpił do samorządu powiatowego o zaopiniowanie wniosku w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegającej na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 263 z drogą gminną Jabłonka - Koziegłowy. Dodał też, że Zarząd Dróg Powiatowych nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przedstawionej dokumentacji i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd Powiatu Konińskiego podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi w obrębie Jabłonka, gm. Kleczew.
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie wyjaśnił, że przedłożony zarządowi dokument związany jest z wyrażeniem przez organ wykonawczy powiatu opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej gruntów oznaczonych w ewidencji numerami 239/2 i 239/3 w obrębie Jabłonka na terenie gminy Kleczew. Poinformował, że przedmiotowa nieruchomość została podzielona na działki, które są usytuowane poza przebiegiem drogi gminnej.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej w obrębie Gogolina, gm. Wilczyn.
 
Kolejny temat z dziedziny drogownictwa również omówił dyrektor Antoni Bąk. Poinformował zarząd, że samorząd Gminy Wilczyn wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi gminnej nieruchomości znajdujących się na obszarze górniczym przeznaczonym pod eksploatację. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mają one zostać wyłączone z użytkowania i przejść na własność PAK KWB „Konin" S.A. Przypomniał też, że w myśl ustawy o drogach publicznych, zarząd powiatu jest zobligowany do wydania decyzji w sprawie.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
Korzystając z obecności dyrektora ZDP w Koninie, radna Halina Lenartowicz poprosiła, aby w związku ze zbliżającymi się dożynkami w Wilczynie, służby drogowe podjęły starania o uporządkowanie poboczy oraz usunięcie połamanych gałęzi na drodze powiatowej prowadzącej do gminy.
Dyrektor odpowiedział, że jeszcze w tym tygodniu zostaną zintensyfikowane działania w celu uporządkowania tego odcinka drogi.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 247/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński ponownie poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że zmiana powyższej uchwały spowodowana jest koniecznością dostosowania zapisów dokumentu do znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Dyrektor dodała też, że dzięki nowym regulacjom, rodziny zastępcze będą mogły skorzystać z dodatkowych świadczeń oraz większego wsparcia dla podopiecznych korzystających z pieczy zastępczej.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego materiału. Projekt uchwały poddany przez starostę pod głosowanie został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru brokera i zawarcia umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 
Treść dokumentu procedowanego w punkcie 15. porządku obrad omówiła Genowefa Kaszuba - p.o. naczelnika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego.
Genowefa Kaszuba wyjaśniła, że przedłożony zarządowi projekt uchwały został przygotowany w związku z koniecznością dokonania wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Konińskiego w celu zawarcia z nim umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Następnie poinformowała, że do starostwa wpłynęły oferty firm: Mentor S.A., Energo - Invest Broker S.A., SUPRA BROKERS S.A. oraz MAXIMUS BROKER Sp. z o.o. Wyjaśniła, że wszystkie firmy zainteresowane współpracą z urzędem mają ugruntowaną pozycję na rynku i oferują profesjonalną obsługę. Naczelnik zaproponowała, aby ze względu na wyrównany poziom ofert, przy wyborze brokera kierować się takim kryterium, jak doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Dodała też, że najdłużej na rynku (ponad 20 lat) działają MENTOR S.A. oraz Energo Invest Brokers S.A., natomiast najbogatszym doświadczeniem w zakresie obsługi samorządów (488 jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli) legitymuje się firma MAXIMUS S.A.
Odnosząc się do przedstawionej informacji radna Halina Lenartowicz uznała, że najkorzystniej prezentuje się firma MAXIMUS, która posiada największe doświadczenie we współpracy z samorządami.
Z opinią radnej Haliny Lenartowicz zgodził się radny Zenon Paszek, zaznaczając, że oferty pozostałych firm również zasługują na zainteresowanie.
Do dyskusji włączył się sekretarz powiatu. Mirosław Kruszyński wyraził swoje zastrzeżenia co do współpracy z obecnie obsługującym powiat brokerem, tj. z firmą MENTOR. Według sekretarza, poza firmą MAXIMUS, na uwagę zasługuje też oferta Energo Invest Brokers ze względu na pracujących tam specjalistów.
Wicestarosta Władysław Kocaj zauważył, że działalność Energo - Invest jest skierowania głównie do podmiotów z branży energetycznej, a firma MAXIMUS S.A. specjalizuje się w obsłudze samorządów. Dodał też, że poza wyborem brokera, równie ważną kwestią będzie odpowiednie sprecyzowanie umowy tak, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy powiatu.
Starosta Stanisław Bielik porosił, aby swoje zdanie w tej sprawie wyraziła również Genowefa Kaszuba, której wydział będzie najbliżej współpracował z wybraną firmą. Naczelnik Kaszuba wskazała na firmę MAXIMUS i wyjaśniła, że w wyborze tego brokera kierowała się też ilością prowadzonych przez niego postępowań w trybie zamówień publicznych.
W efekcie dyskusji zarząd zadecydował, że firmą świadczącą dla powiatu usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego będzie MAXIMUS S.A. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Kolejny temat zreferował przewodniczący zarządu przedstawiając zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy: Elżbiecie Jakubowskiej, Pawłowi Nawrockiemu, Janowi Szabelskiemu - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój społecznego ruchu muzycznego oraz zasługi na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego; Maciejowi Kwiecińskiemu, Przemysławowi Małolepszemu, Markowi Mizerskiemu, Lesławowi Wejmanowi - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój wsi i wspieranie inicjatyw społecznych; Zofii Mac - w uznaniu za zaangażowanie w organizację akcji profilaktycznych w powiecie konińskim, w szczególności za propagowanie wśród mieszkańców powiatu szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych; Krzysztofowi Łowickiemu, Elżbiecie Olejniczak, Andrzejowi Wysockiemu - w uznaniu za wspieranie realizacji inicjatyw sportowych, a także Katarzynie Wojciechowskiej - w uznaniu za inicjowanie i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego.
Starosta poinformował zarząd, że kapituła pozytywnie zaopiniowała też wniosek dla podmiotu zbiorowego, tj. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Koninie - w uznaniu za zaangażowanie w realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i życiowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz za współpracę z samorządami lokalnymi powiatu konińskiego.
Po omówieniu zasług osób i podmiotów nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie na rok szkolny 2015/2016.
 
O omówienie aneksów do arkuszy organizacji Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie i w Kleczewie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przewodniczący zarządu poprosił Jana Bartczaka - naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak wyjaśnił, że zmiany zaproponowane aneksem przez dyrektora ZSP w Sompolnie związane są ze zmianą przydziału czynności dla nauczycieli. Poinformował też, że w związku z przeprowadzonym naborem do klas pierwszych, we wszystkich typach szkół przyjęto łącznie 74 uczniów.
Zarząd powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 18.
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2015/2016.
 
Podczas omawiania aneksu do arkusza organizacji ZSEU w Żychlinie Jan Bartczak poinformował, że w wyniku naboru do klas pierwszych przyjętych zostało 102 uczniów, czyli o 5 więcej niż w roku ubiegłym. W związku z tym, konieczne stało się zwiększenie liczby godzin dla nauczycieli.
W wyniku głosowania zarząd powiatu zatwierdził aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 19.
Zatwierdzenie aneksu nr 1 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2015/2016.
 
Naczelnik Bartczak wyjaśnił, że w przypadku Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie, zmiany zaproponowane aneksem związane są z rozwiązaniem stosunku pracy z dwoma pracownikami: kierownikiem filii placówki w Koninie oraz psychologiem, a także urlopem rodzicielskim, który generuje zmianę przydzielonych godzin ponadwymiarowych dla 5 psychologów.
Członkowie zarządu zatwierdzili przedłożony na posiedzeniu aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
Jan Bartczak poinformował również, że dyrektor poradni zwróciła się do Zarządu Powiatu Konińskiego z prośbą o pozytywne zaopiniowanie kandydatury Kariny Owsianko - wieloletniego pracownika placówki - na stanowisko kierownika filii w Koninie.
Zarząd opowiedział się za rekomendowaną przez dyrektor kandydatką głosując jednogłośnie - 4 głosy „za".
 
Punkt 20.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących, zarząd ustalił termin kolejnego posiedzenia na środę, 26 sierpnia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1025 zakończył posiedzenie Zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 10:39:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-09 10:39:17)
Lista wiadomości