logo
logo bip
Protokół Nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 5 sierpnia 2015 r.
Protokół Nr 20/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
5 sierpnia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz
5. Zenon Paszek
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu,
Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
20. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył jego przewodniczący. Następnie, starosta Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania łącznika od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie z drogą wojewódzką nr 264.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
5. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania łącznika od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie z drogą wojewódzką nr 264.
 
Punkt 2. porządku posiedzenia omówił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że Prezydent Miasta Konina zwrócił się do Zarządu Powiatu Konińskiego z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania łącznika od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie z drogą wojewódzką nr 264. Przewodniczący zarządu podkreślił, że prowadzona przez Miasto Konin inwestycja nie koliduje z zamierzeniami samorządu powiatowego. Następnie zaproponował, aby zarząd wydał pozytywną opinię w tej sprawie.
Członkowie zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Dokument został podjęty - jednogłośnie 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Po zrealizowaniu 2. punktu porządku obrad starosta koniński Stanisław Bielik opuścił posiedzenie zarządu w związku z rozpoczynającą się w urzędzie kontrolą NIK. Pod nieobecność starosty posiedzeniu przewodniczył wicestarosta Władysław Kocaj.
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Kolejny temat ujęty w porządku posiedzenia przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik wyjaśnił, że proponowane uchwałą zarządu zmiany w budżecie powiatu związane są z dokonaniem - na wniosek naczelnika wydziału rozwoju i promocji - przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z pokryciem kosztów koncertu realizowanego w ramach tegorocznych dożynek. Dodał, że konieczność przesunięcia zaplanowanych wydatków wynika ze zmiany warunków umowy zawartej z wykonawcą.
Z uwagi na brak pytań, wicestarosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia gospodarczego w budynku położonym w Koninie przy Alejkach 1 Maja 9.
 
W tej części obrad, o zabranie głosu poproszono Bożenę Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
Bożena Wróbel poinformowała, że projekt przedłożonej uchwały związany jest z wyrażeniem przez zarząd zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego firmie PPUH ATELIER Jaskot Arkadiusz. Inspektor wyjaśniła, że ww. podmiot ma zamiar uruchomić  w siedzibie starostwa filię sklepu „Spiżarnia", w którym będzie prowadzona działalność gastronomiczna na zasadach baru ze zdrową żywnością.
Bożena Wróbel zaproponowała zarządowi, aby umowa najmu została zawarta na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2016 r., a wysokość czynszu wynosiła 6,50 zł brutto za 1 m2.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do przedstawionego projektu uchwały, wicestarosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 5.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących wicestarosta poinformował członków zarządu, że kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na 14 sierpnia br. natomiast sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 27 sierpnia.
Z uwagi na brak innych tematów, wicestarosta podziękował uczestnikom posiedzenia za obecność i o godz. 820 zakończył obrady. 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-04 09:12:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-04 09:12:34)
Lista wiadomości