logo
logo bip
Protokół Nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 31 lipca 2015 r.
Protokół Nr 19/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
31 lipca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz
5. Zenon Paszek
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
     
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Bożena Wróbel - inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym;
Katarzyna Rejniak - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji;
Marek Niezabitowski - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Agnieszka Chylak - przedstawiciel firmy Eko - Team Konsulting.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
19. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Stanisław Bielik zaproponował, aby ze względu na wyjazd służbowy Władysława Kocaja i związaną z nim nieobecność wicestarosty w drugiej części posiedzenia, zmienić kolejność porządku obrad i po przyjęciu protokołu, jako pierwsze omówić tematy związane z oświatą.
Następnie starosta przedstawił porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego nr 17/2015 z 29 czerwca 2015 r. oraz nr 18/2015 z 22 lipca 2015 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Plenerowy teatr młodego aktora - warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne" wnioskowanego przez Stowarzyszenie VIDA ARTIS.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kramsk.
21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek.
30. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.
31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego.
32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju gospodarczego.
33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego strategię rozwoju turystyki.
34. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.
35. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2015 roku.
36. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
37. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
38. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli.
39. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli.
40. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu 1 m2 powierzchni użytkowej korytarza z przeznaczeniem na ustawienie automatu sprzedającego przekąski i zimne napoje, w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
42. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - etap XII i XIII.
43. Informacja o uproszczonych planach urządzenia lasów, będących własnością osób fizycznych, dotyczących lasów położonych na terenie gminy Stare Miasto.
44. Informacja o działalności spółdzielni socjalnej „PORYW" w Rychwale.
45. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2013-2014.
46. Sprawy bieżące.
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia po zmianach jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad starosta koniński zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 17/2015 z 29 czerwca 2015 r. W związku z ich brakiem protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanisław Bielik poddał również pod głosowanie protokół nr 18/2015 z 22 lipca 2015 r. Dokument został również przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Omawianie tematu ujętego w punkcie 3. porządku obrad starosta koniński Stanisław Bielik rozpoczął od przypomnienia, że w związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie, ustawa o systemie oświaty nakłada na zarząd powiatu obowiązek powołania dyrektora szkoły. W celu przybliżenia przebiegu konkursu (który odbył się 17 lipca br.) starosta odczytał protokół komisji rekrutacyjnej - zgodnie z treścią załącznika nr 3. Poprosił też, aby ewentualne pytania zadawane były na bieżąco i odnosiły się do konkretnych zapisów w dokumencie.
W tej części obrad Stanisław Bielik przypomniał, że organ prowadzący jest zobowiązany do wyłonienia dyrektora na dzisiejszym posiedzeniu, bowiem 31 lipca upływa ostateczny termin, na jaki już wcześniej powierzono obowiązki dyrektora tej szkoły, a ustawa wyklucza możliwość wystąpienia sytuacji, w której stanowisko dyrektora nie zostanie obsadzone. Następnie starosta poinformował, że Rada Pedagogiczna ZSP w Kleczewie wydała, na wniosek zarządu powiatu, opinie o dwóch kandydatkach na stanowisko dyrektora szkoły:................................................... Organ szkoły wydał pozytywną opinię dla kandydatury........................................................... i negatywną dla kandydatki - ....................................... Przewodniczący zarządu stwierdził, że wydanie negatywnej opinii należy uznać za bezpodstawne, kandydatka bowiem spełnia wszystkie wymagania konkursowe, uzyskała też dobrą ocenę swojej pracy, a jedynym zarzutem postawionym jej przez radę pedagogiczną jest brak doświadczenia w kierowaniu placówką oświatową.
Odmienne zdanie w tej sprawie wyraził radny Marek Górczak twierdząc, że brak doświadczenia w zarządzaniu jest trafnym argumentem przeciwko powierzeniu osobie tak ważnego stanowiska, jakim jest stanowisko dyrektora szkoły.
W odpowiedzi na słowa radnego głos zabrał wicestarosta Władysław Kocaj przypominając, że skoro kryteria konkursowe nie wymagają od nauczycieli kandydujących na stanowisko dyrektora doświadczenia w zakresie kierowania zespołem ludzkim, to nie należy tego przy ocenie kandydatów uwzględniać. Dodał też, że nikt nie rodzi się dyrektorem, a doświadczenie w tym zakresie zdobywa się na poszczególnych etapach kariery zawodowej.
Do dyskusji włączyła się również radna Halina Lenartowicz, która zgodziła się z wypowiedzią swojego przedmówcy, a także zapytała o wynik tegorocznych egzaminów maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Obecny na posiedzeniu Jan Bartczak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odpowiedział, że matury w powiecie konińskim, jak i w całym regionie, wypadły słabo. Najlepiej spośród uczniów naszych szkół poradzili sobie maturzyści z ZSP w Sompolnie.
Ponownie głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która wyraziła uznanie dla dotychczasowej pracy ............................................ . Zwróciła uwagę na dobry kontakt nauczycielki z młodzieżą oraz ogromne zaangażowanie na rzecz zainteresowania uczniów nauczanym przez nią przedmiotem. Przypomniała też o wątpliwościach członków komisji odnośnie posiadania przez.................................................. kwalifikacji do nauczania przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości".
Naczelnik Jan Bartczak stwierdził, że pani ....................... spotkała się z takim zarzutem nie pierwszy raz. W konkursie na dyrektora ZSP w Kleczewie ogłoszonym przez poprzedni zarząd powiatu, jej oferta została odrzucona, bowiem członkowie komisji reprezentujący kuratorium oświaty uznali, że kandydatka nie ma odpowiednich kwalifikacji do nauczania przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości". Naczelnik poinformował zarząd, że ubiegłoroczny konkurs również nie przyniósł rozstrzygnięcia.
W tej części obrad do dyskusji włączył się radny Zenon Paszek twierdząc, że przy ocenie kandydatury ......................, nie można zapomnieć, że pełniła ona funkcję wicedyrektor w latach 2007 - 2014, kiedy to prawidłowe funkcjonowanie szkoły zakłócał konflikt pomiędzy dyrektor Putz a grupą nauczycieli. Z aprobatą radnego spotkała się natomiast wizja prowadzenia placówki przedstawiona przez ....................., według której zamierza ona wprowadzić do modelu zarządzania szkołą sprawdzone rozwiązania w innych placówkach oświatowych.
Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, radny Marek Górczak stwierdził, że komisja konkursowa była upolityczniona i że należało, zgodnie z jego apelem, desygnować do jej składu innych przedstawicieli organu prowadzącego szkołę. Przypomniał też, że zarząd wcześniej zatwierdził arkusze organizacyjne szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym i tym samym zezwolił na to, by pełniąca obowiązki dyrektora ........................ kontynuowała nauczanie przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości". Marek Górczak wyraził też pogląd, że zarząd powiatu powinien przychylić się do opinii rady pedagogicznej i powierzyć stanowisko dyrektora szkoły - ......................... Wobec nieobecności kandydatek na posiedzeniu i braku możliwości dokonania ich bezpośredniej oceny, zdanie grona pedagogicznego należy uznać za najbardziej miarodajne.
Następnie, na prośbę radnego Marka Górczaka przewodniczący zarządu odczytał uzasadnienia do obu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, zgodnie z treścią dokumentów stanowiących załącznik nr 4.
Starosta Stanisław Bielik podkreślił, że w okresie dziesięciu miesięcy pełnienia przez ........................ obowiązków dyrektora placówki nie udało się rozwiązać najważniejszych problemów szkoły, a zwłaszcza uniknąć kontynuacji procesów sądowych, które zostały wszczęte w czasie, gdy pani ........................ pełniła funkcję wicedyrektor zespołu. Przewodniczący zarządu zwrócił też uwagę, że wykorzystując swoje stanowisko, utrudniała kontrkandydatce udział w konkursie na dyrektora uchylając się od wydania jej potrzebnego dokumentu.
Odnosząc się do argumentów starosty, radny Marek Górczak stwierdził, że w czasie pełnienia przez ....................... obowiązków dyrektora placówki sytuacja w szkole znacznie się poprawiła, czego potwierdzeniem jest pozytywna opinia wystawiona przez większość nauczycieli głosujących na posiedzeniu rady pedagogicznej. Radny odczytał także adresowane do Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, a podpisane przez pracowników ZSP w Kleczewie, pismo rekomendujące ........................... na stanowisko dyrektora szkoły.
W związku z brakiem innych uwag, starosta poddał pod głosowanie w kolejności alfabetycznej kandydatury osób ubiegających się o stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie. .........................otrzymała 1 głos „za" - na kandydatkę zagłosował radny Marek Górczak. Następnie, przewodniczący zarządu poddał pod głosowanie kandydaturę ............................. Kandydatka uzyskała 4 głosy poparcia, za jej kandydaturą zagłosowali pozostali członkowie zarządu: Stanisław Bielik, Władysław Kocaj, Halina Lenartowicz i Zenon Paszek.
Stanisław Bielik poddał też pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Anecie Kalinie Szczepaniak. Dokument został podjęty 4 głosami „za" (Stanisław Bielik, Władysław Kocaj, Halina Lenartowicz, Zenon Paszek) przy 1 głosie „przeciw" (Marek Górczak). Decyzją zarządu, nowa dyrektor sprawować będzie tę funkcję od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Po przybliżeniu treści dokumentu, starosta koniński poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia Anety Szczepaniak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań określonych w statucie szkoły, a także realizacją zadań remontowych, modernizacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych.
W wyniku głosowania, zarząd podjął uchwałę 4 głosami „za" i 1 „przeciw" („przeciw" głosował radny Marek Górczak). Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
W tej części obrad Stanisław Bielik poinformował, że w ramach kolejnych siedmiu punktów porządku obrad (tj. od pkt. 5 do 11) omawiane będą tematy z dziedziny oświaty.
Starosta wyjaśnił, że projekty powyższych uchwał związane są z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora: w ZSP w Sompolnie i ZSEU w Żychlinie na okres 5 lat szkolnych, a także udzielenia dyrektorom nowych upoważnień do realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.
Przewodniczący zarządu poprosił również zarząd o wyrażenie zgodyna utworzenie od 1 września br. nowych kierunków w dwóch szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym: kierunku w zawodzie „stolarz" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie oraz kierunków kształcących w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kelner oraz technik spedytor w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
Starosta zaproponował też, by zarząd w formie uchwały powołał 4 komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd rozpoczął głosowania omówionych powyżej dokumentów od uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia Jackowi Żerkowskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Następna uchwała, nad którą pochylił się zarząd, dotyczyła upoważnienia dyrektora ZSP w Sompolnie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
 
W wyniku głosowania zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia Annie Matczak - Gaj stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie. Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
 
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" podjął również uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie została podjęta 4 głosami „za". Od głosu wstrzymał się radny Marek Górczak. Dokument stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
                                                             
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
W związku z brakiem uwag do składów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Z uwagi na pilny wyjazd służbowy, po zrealizowaniu 11. punktu porządku obrad, posiedzenie opuścił wicestarosta Władysław Kocaj.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży" wnioskowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk.
 
Kolejne dwa tematy dotyczące współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi omówił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta poinformował, że działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, proponuje się przyznać Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk dotację w wysokości 3.000,00 zł na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przekazane przez powiat środki przeznaczone zostaną na organizację zajęć wokalno-instrumentalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kramsk i Ślesin. Dodał, że oferta złożona przez stowarzyszenie spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, co uzasadnia celowość przyznania dofinansowania.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „wstrzymał się"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę 3 głosami „za" przy 1 „wstrzymującym się". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Plenerowy teatr młodego aktora - warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne" wnioskowanego przez Stowarzyszenie VIDA ARTIS.
 
Stanisław Bielik wyjaśnił, że projekt kolejnej uchwały dotyczy udzielenia przez powiat dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania. Poinformował, że oferta złożona przez Stowarzyszenie VIDA ARTIS obejmuje przedsięwzięcie polegające na organizacji warsztatów artystycznych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał i Grodziec. Finałowym przedsięwzięciem realizacji projektu będzie współorganizowana przez uczestników warsztatów sztuka teatralna dla 400-osobowej publiczności. Przewodniczący zarządu poinformował, że proponowana kwota dofinansowania z budżetu powiatu to 4.500,00 zł.
Starosta poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „wstrzymał się"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę 3 głosami „za" przy 1 „wstrzymującym się". Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 14.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Kolejny punkt porządku posiedzenia omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o jednorazowym zwiększeniu środków przypadających powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W wyniku dokonanego przez PFRON podziału środków, Powiat Koniński otrzymał na tegoroczne zadania dodatkowe 95.363,00 zł. Dyrektor poinformowała, że zdecydowana większość otrzymanej dotacji (77,000,00 zł) zostanie przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 15.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
 
Starosta koniński poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec przedstawi Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska wyjaśniła, że gmina Grodziec zwróciła się do powiatu o wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na działce nr 2522 zlokalizowanej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu". Podkreśliła, że proponowana kwota dofinansowana - 10.000,00 zł - przeznaczona zostanie na budowę oświetlenia energooszczędnego.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 16.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina.
 
Przystępując do realizacji kolejnych tematów starosta poinformował, że projekty uchwał ujęte w porządku obrad w punktach od 16. do 29. dotyczą udzielenia wsparcia finansowego 14 gminom powiatu konińskiego na wykonanie termomodernizacji znajdujących się na ich terenie strażnic OSP. Stanisław Bielik wyjaśnił też, że pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniesie 10.000,00 zł, a podział środków na poszczególne jednostki został wskazany we wnioskach złożonych przez samorządy.
Następnie starosta poddał każdą z uchwał pod głosowanie.
Jako pierwszy przyjęty został projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Golina dla jednostki OSP w Rososze (5.000.00 zł) oraz dla jednostki OSP w Przyjmie (5.000.00 zł). Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 17.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec (10.000,00 zł dla OSP w Lądku) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 18.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Kazimierz Biskupi (10.000,00 zł dla OSP w Dobrosołowie) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 19.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Kleczew (10.000,00 zł dla OSP w Sławoszewku) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 20.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kramsk.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Kramsk (10.000,00 zł dla OSP w Patrzykowie) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 21.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Krzymów.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów, z przeznaczeniem dla OSP w Głodnie (3.300,00 zł), OSP w Kałku (3.300,00 zł) oraz OSP w Krzymowie (3.400,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 22.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał, z przeznaczeniem dla OSP w Siąszycach (3.500,00 zł), OSP w Czyżewie (3.000,00 zł) oraz OSP w Święci (3.500,00 zł) został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 23.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Rzgów (10.000,00 zł dla OSP w Grabienicach) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 24.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Skulsk.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk, z przeznaczeniem dla OSP w Gawronach (5.000,00 zł) oraz OSP w Goplanie (5.000,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 25.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Sompolno (10.000,00 zł dla OSP w Sompolnie) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 26.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto, z przeznaczeniem dla OSP w Kazimierowie (5.000,00 zł), OSP w Barczygłowie (2.500,00 zł) oraz OSP w Ruminie (2.500,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 27.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Ślesin (10.000,00 zł dla OSP w Szyszyńskich Holendrach) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 28.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
 
W wyniku głosowania projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn (10.000,00 zł dla OSP w Wilczynie) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 29.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wierzbinek.
 
W wyniku głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek, z przeznaczeniem dla OSP w Mąkoszynie (4.500,00 zł) oraz OSP w Boguszycach (5.500,00 zł) został przyjęty przez zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 30.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
O omówienie kolejnego tematu starosta poprosił Katarzynę Rejniak - starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Katarzyna Rejniak wyjaśniła, że Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią jest ostatnim dokumentem strategicznym, który powstał w ramach projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju". Poinformowała też, że jego opracowanie ma przyczynić się do podniesienia efektywności energii, zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Dodała, że wszystkie opracowane strategie są dokumentami planistycznymi odnoszącymi się do sytuacji gospodarczej i problemów regionu, a także do możliwości pozyskania środków unijnych.
Następnie starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego dokumentu. W związku z ich brakiem, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 31.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego.
 
W tej części obrad starosta koniński wyjaśnił, że kolejne 4 tematy związane są z powołaniem międzysektorowych zespołów koordynujących realizację dokumentów strategicznych w ramach Aglomeracji Konińskiej tj.: studium transportu zrównoważonego, studium rozwoju gospodarczego, strategii rozwoju turystyki oraz planu zrównoważonego gospodarowania energią.
Starosta, jako pierwszy, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju transportu zrównoważonego. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
 
Punkt 32.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju gospodarczego.
 
Kolejnym dokumentem, nad którym pochylił się zarząd była uchwała w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego studium rozwoju gospodarczego. Została ona podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
 
Punkt 33.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego strategię rozwoju turystyki.
 
Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" - podjął też uchwałę w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego strategię rozwoju turystyki. Materiał stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
 
Punkt 34.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią.
 
Zarząd powiatu zagłosował też jednomyślnie - 4 głosami „za" - w sprawie powołania międzysektorowego zespołu koordynującego plan zrównoważonego gospodarowania energią. Dokument stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
 
Punkt 35.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2015 roku.
 
Na prośbę starosty konińskiego następny temat omówił skarbnik Radzisław Kozłowski.
Radzisław Kozłowski przypomniał zarządowi, że ustawa o finansach publicznych obliguje organ wykonawczy powiatu do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za II kwartał br. Następnie wyjaśnił, że w omawianym okresie dochody budżetu zostały wykonane na kwotę 38.362.907,24 zł (co stanowi 42,74% planu), a wydatki na kwotę 31.806.359,96 zł (tj. na poziomie 35.06% planu). Dodał też, że na niskie wykonanie budżetu mają terminy płatności większości inwestycji, które przypadają na drugą połowę roku. Na koniec, skarbnik poinformował zarząd, że w II kwartale wypracowana została nadwyżka w wysokości 6.556.547,28 zł.
W tym punkcie obrad głos zabrał radny Marek Górczak, który zapytał o największe inwestycje zaplanowane przez powiat na ten rok.
Starosta Stanisław Bielik odpowiedział, że w tym roku zrealizowanych zostanie kilka ważnych przedsięwzięć, polegających m.in.: na montażu windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale, modernizacji drogi powiatowej na odcinku Sławoszewek - Wielkopole oraz Kaliska - Kopydłowo (realizowanej w ramach porozumienia z kopalnią), czy przebudowie drogi powiatowej nr 3210P na odcinku Licheń - Grąblin, na którą powiat otrzymał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przewodniczący zarządu dodał również, że najbliższe plany inwestycyjne powiatu związane są z modernizacją ul. Sportowej w Rychwale oraz budową chodnika w miejscowości Siąszyce.
Odnosząc się do zadań realizowanych na powiatowych drogach, radny Marek Górczak zwrócił uwagę na niewłaściwy sposób łatania dziur powstałych w nawierzchni po okresie zimowym, a także zapytał czy zaplanowane na ten rok remonty bieżące dróg zostały już zakończone.
Starosta wyjaśnił, że wszystkie prace na drogach powiatu wykonywane są solidnie i profesjonalnie, a ich stopień zaawansowania jest na bieżąco monitorowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
W związku z brakiem innych uwag, przewodniczący zarządu poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
 
Po głosowaniu nad ww. uchwałą posiedzenie opuścił radny Marek Górczak.
 
Punkt 36.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
 
Tematy ujęte w punktach od 36. do 40. przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że kolejne zagadnienia związane są z upoważnieniem dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie oraz jego zastępcy do załatwiania - w imieniu Zarządu Powiatu Konińskiego - spraw należących do jego kompetencji, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, a także składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności, utrzymania dróg, remontów oraz inwestycji.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi. Uchwała została podjęta - jednogłośnie, 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
 
Punkt 37.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi.
 
Kolejnym procedowanym dokumentem była uchwała w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do załatwiania spraw należących do zarządcy drogi. Zarząd podjął ją jednogłośnie, tj. 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
 
Punkt 38.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli.
 
Następnie pod głosowanie zarządu trafiła uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli. W jego wyniku dokument podjęty został jednogłośne - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
 
Punkt 39.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli.
 
Zarząd był również jednomyślny (3 głosy „za") głosując nad uchwałą w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli. Materiał stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
 
Punkt 40.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu 1 m2 powierzchni użytkowej korytarza z przeznaczeniem na ustawienie automatu sprzedającego przekąski i zimne napoje, w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński poprosił Bożenę Wróbel --inspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.
Bożena Wróbel wyjaśniła, że przedłożony dokument związany jest z wynajmem firmie Tomasz Łachut Vending Wielkopolska 1 m2 powierzchni użytkowej na parterze starostwa w celu ustawienia automatu z przekąskami i zimnymi napojami. Zaproponowała też, aby umowa najmu została zawarta na okres od 3 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r. a miesięczny czynsz wyniósł 150 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział trzech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Halina Lenartowicz - „za"
3) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
 
Punkt 41.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
W punkcie 41. porządku posiedzenia przewodniczący zarządu ponownie poprosił o zabranie głosu Bożenę Wróbel.
Inspektor poinformowała, że projekt ww. uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania Zarządowi Okręgowemu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Koninie nieużywanych w starostwie mebli biurowych.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział trzech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Halina Lenartowicz - „za"
3) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
 
Punkt 42.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał - etap XII i XIII.
 
Przystępując do realizacji 42. punktu porządku posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał wystąpił do Zarządu Powiatu Konińskiego o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Starosta podkreślił, że działania te nie kolidują z zamierzeniami powiatu i zaproponował, aby zarząd przychylił się do wniosku i wydał pozytywną opinię w sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
 
W tym momencie obrad na posiedzenie wrócił radny Marek Górczak.
 
Punkt 43.
Informacja o uproszczonych planach urządzenia lasów, będących własnością osób fizycznych, dotyczących lasów położonych na terenie gminy Stare Miasto.
 
Informację o uproszczonych planach urządzenia lasów będących własnością osób fizycznych, a położonych na terenie gminy Stare Miasto, przedstawił Marek Niezabitowski - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Marek Niezabitowski poinformował, że w 2014 r. Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo - Leśnych „TAXUS" z Poznania wykonywało na terenie gminy Stare Miasto uproszczone plany urządzenia lasów (o powierzchni ok. 500 ha) należących do osób fizycznych. Wyjaśnił, że koszt sporządzenia takich dokumentów wyniósł 30.463,11 zł.
Inspektor dodał też, że właściciele lasów otrzymują wskazania gospodarcze prac, które są zobowiązani wykonywać przez okres najbliższych 10 lat. Nadzór starosty sprowadza się do instruowania właścicieli o sposobach pielęgnacji lasu oraz kontroli przeprowadzonych zabiegów.
Zarząd przyjął przedstawioną informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
 
Punkt 44.
Informacja o działalności spółdzielni socjalnej „PORYW" w Rychwale.
 
Kolejny temat przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Dyrektor rozpoczęła swoją wypowiedź od przypomnienia, że spółdzielnia socjalna „PORYW" została utworzona w kwietniu 2014 r. z inicjatywy Gminy Rychwał oraz Powiatu Konińskiego. Celem zabezpieczenia płynności finansowej przedsiębiorstwa w pierwszym okresie jego funkcjonowania, samorządy założycielskie zadeklarowały objęcie w spółdzielni po jednym udziale członkowskim (każdy o całkowitej wartości 10 tys. zł) oraz dokonały wpłaty wpisowego (po 100 zł). Na wydatki inwestycyjne oraz te związane z obsługą bieżącej działalności (tzw. wsparcie pomostowe) spółdzielnia otrzymała ponad 152 tys. zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Elżbieta Sroczyńska dodała również, że spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym, a jednocześnie może działać jako stowarzyszenie, dzięki czemu może ubiegać się o dotacje.
Dyrektor podkreśliła też, że spółdzielcy wykonują prace zlecone przez samorządy powiatu i gminy oraz ich jednostki organizacyjne. Aktualnie świadczą usługi polegające na utrzymaniu terenów zielonych w gminie Rychwał oraz porządku w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Rychwale.
Odnosząc się do spraw finansowych Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że na koniec kwietnia br. spółdzielnia zanotowała zysk w wysokości 6.752,00 zł. Dodała też, że w przyszłości spółdzielnia socjalna „PORYW" planuje rozszerzyć swoje usługi o działalność opiekuńczą dla osób starszych.
Zarząd przyjął informację - jednogłośnie 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
 
Punkt 45.
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2013-2014.
 
O przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2013-2014 starosta koniński poprosił Agnieszkę Chylak z firmy Eko - Team Konsulting.
Agnieszka Chylak poinformowała, że raport zawiera dokładną analizę programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego dla takich dziedzin środowiskowych jak: powietrze, hałas, wody, gleby, przyroda, energia odnawialna, odpady oraz edukacja ekologiczna. Wyjaśniła, że przy opracowaniu dokumentu udział miały także instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Dodała też, że przedłożony dziś zarządowi dokument jest próbą weryfikacji i wstępnej oceny stopnia realizacji zadań zapisanych w programie na lata 2013-2014. Zawiera syntetyczne i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały podjęte w zakresie ochrony środowiska przez poszczególne jednostki administracyjne i podmioty gospodarcze, ich rezultaty oraz poniesione nakłady finansowe. Określa też, czy zgodnie z założeniem realizacji programu, nastąpiła poprawa stanu środowiska w powiecie konińskim wskutek działań podjętych w różnych obszarach związanych pośrednio lub bezpośrednio z jego ochroną. Agnieszka Chylak wyjaśniła, że raport zawiera dokładną analizę stanu faktycznego środowiska. Przedstawia również propozycje działań służących zmniejszeniu zagrożeń środowiskowych na terenie powiatu związanych ze stanem powietrza, chemicznym zanieczyszczeniem, niewłaściwą gospodarką odpadami czy hałasem. Autorka raportu podkreśliła, że prowadzone przez powiat działania na rzecz ochrony środowiska są słuszne i przynoszą oczekiwane efekty. Szczególna uwagę zwróciła na korzyści płynące z realizacji zadań służących usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego raportu, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął raport jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 47 cd. do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 46.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem tematów ujętych w porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1125 zakończył posiedzenie Zarządu. 
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-04 08:49:38)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-12-04 08:56:18)
Lista wiadomości