logo
logo bip
Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 28 maja 2015 r.
Protokół Nr 15/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 28 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:                         
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński;
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3.Marek Górczak
4.Halina Lenartowicz
5.Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentac Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
15. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1100 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
5. Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie powiatu konińskiego.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę nr 22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
7. Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński na rok szkolny 2015/2016.
8. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 r.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych" wnioskowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
12. Sprawy bieżące.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane autopoprawki związane sąz wprowadzeniem do planu finansowego powiatu: przekazanych przez wojewodę wielkopolskiego dotacji celowych: 24.500,00 zł na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa i aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz 7.000,00 zł na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także 95.000,00 z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kazimierz Biskupi na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Warznia - Nieświastów - Kazimierz Biskupi".
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że w związku z otrzymanymi środkami, zmianie ulegną także zaplanowane na ten rok wydatki. Zwiększone zostaną wydatki własne na zadania drogowe: o 95.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Warznia - Nieświastów - Kazimierz Biskupi" oraz o 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej planowanych inwestycji.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego wniosku starosta Stanisław Bielik poddał autopoprawki pod głosowanie. Zarząd przyjął je jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego wniosku, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Punk 4. porządku obrad omówił starosta koniński.
Stanisław Bielik poinformował, że od czerwca br. powołany zostanie zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. W związku z tym konieczne jest opracowanie nowego regulaminu organizacyjnego jednostki, który uwzględni zakresy zadań dyrektora i jego zastępcy.
Radny Marek Górczak zapytał czy zasadne jest tworzenie stanowiska z-cy dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie.
Starosta odpowiedział, że jednostka realizuje wiele zadań w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych. Powołanie z-cy dyrektora ma usprawnić organizację pracy w jednostce i zapewnić terminową realizację zadań. Przewodniczący Zarządu dodał, że nie będzie to skutkowało zwiększeniem zatrudnienia w ZDP. Zaznaczył też, że stanowisko to nie jest obsadzone od stycznia ubiegłego roku, kiedy to kierowanie jednostką zostało powierzone w drodze awansu zastępcy dyrektora odchodzącego na emeryturę.
Następnie radny Marek Górczak zapytał o nazwisko osoby, która ma zostać powołana na zastępcę dyrektora jednostki.
Stanisław Bielik wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor ZDP w Koninie.
W związku z brakiem innych uwag do przedłożonego projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę - 4 głosami „za" i 1 głosem „przeciw". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Koninie z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie powiatu konińskiego.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski poinformował, że kwalifikacja wojskowa w powiecie konińskim zakończyła się 19 marca. Przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 w Koninie stanęło 858 mężczyzn z rocznika 1996, przebadano także 8 osób z roczników starszych oraz 33 kobiety - absolwentki kierunków przydatnych do służby wojskowej.
Kierownik dodał, że kwalifikacja przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła prawie 98%. Główną przyczyną niestawiennictwa poborowych była zmiana miejsca zamieszkania i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego sprawozdania starosta poddał dokument pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę nr 22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
 
W tej części obrad głos zabrał wicestarosta Władysław Kocaj.
Wicestarosta wyjaśnił, że w związku ze zmianą puli środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej konieczne jest ponowne określenie wysokości kwot dotacji przyznawanych dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat. Uchwałą tą ustala się kwoty przypadające na jednego wychowanka: ośrodka rewalidacyjnego-wychowawczego - w wysokości 4.472,49 zł oraz szkoły przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - kwotę w wysokości 3.691,92 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Po zrealizowaniu 6. punktu porządku posiedzenia członkowie Zarządu udali się na sesję Rady Powiatu Konińskiego. Obrady Zarządu zostały wznowione po jej zakończeniu o godz. 15.25. W drugiej części posiedzenia nie uczestniczył radny Marek Górczak.
 
Punkt 7.
Zatwierdzenie projektów arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński na rok szkolny 2015/2016.
 
Projekty arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński na rok szkolny 2015/2016 przybliżył uczestnikom posiedzenia Władysław Kocaj wicestarosta koniński.
Władysław Kocaj poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia zarządowi projektów arkuszy organizacyjnych, które zostaną zweryfikowane po przeprowadzonym naborze do klas pierwszych.
Wicestarosta rozpoczął omawianie dokumentów od projektu arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Poinformował, że w nadchodzącym roku szkolnym placówka planuje nabór w Liceum Ogólnokształcącym do klas o profilach: humanistycznym, politechnicznym, prawno-administracyjnym, medycznym, mundurowym i sportowym. Natomiast w technikum będzie można zdobywać kwalifikacje w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik kelner, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik ochrony środowiska, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej - w zawodach: kucharz, sprzedawca i stolarz. Dodał też, że szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzania egzaminów.
Następnie Władysław Kocaj przedstawił projekt arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, który proponuje bogatą ofertę w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nabór będzie prowadzony w zawodach: sprzedawca, fryzjer, rolnik, cukiernik, piekarz, kucharz, wędliniarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, tapicer, ogrodnik, introligator, kaletnik, a także murarz - tynkarz, cieśla, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, elektryk, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, kowal, kominiarz, monter konstrukcji budowlanych, kamieniarz. W ramach technikum, będzie można natomiast kształcić się w zawodzie: technik ekonomista i technik logistyk. Oferta liceum ogólnokształcącego obejmuje kierunki: akademicki, policyjno - wojskowy, politechniczny, ratowniczo-medyczny i ekonomiczno-lingwistyczny. Szkoła zamierza także kontynuować kwalifikacyjne kursy zawodowe: technik rolnik, rolnik, technik handlowiec i sprzedawca.
Kolejny arkusz organizacyjny przedstawiony przez wicestarostę dotyczył Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Podkreślił, że w placówce jest obecnie najtrudniejsza sytuacja związana z naborem. Zwrócił też uwagę na duże koszty utrzymania budynków wchodzących w skład Zespołu. Wyjaśnił, że szkoła stara się zachęcić młodzież do skorzystania z jej oferty poprzez nabór do klas liceum ogólnokształcącego o profilu: turystyczno - sportowym, weterynaryjnym, artystycznym i piłkarskim, a także ogólnym. W technikum planuje się uruchomić kierunki: technik kelner, technik leśnik, technik spedytor. W Zasadniczej Szkole Zawodowej - rolnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz klasę wielozawodową.
Władysław Kocaj poinformował również, że projekt arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale nie przewiduje zmian w stosunku do roku szkolnego 2014/2015. Na zakończenie wicestarosta przybliżył zarządowi problemy, z jakimi aktualnie boryka się Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ślesinie. Wyjaśnił, że w związku ze zwiększoną ilością składanych wniosków i wydłużającym się okresem oczekiwania na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, placówka nie jest w stanie terminowo realizować swoich zadań. Wicestarosta odniósł się także do kwestii powołania zastępcy dyrektora w jednostce.
Radna Halina Lenartowicz zaproponowała, aby przyjrzeć się dokładnie tej sprawie i zaprosić dyrektor PPPP w Ślesinie na kolejne posiedzenie zarządu. Uznała, że utworzenie takiego stanowiska może korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie jednostki.
Wicestarosta odpowiedział, że temat ten cały czas pozostaje otwarty i warto zastanowić się na takim rozwiązaniem.
Po zakończonej dyskusji starosta poddał projekty arkuszy pod głosowanie. Zarząd przyjął je jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 8.
Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 r.
 
W punkcie 8. porządku obrad głos zabrał Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Omawiając ubiegłoroczne zadania jednostki, dyrektor poinformował o zrealizowaniu kilkudziesięciu tysięcy zróżnicowanych tematycznie spraw w zakresie ewidencji gruntów i budynków, osnów geodezyjnych, map zasadniczych, sieci uzbrojenia terenu, a także obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Andrzej Kimnes odniósł się także do budżetu jakim dysponowała jednostka w 2014 roku. Wyjaśnił, że dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie wykonane zostały na łączną kwotę 1.289.660,72 zł, natomiast wydatki stanowiły 2.226.899,55 zł. Zaznaczył też, że ośrodek uruchomił w ubiegłym roku system GEOPORTAL, a obecnie jest na etapie wdrażania systemu GSUT.
Andrzej Kimnes stwierdził, iż w związku z nowelizacją przepisów (m.in.: prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także ustaw o infrastrukturze przestrzennej oraz informatyzacji urzędów) jednostce lawinowo przybywa zadań. Jednym z bardziej problematycznych i zarazem kosztownych obowiązków jest tworzenie nowych baz informatycznych. Ośrodek boryka się też z problemem braku klimatyzacji w salach obsługi klientów.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
 
Na prośbę starosty treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawiła Dorota Sobieraj - Krawczyk    - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na organizacji tegorocznych „Powiatowych Dni Rodziny". Poinformowała, że zgodnie z wyznaczonym terminem, oferty należy składać do 19 czerwca br. Dodała też, że powiat przeznaczył na wsparcie przedsięwzięcia 10,000 zł.
 Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych" wnioskowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.
 
Kolejny temat również omówiła Dorota Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik poinformowała, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie złożyło ofertę w drodze tzw. „krótkiej ścieżki" o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych" polegającego na organizacji zajęć artystycznych w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych w Grodźcu, Skulsku i Rychwale oraz ośrodkach kultury w Kleczewie, Kramsku, Ślesinie i Rzgowie.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że oferta została przygotowana poprawnie pod względem formalnym oraz merytorycznym, a proponowana kwota dotacji z budżetu powiatu to 5.600,00 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części posiedzenia starosta koniński przedstawił członkom zarządu pozytywnie zaopiniowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu honorowegoZasłużony dla powiatu konińskiego".
Zaproponował, aby zarząd przychylił się do decyzji kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenia powiatu: Andrzejowi Głowackiemu, Sylwestrowi Miszczakowi, Iwonie Napierajczyk - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej; Tomaszowi Kwiecińskiemu, Albinie Krawczyk, Teresie Kruger - Wasilewskiej, Jerzemu Łojko, Konstantemu Olejniczakowi, Pawłowi Pachulskiemu oraz Zofii Stempin - w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w tym za zaangażowanie w rozwój wsi oraz inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, a także utrwalanie i promowanie dziedzictwa kulturowego ziemi konińskiej; Stanisławowi Skonecznemu - za wspieranie realizacji inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój ochotniczych straży pożarnych.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 15 czerwca br.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1600 zakończył posiedzenie.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-15 14:31:54)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-15 14:31:54)
Lista wiadomości