logo
logo bip
Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 19 maja 2015 r.
Protokół Nr 14/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
19 maja 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1.Stanisław Bielik - starosta koniński;
2.Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3.Halina Lenartowicz;
4.Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Szymon Nowak - koordynator ds. pieczy zastępczej;
Dorota Kaźmierczak - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej;
Katarzyna Rejniak - starszy specjalista ds. funduszy pozabudżetowych i kultury;
Barbara Karbowa - z-ca naczelnika Wydziału Finansowego;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Jan Bartczak - p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 14. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1000 w świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 13/2015 z 30 kwietnia 2015 r.
3. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
4. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej".
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021".
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Inpetus - synergia pokoleń" wnioskowanego przez SED - Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Wspólnie po zdrowie" wnioskowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania Powiatu Konińskiego w organach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo i Czartówek.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dot. projektowanej odkrywki Ościsłowo na obszarze gminy Ślesin.
20. Informacja o wyborze brokera ubezpieczeniowego.
21. Aneks nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2014/2015.
22. Aneks nr 2 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2014/2015.
23. Prezentacja pn. „Nasz Dom" przygotowana z okazji 20-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
24. Wizytacja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie.
25. Wizytacja w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
26. Wizytacja oddziału ślesińskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
27. Wizytacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
28. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 30 kwietnia 2015 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 13/2015 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
 
O przybliżenie następnego tematu starosta poprosił Antoniego Bąka - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował, że dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2014/2015 kosztowało 590.467,95 zł i było znacznie tańsze niż w poprzednich sezonach. Dyrektor dodał, że po okresie zimowym, standardowo, realizowane są prace remontowe na drogach. Podkreślił, że naprawy wymaga ok. 17 tys. m2 uszkodzonej nawierzchni, co kosztować będzie powiat blisko 900.000,00 zł.
Głos zabrał radny Zenon Paszek, który pochwalił pracę Zarządu Dróg Powiatowych i podziękował dyrektorowi za zaangażowanie jednostki w realizację zadań.
Natomiast wicestarosta Władysław Kocaj zapytał o zaawansowanie prac remontowych na drodze powiatowej w Wierzelinie, które ma sfinansować PAK KWB Konin.
Dyrektor odpowiedział, że temat jest monitorowany, a do władz kopalni zostało skierowane stosowane pismo w tej sprawie.
Kolejne pytanie, dotyczące prac na odcinku Kaliska - Gogolina, skierowała do Antoniego Bąka radna Halina Lenartowicz.
W tym temacie odpowiedzi udzielił Starosta Koniński. Stanisław Bielik poinformował, że więcej szczegółów w tej sprawie będzie mógł przekazać po spotkaniu z prezesem kopalni, które odbędzie się 28 maja. Dodał też, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna potrzebna do rozpoczęcia inwestycji na odcinku Wielkopole - Kopydłowo. Wyjaśnił również, że względy logistyczne uniemożliwią prowadzenie remontów na obu odcinkach drogi w tym samym czasie.
Głos ponownie zabrała radna Halina Lenartowicz, która poprosiła dyrektora ZDP o wyjaśnienie problemu niewłaściwego odwodnienia drogi w miejscowości Góry (gmina Wilczyn), który opisany został w ostatnim numerze tygodnika „Przegląd Koniński".
Dyrektor Antoni Bąk wyjaśnił, że powiat nie był wykonawcą tej inwestycji. Stwierdził też, że przyczyny problemu należy upatrywać w położeniu chodnika bez uprzedniego przeprowadzenia prac odwodnieniowych. Obecnie, jedynym skutecznym rozwiązaniem byłaby gruntowna przebudowa drogi wraz z kanalizacją.
W związku z brakiem innych pytań, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać informację Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 r.
 
W punkcie 4. porządku obrad przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że ustawa o pomocy społecznej obliguje PCPR do opracowania informacji przedstawiającej ocenę zasobów pomocy społecznej celem jej przedłożenia Radzie Powiatu. Dokument przygotowywany jest raz do roku w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej, z uwzględnieniem infrastruktury, kadry, poziomu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz nakładów finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną. Dokument zawiera również prognozy dotyczące sfery pomocy społecznej w przyszłym roku.
Dyrektor podkreśliła, że z analizy zasobów pomocy społecznej w 2014 r. wynika, że istniejąca infrastruktura zabezpiecza potrzeby powiatu. W przypadku jednak wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc z której obecnie korzystają, ulegnie rozszerzeniu (od 2016 r.) o zapewnienie mieszkań chronionych, które ułatwią im wejście w nowy etap życia po uzyskaniu pełnoletności.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionej informacji, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
 
Wprowadzenia do kolejnego tematu dokonała Elżbieta Sroczyńska - dyrektor PCPR w Koninie, która przypomniała, że obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nakłada na powiaty ustawa o pomocy społecznej. Dodała, że dokument przygotowany przez PCPR we współpracy z instytucjami, służbami, organizacjami pozarządowymi oraz w konsultacji z mieszkańcami powiatu, określa działania przeciwdziałające problemom społecznym w powiecie konińskim w okresie od 2015-2022. Następnie dyrektor oddała głos Szymonowi Nowakowi - koordynatorowi ds. pieczy zastępczej.
Szymon Nowak poinformował, że przedłożony zarządowi projekt strategii składa się z części diagnostycznej oraz programowej. Wyjaśnił, że pierwsza jego część zawiera charakterystykę powiatu oraz tworzących go gmin, informacje o sytuacji demograficzno-bytowej mieszkańców oraz diagnozę problemów społecznych zidentyfikowanych podczas posiedzeń zespołu ds. opracowania strategii.
Koordynator ds. pieczy zastępczej odniósł się również do części programowej dokumentu, w której przedstawiono najistotniejsze założenia polityki społecznej powiatu na najbliższe lata. Zostały one ujęte w formie misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. W części tej znalazły się również dane dotyczące finansowania i sposobu wdrażania strategii, zarządzania, prowadzenia monitoringu oraz jej realizacji.
Szymon Nowak dodał też, że dokument jest spójny z głównymi projektami strategicznymi wpływającymi na rozwiązywanie lokalnych problemów, takimi jak: Strategia Europa 2020, Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
Wypowiedź koordynatora uzupełniła Elżbieta Sroczyńska informując, że niebawem powołany zostanie specjalny zespół ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
W tej części posiedzenia radna Halina Lenartowicz wyraziła uznanie dla osób zaangażowanych w opracowanie tak obszernego i szczegółowego dokumentu.
Zarząd powiatu przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim.
 
Kolejny temat z dziedziny pomocy społecznej przedstawiła Dorota Kaźmierczak - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej.
Dorota Kaźmierczak wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat zobligowany jest do opracowywania 3-letnich programów rozwoju pieczy zastępczej. Podkreśliła, że głównym celem programu jest rozwijanie skutecznego systemu pieczy z ukierunkowaniem na zapewnienie niezbywalnego prawa dzieci do dorastania w swoich naturalnych rodzinach. W związku z tym, najczęściej występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem są rodziny zastępcze spokrewnione. Nie zmienia to faktu, że ważną rolę w realizacji systemowego programu pieczy odgrywają rodziny zastępcze niespokrewnione - zawodowe, niezawodowe, specjalistyczne oraz pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.
Kierownik zespołu zwróciła szczególną uwagę na proces doboru kandydatów na rodziców zastępczych oraz procedurę związaną z ich przygotowaniem do pełnienia roli opiekunów. Te wypracowane zasady sprawdzają się w praktyce i pozwalają na dokonanie oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Dorota Kaźmierczak poinformowała też, że w organizowanych od 2012 r. specjalistycznych szkoleniach przygotowujących do roli rodzica zastępczego wzięło udział 59 kandydatów.
Kierownik omówiła również główne założenia programowe dokumentu. Wyjaśniła, że są one ukierunkowane na działania służące wspieraniu wychowanków rodzin zastępczych w wejściu w dorosłość oraz pomoc w życiowym usamodzielnieniu się. Dodała też, że proces usamodzielnienia zaczyna się już w chwili, gdy dziecko trafia do systemu pieczy zastępczej. Od tego momentu, bowiem wychowankowie powinni nabywać kompetencje społeczne, które staną się podwalinami do ich samodzielnego funkcjonowania poza systemem szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dorota Kaźmierczak przybliżyła też zakładany na najbliższe trzy lata limit rodzin zastępczych zawodowych. Według niego, w tym roku ma ich być 13, w 2016 r. - 16, a w 2017 - 18. Dodała również, że w programie uwzględniono plan wydatków na ten rok.
Kierownik przypomniała, że właściwa realizacja przez PCPR systemu pieczy zastępczej przynosi wymierne efekty. Od 2000 r. żaden z niepełnoletnich mieszkańców powiatu nie trafił do Domu Dziecka, a dzięki pracy koordynatorów - po odbudowaniu stabilizacji życiowej w rodzinach naturalnych - wiele dzieci wróciło do swoich domów rodzinnych.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej".
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu kolejny temat omówiła Katarzyna Rejniak - starszy specjalista ds. funduszy pozabudżetowych i kultury w wydziale Rozwoju i Promocji.
Katarzyna Rejniak poinformowała, że Strategia rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej" jest przedostatnim dokumentem opracowanym w ramach projektu. Zawiera ona informacje dotyczące stanu ścieżek rowerowych w powiecie oraz kosztów związanych z ich rozbudową, a także wskazuje na źródła finansowania ze środków zewnętrznych. W dokumencie ujęta została również baza atrakcji turystycznych powiatu oraz związane z turystyką rowerową i sportami wodnymi produkty promujące region. W celu realizacji strategii zostanie powołany specjalny zespół.
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 cd.1, cd.2, cd.3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
O przybliżenie proponowanych zmian w tegorocznym planie finansowym powiatu starosta koniński poprosił Barbarę Karbową - z-cę naczelnika Wydziału Finansowego.
Barbara Karbowa omówiła korekty po stronie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby uzupełnić dokument o zmiany związane z udzieleniem przez powiat dotacji Komendzie Miejskiej Policji w Koninie (50.000,00 zł) oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie (60.000,00 zł).
Zarząd przyjął zaproponowane zmiany jednogłośnie - 4 głosami „za". Projekt uchwały stanowi złącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W następnym temacie poświęconym finansom powiatu głos ponownie zabrała Barbara Karbowa.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023, za-ca naczelnika wyjaśniła, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
 
W tej części obrad starosta koniński poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto przedstawi Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska wyjaśniła, że gmina zwróciła się do samorządu powiatowego o wsparcie finansowe przedsięwzięcia pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli Gmina Stare Miasto uczy dzieci segregować śmieci". Proponowana kwota dofinansowana - 1.500,00 zł - przeznaczona zostanie na zakup pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego, jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym.
 
Punkt 11. porządku posiedzenia również omówiła Halina Dąbrowska.
Halina Dąbrowska poinformowała, że ww. uchwałą proponuje się przyznać dotacje celowe po 10.000,00 zł gminnym spółkom wodnym w: Golinie, Grodźcu, Wilczynie, Rychwale i Kleczewie. Środki te zostaną przeznaczone na realizację ściśle określonych zadań, a przede wszystkim na konserwację i odmulanie rowów oraz wycinkę krzewów. Naczelnik dodała też, że w związku z niespełnieniem warunków koniecznych do otrzymania dofinansowania, dotacji nie otrzymała Gminna Spółka Wodna w Rzgowie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2018-2021".
 
O zreferowanie tematu ujętego w kolejnym punkcie porządku obrad starosta koniński ponownie poprosił Halinę Dąbrowską - p.o. naczelnika wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska przypomniała uczestnikom posiedzenia, że zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, zarząd powiatu zobligowany jest do wydania opinii w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Kleczew. Wyjaśniła, że opracowany przez samorząd gminny dokument określa cele polityki ekologicznej gminy w poszczególnych obszarach tj.: ochrona powietrza, gospodarka wodno - ściekowa, turystyka, odnawialne źródła energii, czy gospodarowanie odpadami. Naczelnik poinformowała też, że wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgłosił do programu uwagę dotyczącą braku wyszczególnienia stacji wodociągowych oraz poziomu użytkowego, z jakiego one korzystają. Została ona przez gminę uwzględniona.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
 
Kolejny z tematów finansowych przedstawiła Barbara Karbowa.
Zastępca naczelnika poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, organ wykonawczy powiatu zobowiązany jest do podjęcia powyższej uchwały w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie informacji z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wyjaśniła, że materiał w skróconej formie przedstawia zestawienia dochodów i wydatków oraz udzielonych i otrzymanych dotacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Inpetus - synergia pokoleń" wnioskowanego przez SED - Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej.
 
Dwa następne dokumenty omówił Jan Bartczak - p.o. naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, proponuje się przyznać na zadanie publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia 2.100,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Przekazane przez powiat środki przeznaczone zostaną na organizację warsztatów służących podniesieniu świadomości zdrowotnej chorujących na cukrzycę dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego i ich najbliższych. Wyjaśnił, że oferta złożona przez stowarzyszenie spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, co uzasadnia celowość przyznania dofinansowania.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu starosta poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uznania celowości oraz wsparcia realizacji zadania pod nazwą „Wspólnie po zdrowie" wnioskowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale.
 
Jan Bartczak wyjaśnił, że projekt kolejnej uchwały również dotyczy udzielenia przez powiat dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Poinformował, że oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale obejmuje przedsięwzięcie polegające na organizacji rajdu rowerowego szlakami powiatu konińskiego połączonego z piknikiem rodzinnym. Celem projektu jest podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu oraz promocja postaw prozdrowotnych. Dodał, że proponowana kwota dofinansowania z budżetu powiatu to 1.690,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, przewodniczący Zarządu poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
W tej części obrad starosta Stanisław Bielik wyjaśnił członkom Zarządu, że kolejny projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie 2 szaf biurowych będących na stanie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, Starosta Koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
 
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania Powiatu Konińskiego w organach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o.
 
Kolejny temat również omówił przewodniczący Zarządu, który poinformował, że projekt powyższej uchwały związany jest z desygnowaniem przez zarząd Władysława Kocaja - wicestarostę konińskiego do reprezentowania powiatu w organach Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały starosta poddał go pod głosowanie. Dokument podjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Skulsk w obrębach geodezyjnych: Kobylanki, Popielewo i Czartówek.
 
 
Przystępując do realizacji 18. punktu posiedzenia przewodniczący Zarządu poinformował, że Wójt Gminy Skulsk wystąpił do zarządu powiatu o uzgodnienie proponowanych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w trzech obrębach geodezyjnych. Starosta podkreślił, że planowane zmiany nie kolidują z zamierzeniami powiatu i zaproponował zarządowi wydanie pozytywnej opinii w sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dot. projektowanej odkrywki Ościsłowo na obszarze gminy Ślesin.
 
Kolejny punkt porządku obrad również dotyczył uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Starosta wyjaśnił, że dotyczą one obszaru przeznaczonego pod odkrywkę węgla brunatnego w gminie Ślesin.
Głos w dyskusji zabrała radna Halina Lenartowicz, która poinformowała o niepokojących sygnałach jakie dochodziły do niej w związku z projektowaniem tej samej odkrywki na terenie gminy Wilczyn.
W związku z tym starosta zaproponował, aby do tego tematu powrócić na kolejnym posiedzeniu zarządu po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.
Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej propozycji.
 
Punkt 20.
Informacja o wyborze brokera ubezpieczeniowego.
 
Informację o wyborze brokera ubezpieczeniowego przedstawił starosta Stanisław Bielik.
Starosta poinformował, że 31 grudnia br. kończy się umowa z dotychczasowym brokerem ubezpieczeniowym firmą „MENTOR" oraz Towarzystwem Ubezpieczeniowym na ubezpieczenie majątku powiatu. Stanisław Bielik wyjaśnił, że w związku z tym w czerwcu i lipcu br. przeprowadzone zostanie postępowanie prowadzące do wyboru nowego brokera. Natomiast we wrześniu, w wyniku przetargu przygotowanego przez firmę brokerską, wyłoniony zostanie nowy ubezpieczyciel, z którym podpisana zostanie umowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. przez okres 3 lat.
W związku z brakiem uwag do przedłożonej informacji zarząd przyjął ją jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 21.
Aneks nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie na rok szkolny 2014/2015.
 
O omówienie dwóch kolejnych tematów będących przedmiotem obrad przewodniczący Zarządu poprosił Jana Bartczaka - p.o. naczelnika wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak przedstawił, jako pierwszy, aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Wyjaśnił, że zaproponowane w dokumencie zmiany związane są z realizacją nauczania indywidualnego dla ucznia II klasy technikum w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Zarząd powiatu zatwierdził przedłożony na posiedzeniu aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 22.
Aneks nr 2 do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie na rok szkolny 2014/2015.
 
Jan Bartczak omówił również aneks do arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie. Poinformował, że w związku ze zwiększoną ilością składanych wniosków do Poradni i wydłużającym się okresem oczekiwania na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną konieczne jest przydzielenie 12 pracownikom placówki 57 dodatkowych godzin w tygodniu oraz zwiększenie o 3 godziny tygodniowo czasu pracy logopedy. Obie zaproponowane aneksem zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania placówki.
Zarząd w wyniku głosowania zatwierdził aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkty 23-27.
 
W tej części obrad Zarząd Powiatu Konińskiego obejrzał prezentację multimedialną pn. „Nasz Dom" przygotowaną z okazji 20-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Następnie członkowie zarządu oraz pozostali uczestnicy posiedzenia zwiedzili DPS, a także Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz ślesiński oddział Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
 
Punkt 28.
Sprawy bieżące.
 
Realizując punkt poświęcony „sprawom bieżącym" przewodniczący Zarządu przypomniał o planowanej na 28 maja br. sesji Rady Powiatu Konińskiego. Następnie podziękował obecnym za udział i o godz. 1335 zakończył posiedzenie.
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-15 11:04:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-09-15 11:04:53)
Lista wiadomości