logo
logo bip
Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 30 kwietnia 2015 r.
Protokół Nr 13/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
30 kwietnia 2015 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 13. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1030. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 12/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)".
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r. w szczegółowości: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 25 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 25 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oddania pomieszczenia biurowego do korzystania w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9. (Bank Pocztowy)
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (GEO-INVEST)
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (GEO-ECO II)
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
17. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 14 kwietnia 2015 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 12/2015 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)".
 
O omówienie tematu starosta Stanisław Bielik poprosił Wiesławę Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Dyrektor wyjaśniła, że podjęcie przez organ stanowiący powiatu powyższej uchwały pozwoli Powiatowi Konińskiemu przystąpić do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (I)". Dzięki niemu, indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową objętych zostanie 812 bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat. Wiesława Matusiak wyjaśniła, że oferowana młodym bezrobotnym pomoc opierać będzie na indywidualnym planie działania, pośrednictwu pracy i poradnictwie zawodowym, stażach, szkoleniach lub jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Koszt przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2015 - 2016 wyniesie ponad 8 mln 300 tysięcy złotych.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r. w szczegółowości: bilans z wykonania budżetu powiatu; łączny bilans jednostek budżetowych; łączny rachunek zysków i strat jednostek (wariant porównawczy); łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek.
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu kolejny temat omówił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik przypomniał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu musi być uzupełnione o bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Wyjaśnił też, że przedmiotowe sprawozdanie przedstawia wyniki działalności finansowej powiatu w ubiegłym roku, ma formę tabelaryczną i przedstawia poszczególne salda oraz sumę aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014 r.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2015 roku.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrał skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku dochody budżetu powiatu zostały wykonane w 22,27% zakładanego planu tj. na kwotę 19.492.091,84 zł. Wydatki natomiast zrealizowane zostały na kwotę 16.328.750,19 zł, czyli na poziomie 18,98%. Skarbnik wyjaśnił, że różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3.163.341,65 zł. Dodał też, że główne źródła finansowania budżetu powiatu wiążą się z podatkami dochodowymi od osób fizycznych (z wykonaniem na poziomie 22,08%, tj. na kwotę 3.561.971,00 zł) czyli oraz od osób prawnych (z wykonaniem na poziomie 37,18%, tj. na kwotę 63.200,33 zł). Radzisław Kozłowski zapewnił, że plan finansowy powiatu na ten rok gwarantuje wykonanie ujętych w nim zadań.
Z uwagi na brak pytań członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Punk 6. porządku posiedzenia również przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane uchwałą Zarządu zmiany związane są z wprowadzeniem do budżetu powiatu dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 na pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie (PINB). Wyjaśnił też, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami, o które wnioskowali naczelnicy i kierownicy komórek urzędu oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.
Odnosząc się do omówionego tematu starosta Stanisław Bielik dodał, że dotacja celowa dla PINB w Koninie zostanie przeznaczona na remont użyczonych jednostce pomieszczeń archiwalnych znajdujących się w części piwnicznej budynku starostwa.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
 
Kolejny temat przedstawiła Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Dyrektor poinformowała, że projekty uchwał ujęte w punktach 7. i 8. porządku posiedzenia związane są z udzieleniem przez Zarząd upoważnień dla dyrektora oraz z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
 
Zarząd podjął uchwałę w powyższej sprawie jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 25 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania.
 
Kolejne dwa tematy zreferowała Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik wyjaśniła, że na otwarty konkurs z zakresu oświaty i wychowania wpłynęło 5 ofert, z których rekomendację otrzymały wnioski złożone przez: Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne, Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja, Fundacja Mielnica oraz Stowarzyszenie Razem dla Szkół. Poinformowała też, że łączna kwota dotacji wynosi 14.200,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 25 marca 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Omawiając kolejne zagadnienie Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała Zarząd, że na realizację przedsięwzięć służących ekologii, ochronie przyrody i zwierząt oraz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, komisja konkursowa udzieliła rekomendacji 5 organizacjom pozarządowym: Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin (13.900,00 zł), Spółdzielni Socjalnej Poryw w Rychwale (11.100,00 zł), Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie (3.000,00 zł), Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie na zadanie pn. „Ochrona zwierząt, opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowania zwierząt ze schroniska w Koninie oraz gminnych punktach zatrzymań w Golinie, Kazimierzu Biskupim i Kramsku" (35.000 zł) oraz Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals na prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Sompolnie (15.000, zł). Dodała, że łączna kwota przyznanych uchwałą dotacji wyniosła 78.000,00 zł.
Do przedstawionego materiału odniosła się radna Halina Lenartowicz twierdząc, że znane są jej przypadki odmawiania przez koniński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przyjmowania do schroniska zwierząt z terenu powiatu konińskiego. Radna zapytała też pełnomocnik dlaczego oferta towarzystwa obejmuje świadczenie usługi tylko dla 3 gmin powiatu.
Pełnomocnik odpowiedziała, że zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie merytorycznej oceny oferty, natomiast nadzór nad realizacją zadania sprawuje wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który ocenia je także pod kątem wykorzystania dotacji zgodnie z jej celem.
Do dyskusji włączył się, będący członkiem komisji wicestarosta Władysław Kocaj, który wyjaśnił, że komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie złożone wnioski, a dofinansowania przyznawane były na konkretne zadania. W większości przypadków więc przyznane dotacje były znacznie niższe niż wnioskowały organizacje.
Radny Zenon Paszek potwierdził, że samorządy gminne od wielu lat borykają się z problemem bezdomnych zwierząt. Dodał też, że jak najszybciej należy podjąć działania, które temu problemowi zaradzą.
Po wysłuchaniu wszystkich argumentów uczestników dyskusji, starosta Stanisław Bielik zaproponował, aby zwiększyć do 20.000,00 zł dofinansowanie dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ Animals (prowadzącego przytulisko dla bezdomnych zwierząt w gminie Sompolno), a zmniejszyć do 30.000 zł dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie.
Zarząd jednogłośnie - 5 głosami „za" przychylił się do propozycji starosty.
W związku z brakiem innych uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oddania pomieszczenia biurowego do korzystania w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9. (Bank Pocztowy)
 
W tej części posiedzenia przewodniczący Zarządu poinformował, że zagadnienia realizowane od 11. do 13. punktu porządku obrad dotyczą wykorzystania przez podmioty zewnętrzne pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność powiatu.
Starosta wyjaśnił, że dwie uchwały związane są z wynajmem pomieszczeń biurowych przy ul Hurtowej dwóm firmom: GEO-INVEST i GEO-ECO II, a trzecia - dotyczy wyrażenia zgody na korzystanie przez Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy z jednego pomieszczenia w starostwie w celu zapewnienia klientom urzędu obsługi bankowej.
Jako pierwsza, poddana została pod głosowanie uchwała w sprawie oddania do korzystania pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9. Dokument został podjęty jednogłośnie, 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (GEO-INVEST)
 
Kolejny projekt uchwały głosowany przez Zarząd Powiatu dotyczył wynajmu pomieszczeń biurowych firmie „GEO-INVEST". W wyniku głosowania, dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (GEO-ECO II)
 
Zarząd jednogłośnie 5 głosami - „za" podjął także uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 firmie GEO-ECO II. Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji składników majątkowych.
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że przedłożony Zarządowi dokument związany jest z likwidacją składników majątkowych, które znajdują się na stanie ewidencyjnym starostwa. Wyjaśnił, że są to elementy infrastruktury biurowej i informatycznej, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Kolejne zagadnienie również omówił Starosta Koniński.
Stanisław Bielik poinformował, że przedłożony Zarządowi dokument związany jest z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Rodzice" w Głodnie nieużywanych mebli biurowych będących na stanie ewidencyjnym starostwa.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
 
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części obrad starosta koniński przedstawił członkom Zarządu zarekomendowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać tytuł honorowy: Bożenie Cichockiej, Beacie Dryjańskiej, Dorocie Eltman oraz Irenie Surmie - w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu, a także Henrykowi Grobelnemu, Annie Jabłońskiej, Stanisławowi Maciejewskiemu oraz Romanowi Pakulskiemu - w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostek OSP oraz rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.
Starosta poprosił również Zarząd o akceptację dla wniosku o uhonorowanie Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku za 20-letnią działalność na rzecz rozwoju kultury, edukacji muzycznej oraz integracji środowisk muzycznych i społeczności lokalnej powiatu konińskiego.
Po omówieniu zasług osób i podmiotów nominowanych do tytułu, przewodniczący Zarządu poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 17.
Sprawy bieżące.
 
Realizując punkt poświęcony „sprawom bieżącym" Zarząd ustalił, że najbliższe posiedzenie będzie miało charakter wyjazdowy i odbędzie się 19 maja br. w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Po wyczerpaniu porządku obrad, Zarząd zwiedzi placówkę, a także sąsiadujący z nią: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz mieszczący się w siedzibie DPS - oddział Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
Następnie, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1135 zakończył posiedzenie Zarządu.
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-07 10:22:45)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-07 10:22:45)
Lista wiadomości