logo
logo bip
Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego 22 lipca 2015 r.
Protokół Nr 18/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
22 lipca 2015 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
2. Marek Górczak,
3. Halina Lenartowicz,
4. Zenon Paszek.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
 
Sławomir Styczewski - radca prawny w Biurze Prawnym,
Jan Bartczak - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji,
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Władysław Kocaj - wicestarosta koniński,
Posiedzenie protokołowała - Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu.
                                                             
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Wicestarosta koniński Władysław Kocaj otworzył 18. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1300. Po powitaniu jego uczestników wicestarosta poinformował, że posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym (tj. z pominięciem procedury określonej w § 1.5. Zarządzenia nr 79/2015 w sprawie organizacji posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego) z uwagi na wystąpienie okoliczności zobowiązujących organ wykonawczy powiatu do niezwłocznego podjęcia rozstrzygnięcia. Wyjaśnił, że w związku z niewyłonieniem w trybie konkursowym kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, konieczne jest podjęcie przez zarząd powiatu dalszych czynności związanych z procedurą wyboru na to stanowisko.
Władysław Kocaj zaznaczył też, że pod nieobecność starosty konińskiego - zgodnie z § 1.2 ww. zarządzenia - będzie przewodniczył dzisiejszym obradom. Następnie poinformował, że wobec statutowego składu zarządu powiatu wynoszącego pięć osób, obecność na posiedzeniu jego czterech członków stanowi wymagane quorum. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
3.Wystąpienie do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie o wydanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły.
4.Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Przystępując do realizacji punktu 2. porządku posiedzenia, wicestarosta koniński przedstawił rekomendacje kapituły tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego" do uhonorowania najważniejszym odznaczeniem powiatu: Stanisława Gawrońskiego - za zaangażowanie w realizację inicjatyw sportowych i społecznych oraz ochronę interesów osób starszych i potrzebujących pomocy; Józefa Olczaka, dyrektora biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie - za aktywność na rzecz ekologii, poszanowania przyrody i bezpieczeństwa nad wodą oraz zaangażowanie w promocję wędkarstwa wśród młodzieży z powiatu konińskiego, a także Stanisława Spisackiego - za działalność na rzecz poszanowania przyrody oraz zaangażowanie w promocję wędkarstwa wśród mieszkańców powiatu konińskiego.
Władysław Kocaj dodał, że z pozytywną opinią kapituły spotkały się również kandydatury dwóch przedstawicieli służb mundurowych: Pawła Matusiaka, nadkomisarza w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie, który otrzymał rekomendację do tytułu za działalność na rzecz osób uzależnionych i członków rodzin, inicjowanie przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu świadomości dotyczącej bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w środowisku wolnym od zagrożeń, a także Zbigniewa Siupy, starszego posterunkowego posterunku policji w Kazimierzu Biskupim - w uznaniu dla działalności na rzecz najuboższych mieszkańców powiatu konińskiego oraz popularyzowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i sportowym w powiecie, a w szczególności w gminie Ślesin.
Po przybliżeniu zasług osób nominowanych do tytułu, wicestarosta Władysław Kocaj poprosił Witolda Nowaka, naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji o uzupełnienie prezentacji kandydatów o dodatkowe informacje ujęte we wnioskach.
Naczelnik zapewnił, że wszyscy przedstawieni zarządowi kandydaci, to pełni pasji społecznicy od wielu lat zaangażowani w sprawy lokalnego środowiska. Podkreślił też, że ich aktywność, przejawiająca się w różnych płaszczyznach życia powiatu, zasługuje na wyjątkowe uznanie i wyróżnienie. Na potwierdzenie tych słów, Witold Nowak odczytał fragmenty uzasadnień wniosków odnoszących się do dokonań i osiągnięć osób rekomendowanych do tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
W związku z brakiem uwag do przedstawionego materiału, wicestarosta koniński poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 3.
Wystąpienie do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie o wydanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły.
 
Wicestarosta Władysław Kocaj poinformował członków zarządu, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy wystąpienia organu prowadzącego do Rady Pedagogicznej ZSP w Kleczewie o zaopiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora tej szkoły. Dodał też, że względy proceduralne wynikające z konieczności podjęcia działań w tej sprawie zadecydowały o zwołaniu dzisiejszego posiedzenia.
Następnie o interpretację prawną zaistniałej sytuacji poprosił radcę prawnego Sławomira Styczewskiego z Biura Prawnego starostwa.
Mecenas Styczewski wyjaśnił, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie (który odbył się 17 lipca) oraz upływającym 31 lipca br. dziesięciomiesięcznym terminem, na jaki już wcześniej powierzono obowiązki dyrektora tej szkoły, zachodzi konieczność obsadzenia tego stanowiska w trybie pozakonkursowym. Okoliczności wymagają szybkiego działania ze strony zarządu powiatu, bowiem ustawa o systemie oświaty wyklucza możliwość wystąpienia sytuacji, w której stanowisko dyrektora nie zostanie obsadzone. Ustawodawca nie przewidział też żadnej możliwości wydłużenia terminu powierzenia obowiązków dyrektora szkoły, który według przepisów i orzecznictwa nie może przekroczyć dziesięciu miesięcy.
Radca prawny podkreślił, że w zaistniałej sytuacji, organ prowadzący jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do wyłonienia dyrektora w sposób przewidziany w art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. powierzając to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły. Zaznaczył też, że opinia rady nie jest dla zarządu wiążąca, jednak aby spełnić wymóg ustawowy, organ prowadzący musi jej zasięgnąć do czasu wydania decyzji.
W tym miejscu obrad, wicestarosta Władysław Kocaj zapytał mecenasa, czy w wystąpieniu do rady pedagogicznej o wydanie opinii można wskazać więcej niż jednego kandydata.
Mecenas Styczewski odpowiedział, że z prawnego punktu widzenia sytuacja taka jest dozwolona.
Wicestarosta koniński zaproponował więc, aby umożliwić uzyskanie opinii obydwu osobom biorącym udział w nierozstrzygniętym konkursie na stanowisko kandydata na dyrektora szkoły w Kleczewie.
W związku z brakiem uwag, wicestarosta zarządził głosowanie w tej sprawie. W jego wyniku, zarząd jednogłośnie - tj. 4 głosami „za" - zadecydował, że wystąpi do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie o wydanie opinii dla dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora ww. szkoły.
W tej części obrad, wicestarosta Kocaj poinformował, że zgodnie z procedurą, zarząd powinien w drodze głosowania podjąć decyzję w sprawie wskazania kandydatów na stanowisko dyrektora.
Głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która zapytała czy w związku z tym, że przyczyną nierozstrzygnięcia postępowania konkursowego był brak uzyskania przez jednego z kandydatów wymaganej większości głosów oznacza, że obie aplikujące osoby otrzymały jednakową ilość punktów.
Wicestarosta koniński potwierdził, że obie uczestniczki osiągnęły w konkursie taki sam wynik. Dodał też, że podczas rozmowy z xxxxxxxxxxxx, kandydatka zadeklarowała swój udział w kolejnym etapie procedury wyboru dyrektora. Ze względu na brak informacji o decyzji drugiej kandydatki - xxxxxxxxxxxx, Władysław Kocaj zaprosił do udziału w obradach Jana Bartczaka, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, którego poprosił o ustalenie stanowiska pani xxxxxxxxxxxxx w tej sprawie.
Naczelnik Jan Bartczak poinformował, że obie kandydatki wyraziły chęć ubiegania się o stanowisko dyrektora także w postępowaniu pozakonkursowym.
W świetle tych faktów, wicestarosta Władysław Kocaj uznał, że celowe wydaje się zasięgnięcie opinii grona pedagogicznego o obu kandydatkach.
Do dyskusji włączyła się radna Halina Lenartowicz pytając czy opinia rady pedagogicznej będzie dla zarządu powiatu wiążąca.
Władysław Kocaj odpowiedział, że organ prowadzący nie jest związany tą opinią.
Radny Marek Górczak wyraził zdanie, że przy podejmowaniu decyzji zamierza sugerować się opinią rady, nie zna bowiem kandydatek i ich planów prowadzenia placówki, a także nie posiada szczegółowej wiedzy o przebiegu konkursu z ich udziałem.
Wicestarosta koniński stwierdził, że na pewno dzięki tym opiniom zarząd posiądzie większą wiedzę o kandydatkach. Zaproponował jednak, aby do tej dyskusji wrócić na etapie procedowania w sprawie powierzenia stanowiska i poprosił członków zarządu o skoncentrowanie się na wskazaniu kandydatów, o zaopiniowanie których organ wystąpi do rady pedagogicznej. Następnie Władysław Kocaj poddał kandydatury xxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx pod głosowanie. W jego wyniku, zarząd jednogłośnie - tj. 4 głosami „za" - zadecydował, że w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora ZSP w Kleczewie w trybie pozakonkursowym, wystąpi do rady pedagogicznej ww. szkoły o wydanie opinii dla dwóch kandydatek: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
 Po przeprowadzeniu głosowania, wicestarosta poinformował o dalszym postępowaniu w tej sprawie. Dodał też, że uzyskał zapewnienie wicedyrektora szkoły, że rada pedagogiczna wyda opinie o kandydatkach niezwłocznie, tak aby zarząd powiatu zdążył się z nimi zapoznać i podjąć uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na posiedzeniu zaplanowanym na 31 lipca br.
W tej część obrad głos zabrał mecenas Sławomir Styczewski, który zasugerował, aby ze względu na złożenie podpisu pod wystąpieniem do rady pedagogicznej, zarząd powiatu przegłosował powierzenie wicestaroście konińskiemu dalszego prowadzenia tej sprawy. Zarząd opowiedział się za upoważnieniem wicestarosty jednogłośnie, tj. 4 głosami „za".
Władysław Kocaj zapewnił członków zarządu, że wywiąże się z powierzonego mu zadania oraz zaproponował, że osobiście dostarczy pismo do Rady Pedagogicznej ZSP w Kleczewie.
 
Punkt 4.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym, wicestarosta Władysław Kocaj oddał głos członkom zarządu.
Radna Halina Lenartowicz zapytała czy znane są skutki wichury, która przeszła w niedzielę nad powiatem konińskim.
Wicestarosta odpowiedział, że starostwo posiada informacje dotyczące wstępnych strat w powiecie powstałych w wyniku nawałnicy. Z przekazanych przez gminy komunikatów wynika, że interwencje służb ograniczały się głównie do usuwania poprzewracanych drzew, połamanych gałęzi oraz pozrywanych linii energetycznych. W kilkunastu miejscowościach odnotowano również utrudnienia w dostawie energii elektrycznej. Tylko w incydentalnych przypadkach doszło do uszkodzenia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Wicestarosta poinformował też, że udało mu się zainterweniować w sprawie mieszkańców gminy Kleczew, którym wichura zerwała dach pokryty eternitem. W efekcie, starostwo udzieli poszkodowanym pomocy realizując ich wniosek w ramach „Programu usuwania azbestu..." poza kolejnością.
Radny Marek Górczak poprosił, natomiast, o umożliwienie mu wglądu do dokumentów obu kandydatek aplikujących o stanowisko dyrektora ZSP w Kleczewie. Dodał też, że chciałby otrzymać z wyprzedzeniem opinię rady pedagogicznej, tak aby zapoznać się z treścią dokumentu przed posiedzeniem.
Władysław Kocaj stwierdził, że odpowiedzi na to pytanie będzie mógł udzielić dopiero po konsultacji z radcą prawnym. Na pewno jednak część dokumentów zostanie członkom zarządu udostępniona. Zapewnił też, że w miarę możliwości, materiały będące przedmiotem obrad, będą przekazywane wcześniej niż na pół godziny przed posiedzeniem.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, wicestarosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 13.50 zakończył posiedzenie zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
2. Członek Zarządu - Marek Górczak
3. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
 
Protokół sporządziła:
Marta J. Bagrowska
Kierownik Biura Zarządu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marta J. Bagrowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-05 13:18:49)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-07 10:34:19)
Lista wiadomości