logo
logo bip
Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 14 kwietnia 2015 r.
Protokół Nr 12/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
14 kwietnia 2015 r.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Marek Górczak;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
 
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Elżbieta Olszowska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji;
Jan Bartczak - p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 12. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1300. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Konińskiego: nr 10/2015 z 25 marca 2015 r. oraz nr 11/2015 z 31 marca 2015 r.
3. Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w roku 2014.
5. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014.
6. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" za 2014 r.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2014 r.
8. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r.
9. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017".
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2014 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
16. Aneks nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2014/2015.
17. Zmiany w planie kontroli na rok 2015
18. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 10/2015 z 25 marca 2015 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanisław Bielik poddał również pod głosowanie protokół nr 11/2015 z 31 marca 2015 r. Dokument został również przyjęty jednogłośnie.
 
Punkt 3.
Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r.
 
Przystępując do realizacji kolejnego tematu starosta poinformował, że sprawozdania i informacje ujęte od 3. do 6. punktu porządku obrad będą przedmiotem obrad komisji rady powiatu, w których wezmą udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Posiedzenia te będą stosownym miejscem do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań do przedstawionych materiałów. W związku z tym, Stanisław Bielik zaproponował, aby zarząd przyjął wszystkie dokumenty w proponowanym brzmieniu.
Jako pierwsze zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" - przyjął sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego w roku 2014.
 
Następnie starosta poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej przedłożone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie. Dokument przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu rady jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego również przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu rady jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" za 2014 r.
 
W tej części obrad zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" - przyjął sprawozdanie z działalności LOT „Marina" w 2014 r. Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu rady jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w 2014 r.
 
O mówienie kolejnego tematu posiedzenia starosta koniński poprosił Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że przedstawione zarządowi sprawozdanie stanowi podsumowanie ubiegłorocznych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z zakresu pomocy społecznej, polityki parorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawych, pieczy zastępczej, a także działalności związanej z nadzorem podległych placówek. Przypomniała, że w strukturze PCPR funkcjonuje Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, a także Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dyrektor odniosła się również do kwestii pracowniczych. Wyjaśniła, że na koniec 2014 r. w jednostce zatrudnionych było 27 osób posiadających wysokie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Dodała też, w ubiegłym roku placówka wydała szereg decyzji administracyjnych, wśród których przeważały te związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych (320) oraz odpłatnością za uczestnictwo ŚDS (129).
Omawiając kolejne zagadnienia ujęte w sprawozdaniu, Elżbieta Sroczyńska przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór merytoryczny nad domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, środowiskowymi domami samopomocy oraz warsztatami terapii zajęciowej, w ramach zadań realizowanych ze środków PFRON.
Następnie dyrektor podzieliła się z zarządem informacją o realizacji ubiegłorocznego budżetu, z której wynika, że dochody Centrum wyniosły w 2014 roku - 641.975,21 zł, a wydatki pochłonęły 5.835.848,41 zł. Dodała, że w dużej mierze środki te pochodziły z zewnętrznych źródeł finansowania. Jako jeden z przykładów podała zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, na realizację których powiat wykorzystał 3.258.110,00 zł z PFRON, w tym ponad 2.000.000,00 zł - na funkcjonowanie 5 warsztatów terapii zajęciowej.
 Elżbieta Sroczyńska podkreśliła, że Centrum uczestniczyło również w kilku projektach adresowanych do osób niepełnosprawnych, np. „Mogę pracować", czy „Aktywny Samorząd". Na zakończenie odniosła się do współpracy z samorządami gminnymi, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Przedstawiła też zarządowi wykaz bieżących potrzeb jednostki. Zwróciła się z prośbą o wygospodarowanie w budynku starostwa pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum PCPR oraz o pomoc na rzecz usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w formie zapewnienia im lokali mieszkalnych.
Do prośby dyrektor odniósł się starosta Stanisław Bielik informując, że problem archiwum został już rozwiązany, a stosowne pomieszczenie niebawem zostanie jednostce przekazane do użytkowania. Natomiast sprawa pomocy wychowankom w znalezieniu czasowego lokum jest bardziej złożona i wymaga ustalenia, czy powiat dysponuje takimi możliwościami.
Z uwagi na brak pytań do sprawozdania, starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r.
 
W punkcie 8. porządku posiedzenia przewodniczący zarządu poprosił o zabranie głosu Elżbietę Olszowską - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie.
Elżbieta Olszowska przypomniała, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie pracuje głównie na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane z 1994 r. Wyjaśniła, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana w tym czasie, ale zmiany przepisów miały raczej charakter „kosmetyczny" i nie wpłynęły znacząco na regulacje w tej dziedzinie. W ubiegłym roku dotyczyły one głównie: budowy altan, zdobywania uprawnień budowlanych, określenia wzoru zgłoszenia zamiaru wykonania robót rozbiórkowych oraz rozszerzenia listy obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
Inspektor zwróciła uwagę, że prowadzenie robót budowlanych zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenia właściwemu organowi. Obowiązujące prawo traktuje samowole budowlane bardzo rygorystycznie. Choć istnieje możliwość legalizacji takiej budowy w toku postępowania administracyjnego, wiąże się to z uiszczeniem opłaty legalizacyjnej, która w większości przypadków jest bardzo wysoka, a często wręcz nieopłacalna.
Następnie Elżbieta Olszowska poinformowała, że w ubiegłym roku do organu wpłynęło 2135 wniosków i zgłoszeń o naruszeniu przepisów prawa budowlanego. Ponad 1000 zawiadomień dotyczyło rozpoczęcia budowy, natomiast 666 zgłoszeń związanych było z jej zakończeniem. Dodała też, że inspektorat przeprowadził 413 zróżnicowanych kontroli w obiektach. W wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych na wniosek oraz wszczętych z urzędu, organ wydał 4 postanowienia o naliczeniu opłaty legalizacyjnej na łączną kwotę 85.000,00 zł, nałożył 1 karę w wysokości 60.000,00 zł za użytkowanie obiektu bez wymaganego pozwolenia, wystawił 44 mandaty na kwotę 20.300,00 zł oraz wydał 16 decyzji nakazujących rozbiórkę.
Inspektor przypomniała także o katastrofie budowlanej, która miała miejsce w minionym roku na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Wyjaśniła, że na skutek prowadzonych prac rolniczych przewrócił się 80 m maszt do pomiaru kierunku i prędkości wiatru.
Analizując ruch budowlany w powiecie konińskim na przestrzeni ostatnich lat, Elżbieta Olszowska stwierdziła, że w 2014 r. wydano mniej pozwoleń na budowę, ale zwiększyła się liczba oddanych obiektów do użytkowania.
Inspektor odniosła się też do pozostałych danych ujętych w sprawozdaniu oraz dużej ilość spraw, które prowadziła jednostka. Podkreśliła, że na realizację tak wielu zadań Inspektorat Nadzoru Budowlanego dysponował budżetem na poziomie 625.000,00 zł.
Na zakończenie Elżbieta Olszowska podziękowała władzom powiatu za wsparcie i pomoc udzieloną jednostce w ubiegłym roku.
Po wysłuchaniu informacji radny Zenon Paszek zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z usytuowania obiektów budowlanych na gruncie zmelioryzowanym.
W związku z brakiem innych uwag do przedstawionego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r.
 
W tej części posiedzenia, starosta Stanisław Bielik poprosił o zabranie głosu Krzysztofa Czajkowskiego - starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Krzysztof Czajkowski poinformował zarząd, że w 2014 r. Powiat pozyskał ze źródeł zewnętrznych (programów unijnych i rządowych) środki w wysokości 21.059.372,45 zł, co pozwoliło zrealizować 47 zadań w obszarze pomocy społecznej, aktywizacji osób bezrobotnych, edukacji, ochrony środowiska i drogownictwa. Dodał, że najwięcej środków pozabudżetowych, bo aż 14.560.663,69 zł pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
Dodatkowe 2 mln 683 tys. zł zostały zainwestowane w poprawę infrastruktury drogowej, a kolejne 2 mln 214 tys. zł pomogły w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Informację o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r. zarząd powiatu postanowił przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
 
Starosta koniński poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał przedstawi Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska wyjaśniła, że gmina Rychwał zwróciła się do zarządu powiatu o wsparcie finansowe w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w gminie Rychwał - projekt BLISKO NATURY". Podkreśliła, że proponowana kwota dofinansowana - 2.000,00 zł przeznaczona zostanie na edukację ekologiczną w szkołach podstawowych w Grochowach i Kucharach Kościelnych.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały Przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017".
 
W punkcie 11. porządku obrad głos ponownie zabrała Elżbieta Sroczyńska.
Dyrektor poinformowała, że projekt ww. uchwały związany jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017". Wyjaśniła, że konsultacje będą miały zasięg środowiskowy, co oznacza, że wezmą w nich udział przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, sądu, służby kuratorskiej, oświaty, policji, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Dodała też, że dokument będzie konsultowany w terminie od 29 kwietnia do 13 maja br.
Starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały. W związku z ich brakiem dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie oceny działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2014 przez warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie powiatu konińskiego.
 
Kontynuując omawianie tematów z dziedziny pomocy społecznej, głos ponownie zabrała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska rozpoczęła omawianie projektu uchwały od przypomnienia, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej zobligowane są do sporządzania rocznych sprawozdań. Dyrektor wyjaśniła, że dokumenty te stanowią załączniki do ww. uchwały i szczegółowo przedstawiają sposób wykorzystania przez wtz-y środków pochodzących z budżetu powiatu oraz PFRON. Każde sprawozdanie zawiera informacje dotyczące frekwencji uczestników w zajęciach prowadzonych przez warsztaty oraz efektów działalności rehabilitacyjnej. Poinformowała też, że w warsztatach: w Mielnicy, Paprotni, Ignacewie, Nieborzynie i Wilczynie terapia prowadzona jest dla 155 uczestników, a dotacja na jednego uczestnika warsztatów wynosi 1.427,48 zł.
Dyrektor zapewniła członków zarządu, że kontrole przeprowadzone w warsztatach przez pracowników PCPR w ubiegłym roku potwierdzają, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Kolejny temat omówił przewodniczący zarządu. Starosta Stanisław Bielik poinformował, że Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zwrócił się do zarządu z prośbą o użyczenie pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Hurtowej 1. Następnie zaproponował, aby zawrzeć umowę na okres od 15 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Starosta wyjaśnił, że ww. podmiot prowadzi działalność społeczno-kulturalną i gospodarczo-organizatorską służącą ochronie interesów rolnictwa oraz polskiej wsi. Dodał, że organizacja będzie korzystała z użyczonego pomieszczenia okazjonalnie, nie częściej niż raz w tygodniu.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
 
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Zagadnienie ujęte w punkcie 14. porządku obrad również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta poinformował, że przedłożony zarządowi dokument związany jest z nieodpłatnym przekazaniem mebli biurowych będących na stanie ewidencyjnym starostwa na rzecz Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Marek Górczak - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W tej części posiedzenia, starosta koniński przedstawił członkom zarządu pozytywnie zaopiniowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu honorowegoZasłużony dla powiatu konińskiego".
Zaproponował, aby zarząd przychylił się do decyzji kapituły i przyznał najważniejsze odznaczenia powiatu: Agnieszce Kapuścińskiej, Waldemarowi Maciaszkowi, Stanisławowi Zielińskiemu - w uznaniu za zaangażowanie w rozwój honorowego krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej; Krystynie Mili - za wkład w rozwój i funkcjonowanie organizacji pozarządowych; Ewie Łętowskiej - Gościmińskiej - za wieloletnie zaangażowanie w rozwój kultury i jej propagowanie wśród dzieci i młodzieży; Wojciechowi Szymczakowi - za wspieranie samorządu powiatu konińskiego w realizowaniu jego zadań oraz za pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców.
Starosta przedstawił również wnioski dotyczące uhonorowania podmiotów zbiorowych: Klubu HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec" w Koninie - w uznaniu za 15-letnie zaangażowanie w upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim - za krzewienie kultury i aktywności sportowej oraz przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców powiatu konińskiego.
Po omówieniu zasług podmiotów i osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 16.
Aneks nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale na rok szkolny 2014/2015.
 
Na prośbę przewodniczącego zarządu aneks nr 5 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale omówił Jan Bartczak - p.o. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Jan Bartczak poinformował, że powodem wprowadzenia aneksu są zmiany przydziału czynności nauczycieli, zwiększenie liczby godzin zajęć dla kierunku „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w związku z przyjęciem nowego ucznia oraz powrót z urlopu jednego z pedagogów.
W związku z brakiem uwag zarząd zatwierdził aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 17.
Zmiany w planie kontroli na rok 2015.
 
O przedstawienie zmian w tegorocznym planie kontroli starosta poprosił skarbnika - Radzisława Kozłowskiego.
Skarbnik poinformował, że zmiany w planie spowodowane są przedłużeniem terminu kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie do kwietnia br. Wyjaśnił też, że w tej sytuacji przesunięciu o miesiąc ulegają kontrole kompleksowe zaplanowane  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koninie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zmiany w planie kontroli na 2015 r. zostały zatwierdzone jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 18.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 30 kwietnia br.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1515 zakończył posiedzenie.
        
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-02 14:35:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-02 14:36:35)
Lista wiadomości