logo
logo bip
Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 31 marca 2015 r.
Protokół Nr 11/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 31 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:                         
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi zarządu powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
11. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1100 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
3. Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji drogowej, polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3180P relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na odcinku Roztoka - Kaliska.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 18 lutego 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 18 lutego 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 18 lutego 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
10. Sprawy bieżące.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że proponowane autopoprawki związane są z wprowadzeniem do budżetu powiatu środków zewnętrznych, tj. 200 tys. zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na tegoroczną realizację programu usuwania azbestu oraz dotacji celowej w wysokości 12 tys. zł przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.
Radzisław Kozłowski dodał też, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami na podstawie wniosków złożonych przez komórki urzędu.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego wniosku, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że wprowadzenie proponowanych autopoprawek do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 jest konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które zostały omówione w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatrudnienia kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
 
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia przez organ wykonawczy powiatu decyzji o zatrudnieniu kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie. W związku z tym, przewodniczący Zarządu poprosił wicestarostę Władysława Kocaja o omówienie przebiegu naboru na ww. stanowisko oraz przedstawienie uzasadnienia wyboru dokonanego przez komisję rekrutacyjną, której przewodniczył.
Wicestarosta powiedział, że na konkurs wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne. W toku dalszego postępowania komisja przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne, których celem było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w złożonych aplikacjach. Władysław Kocaj poinformował członków Zarządu, że w ocenie komisji rekrutacyjnej, Marek Jegliński (pełniący od stycznia br. obowiązki kierownika placówki) posiada większe doświadczenie, wyższe kwalifikacje zawodowe oraz przedstawił wizję rozwoju placówki, co zapewniło mu 30 punktów więcej od kontrkandydatki i ostatecznie - rekomendację do objęcia stanowiska kierownika ŚDS w Ślesinie. Wicestarosta dodał, że Marek Jegliński cieszy się także sympatią i uznaniem podopiecznych placówki, którzy wyrazili swoje poparcie dla jego kandydatury na stanowisko kierownika ŚDS w piśmie skierowanym do starosty konińskiego.
Zarząd przychylił się do propozycji komisji rekrutacyjnej jednogłośnie - 4 głosami „za" powierzając stanowisko kierownika ŚDS w Ślesinie Markowi Jeglińskiemu.
Uchwała Zarządu w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
Dokument będący przedmiotem 5. punktu obrad omówił wicestarosta koniński.
Władysław Kocaj przypomniał Zarządowi, że do podjęcia powyższej uchwały obliguje go ustawa o systemie oświaty. Omawiając treść dokumentu, wicestarosta podkreślił, że w ramach prowadzonego przez powiat nadzoru nad palcówkami oświatowymi, należy zwracać większą uwagę na minimalizowanie kosztów ich funkcjonowania już na etapie opracowywania przez szkoły arkuszy organizacyjnych.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji drogowej, polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3180P relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na odcinku Roztoka - Kaliska.
 
Kolejny temat omówił starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że projekt przedłożonego Zarządowi dokumentu związany jest z doprecyzowaniem pełnomocnictwa udzielonego (uchwałą nr 414/2014 z 10 marca 2014 r.) Wiesławowi Janasiewiczowi - przedstawicielowi PAK KWB „KONIN"- do reprezentowania powiatu w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na przełożeniu drogi powiatowej nr 3180P relacji Kaliska - Gogolina - Wielkopole, na odcinku Roztoka - Kaliska.
Z uwagi na brak pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 18 lutego 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Kolejne trzy punkty ujęte w porządku obrad zreferowała Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że do konkursu na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przystąpiło 16 oferentów. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej komisja zaproponowała przyznać 30.000,00 zł. na dotacje dla 15 podmiotów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 18 lutego 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 
Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała Zarząd, że na otwarty konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęły tylko 4 oferty, z których rekomendację otrzymały wnioski złożone przez Stowarzyszenie „Dzikie Bobry", Stowarzyszenie „Magnolia" oraz Koniński Klub „Amazonki". Dodała, że łączna kwota proponowanych dotacji wynosi 11.210,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego 18 lutego 2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Pełnomocnik przypomniała, że środki zabezpieczone w tegorocznym budżecie powiatu na realizację zadań z kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego wynoszą 59.000,00 zł. Następnie poinformowała, że na ogłoszony przez Zarząd Powiatu otwarty konkurs wpłynęły 23 oferty, z których 16 spełniło wymogi formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja zaproponowała przyznanie dofinansowania 6 podmiotom na łączną kwotę 33.810,00 zł.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 10.
Sprawy bieżące.
 
W części obrad poświęconej sprawom bieżącym głos zabrał radny Zenon Paszek, który zapytał kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku OSP w Przyjmie.
Starosta odpowiedział, że rozpatrzenie przez Zarząd wszystkich złożonych w tej sprawie wniosków musi poprzedzić analiza budżetu powiatu.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1135 zakończył posiedzenie.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi zarządu powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-02 12:35:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-02 12:35:36)
Lista wiadomości