logo
logo bip
Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 25 marca 2015 r.
Protokół Nr 10/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 25 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:                           
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Marek Jegliński - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Małgorzata Lalak- naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Halina Dąbrowska - p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi zarządu powiatu.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
10. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1400 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 9/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2015.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ogłaszanych na rok 2015 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu oświaty i wychowania.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2014 roku.
12. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 9/2015 z 18 marca 2015 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2015.
 
O przybliżenie treści dokumentu będącego przedmiotem 3. punktu obrad przewodniczący zarządu poprosił Marka Jeglińskiego - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
Marek Jegliński poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na rok 2015 został wcześniej przedstawiony Wojewodzie Wielkopolskiemu i uzyskał jego akceptację. Wyjaśnił, że dokument zawiera szczegółowy harmonogram zajęć w ujęciu miesięcznym. Zwrócił też uwagę na rozszerzenie tegorocznego planu pracy placówki o nowe formy terapii: dramaterapię, biblioterapię, językoterapię, trening pamięci, trening integracji społecznej oraz terapię ruchową.
Po wysłuchaniu informacji o zadaniach ŚDS zaplanowanych do realizacji w tym roku, starosta Stanisław Bielik powrócił do poruszonego na poprzednim posiedzeniu problemu samochodu. Stwierdził, że ze względu na jego stan, konieczne jest zakupienie nowego pojazdu dla placówki. I choć zapewnił, że samorząd zabezpieczy na ten cel środki w budżecie, poprosił kierownika o podjęcie działań na rzecz pozyskania dofinansowania do zakupu samochodu.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego tematu. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.
 
Treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że sposób przyznawania dofinansowania z PFRON dla poszczególnych zadań określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Wyjaśniła, że przepisy te określają również kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania, natomiast o wysokości i kolejności przyznawania pieniędzy decyduje powiat.
Następnie dyrektor w sposób szczegółowy przybliżyła zasady, kryteria oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania w zakresie: zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; likwidacji barier; uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy; podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, a także szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
Po wysłuchaniu informacji, starosta Stanisław Bielik zapytał dyrektor o wielkość środków przekazanych powiatowi przez PFRON oraz plany dotyczące ich rozdysponowania na realizację poszczególnych zadań.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że w tym roku powiat koniński otrzymał z Funduszu 3.218.359,00 zł, z czego 2.293.380,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie pięciu warsztatów terapii zajęciowej. Podział pozostałych środków został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych udokumentowanych w złożonych wnioskach o dofinansowania.
Do przedstawionej informacji odniosła się również radna Halina Lenartowicz zwracając uwagę, że dla wielu osób niepełnosprawnych dofinansowanie z PFRON stanowi nieocenioną pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała podjęta została jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ogłaszanych na rok 2015 przez Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
O zreferowanie kolejnego tematu starosta koniński poprosił Dorotę Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Pełnomocnik wyjaśniła, że podjęcie uchwały zmieniającej konieczne jest ze względu na zmiany nazw komórek urzędu wprowadzonych nowym Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, a także dołączenie do składu osobowego komisji Jana Bartczaka - zastępującego od marca br. naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
W związku z brakiem uwag Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
W kolejnym temacie z obszaru współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi głos ponownie zabrała Dorota Sobieraj - Krawczyk.
Pełnomocnik wyjaśniła, że podjęcie ww. uchwały ma na celu ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dodała też, że na dofinansowanie ww. zadań powiat zabezpieczył w tegorocznym budżecie 100.000,00 zł.
W kontekście ograniczonych możliwości finansowych powiatu i konieczności cięcia wydatków starosta koniński poprosił pełnomocnik o wyjaśnienie na jakiej podstawie została ustalona wysokość dotacji na ww. zadania. Swoje wątpliwości co do kwoty dofinansowania argumentował też tym, że przez ostatnie dwa lata dofinansowanie powiatu do zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego kształtowało się na poziomie 50 000,00 zł.
Dorota Sobieraj - Krawczyk odpowiedziała, że propozycję zaplanowania w budżecie dotacji w wysokości 100 000,00 zł zgłosił pełnomocnikowi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w ubiegłym roku na etapie projektowania programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.
O złożenie szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie starosta poprosił więc Halinę Dąbrowską - p.o. naczelnika wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Halina Dąbrowska poinformowała Zarząd, że z powodu ograniczeń finansowych, powiat zmuszony jest wspierać realizację zadań publicznych z dziedziny ochrony środowiska w mniejszym zakresie niż wynika to z potrzeb określonych we wnioskach organizacji pozarządowych. Wyjaśniła też, że dotacje przydzielane są na zadania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży (współorganizowanie wyjazdów tematycznych, wycieczek, konkursów, sesji ekologicznych, akcji promujących ochronę środowiska, „zielonych szkół"), a także opieką i pielęgnacją oraz poprawą warunków bytowania zwierząt w warunkach naturalnych i w schroniskach. Dodała, że działania podejmowane na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt wymagają dużych nakładów finansowych. Stąd też zaproponowana przez wydział wysokość dotacji na 2015 r. nie jest wygórowana, a wynika z realnych potrzeb uzasadnionych w składanych wnioskach.
Wypowiedź naczelnik Dąbrowskiej uzupełnił wicestarosta Władysław Kocaj, który potwierdził, że komisja konkursowa udziela rekomendacji do otrzymania dotacji po wnikliwej i rzetelnej ocenie złożonych wniosków, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.
Radna Halina Lenartowicz zapytała, czy na terenie powiatu konińskiego funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Halina Dąbrowska wyjaśniła, że schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się w Koninie i jego działalność jest dotowana z budżetu powiatu. Na terenie pięciu gmin działają natomiast przytuliska dla zwierząt.
W związku z brakiem innych uwag uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu oświaty i wychowania.
 
Temat ujęty w 7. punkcie porządku posiedzenia również omówiła Dorota Sobieraj -Krawczyk.
Pełnomocnik poinformowała, że na tegoroczną realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania zabezpieczono w budżecie powiatu 20.000,00 zł. Dodała, że konkurs ma zachęcić organizacje pozarządowe do podejmowania działań na rzecz rozwijania zainteresowań i kompetencji naukowych, a także edukacji samorządowej, patriotycznej oraz organizacji imprez oświatowych w powiecie. Przypomniała też, że oferty na realizację ww. zadań będzie można składać do 17 kwietnia 2015 r.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.
 
W tej części obrad starosta koniński oddał głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.
Skarbnik poinformował, że Zarząd zobligowany jest do podjęcia powyższej uchwały przepisami ustaw o finansach publicznych i samorządzie powiatowym. Następnie wyjaśnił, że ubiegłoroczny plan finansowy powiatu wykonany został zgodnie z założeniami. Dochody zrealizowano na poziomie 100,12% (w kwocie 76.633.636,96 zł) a największe wpływy do budżetu pochodziły z subwencji, podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, oraz opłat komunikacyjnych. Ubiegłoroczne wydatki powiatu wyniosły natomiast 81.124.195,72 zł i zostały wykonane w 94,88%. Wydatki majątkowe stanowiły 17,03% ogółu wydatków budżetowych, wykonano je w 94,69% na kwotę 13.818.250,53 zł. Różnica między planowanymi a wykonanymi wydatkami wyniosła 4.380.116,00 zł.
Radzisław Kozłowski przypomniał, że powiat zaciągnął w ubiegłym roku kredyt w wysokości 8.300.000,00 zł. Zwrócił też uwagę na nadwyżkę budżetową, która wyniosła w 2014 roku 3.065.000,00 zł. Następnie poinformował Zarząd, że w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach, samorząd poniósł w roku ubiegłym wydatki w wysokości 11.355.074,00 zł.
Na zakończenie swojej wypowiedzi, Radzisław Kozłowski odniósł się do stanu mienia powiatu, którego wartość wzrosła o 17.360.261,00 zł.
W związku z brakiem uwag, Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b.
 
Treść uchwały będącej przedmiotem 9. punktu porządku obrad przedstawiła Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
Naczelnik poinformowała, że przedłożony Zarządowi dokument dotyczy wynajęcia firmie Zakład Usług Budowlanych POLBUD pomieszczenia magazynowego o powierzchni 100 m² w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 20b w Koninie. Wyjaśniła, że umowa najmu obowiązywałaby od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r., a miesięczna stawka za użytkowanie nieruchomości wyniosłaby 519,06 zł brutto.
Małgorzata Lalak dodała, że jeśli Zarząd podejmie uchwałę w tej sprawie, to w umowie najmu znajdzie się zapis umożliwiający jej wcześniejsze wypowiedzenie w przypadku sprzedaży przez powiat nieruchomości sąsiadującej, na terenie której znajduje się droga dojazdowa do wynajmowanego pomieszczenia magazynowego.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
Kolejny temat omówił przewodniczący Zarządu. Starosta Stanisław Bielik poinformował, że Pośrednictwo Ubezpieczeniowo - Finansowe Magdalena Włodarczyk - Wypych zwróciło się do Zarządu z prośbą o wynajem pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa. Zaproponował też, aby zawrzeć umowę najmu na okres trzech lat (od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r.) oraz ustalić miesięczny czynsz na poziomie 36,90 zł za m2.
Zarząd powiatu nie wniósł uwag do przedłożonego dokumentu i podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2014 roku.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności rzecznika konsumentów przedstawiła Bernadeta Szmytka.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie rozpoczęła swoją wypowiedź od przybliżenia statystyk załatwionych spraw. Poinformowała, że w 2014 roku odnotowano ich aż 2970 oraz że działalność biura koncentrowała się głównie na poradach konsumenckich oraz wystąpieniach do przedsiębiorców. Podkreśliła, że w ubiegłym roku rzecznik rozpatrywał znacznie trudniejsze sprawy niż w poprzednich latach. Dotyczyły one głównie problemów konsumentów związanych z kredytami hipotecznymi. Zapewniła, że sprawy te, z uwagi na swoją złożoność, wymagały od rzecznika specjalistycznej wiedzy i były bardzo czasochłonne. Bernadeta Szmytka poinformowała również, że konsumenci najczęściej zgłaszali rzecznikowi problemy dotyczące umów ubezpieczeń oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.
Bernadeta Szmytka odniosła się też do prowadzonych przez biuro zadań związanych z edukacją konsumencką, przypomniała o corocznej Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej.
Po wysłuchaniu sprawozdania, radny Zenon Paszek z uznaniem odniósł się do zaangażowania oraz skuteczności interwencji prowadzonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie.
Głos zabrał również starosta Stanisław Bielik, który podziękował za bardzo dobrą pracę biura oraz realizowaną przez rzecznika efektywną działalność edukacyjną w powiecie.
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do treści przedstawionego dokumentu i przyjęli sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 31 marca br.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1545 zakończył posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi zarządu powiatu
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-02 12:14:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-02 12:16:57)
Lista wiadomości