logo
logo bip
Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 18 marca 2015 r.
Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
18 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Dorota Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej;
Jacek Biskupski - specjalista ds. pracy z rodziną;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami;
Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 9. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 8/2015 z dnia 12 marca 2015 r.
3.Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 w powiecie konińskim.
4.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie za lata 2012 - 2014.
5.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
6.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
7.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
8.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
9.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „B".
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów, Rudzica, gmina Kramsk.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9. (Centrum Ubezpieczeń i Leasingu)
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9. (PPUH DERBUT)
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (WIR)
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (Polnet - ID)
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1. (Wlkp Ośrodek Doradztwa Rolniczego)
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Związku Sybiraków - Oddział w Koninie.
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu.
22. Informacja o bieżącej realizacji zadań geodezyjno - kartograficznych.
23. Informacja o wyróżnieniach i nagrodach za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników i trenerów w 2014 r.
24. Sprawy bieżące.
 
Zarząd powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 12 marca 2015 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 8/2015 został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014 w powiecie konińskim.
 
O przedstawienie 3. punktu porządku obrad przewodniczący Zarządu poprosił Dorotę Kaźmierczak - kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
Dorota Kaźmierczak omówiła najważniejsze informacje ujęte w sprawozdaniu. Przypomniała, że w ubiegłym roku w 110 rodzinach zastępczych (spokrewnionych, zawodowych, niezawodowych) oraz pogotowiach rodzinnych przebywało 213 dzieci z powiatu konińskiego. Dodała też, że w powiecie działa specjalistyczna rodzina zawodowa przygotowana do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz że rodziny chętnie korzystały ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej poradni działającej przy zespole pieczy zastępczej. Ubiegłoroczne działania zespołu nakierowane były również na wspieranie wychowanków rodzin zastępczych w wejściu w dorosłość i życiowym usamodzielnieniu się.
Kierownik zespołu przybliżyła podstawowe założenia programu, zgodnie z którymi organizowanie pieczy zastępczej w powiecie odbywa się w oparciu o więzi rodzinne. W związku z tym, najczęściej występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem są rodziny zastępcze spokrewnione. Dla 86 dzieci opiekę i wychowanie zapewniają ich bliscy z 63 rodzin. Ważną rolę w realizacji systemowego programu pieczy odgrywają także rodziny zastępcze niespokrewnione, 32 rodziny niezawodowe opiekują się 46 dziećmi, a 9 zawodowych pełni pieczę rodzicielską nad 46 podopiecznymi.
Dorota Kaźmierczak podkreśliła również, że od wielu lat w powiecie konińskim żadne dziecko nie trafiło do placówki wychowawczej. Dzięki pracy włożonej w system pieczy zastępczej udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej u 10 wychowanków, a 2 dzieci znalazło dom w rodzinie adopcyjnej. Na sukces organizacyjny rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim składa się zarówno proces doboru kandydatów na rodziców zastępczych, jak i cała procedura związania z ich przygotowaniem do pełnienia roli opiekunów oraz stałej współpracy, która pozwala dokonać oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
Kierownik poinformowała też, że w ubiegłym roku odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Wsparcia, z których skorzystało 13 rodzin. Przeprowadzono również szereg specjalistycznych szkoleń dla rodzin zastępczych oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, a także zrealizowano szereg przedsięwzięć w ramach wolontariatu we współpracy z PWSZ w Koninie. Natomiast dzięki środkom pochodzącym od wojewody wielkopolskiego 52 dzieci mogło skorzystać z letniego wypoczynku.
Wicestarosta Władysław Kocaj zapytał czy do rodzin zastępczych z powiatu konińskiego trafiają też dzieci z innych powiatów.
Dorota Kaźmierczak odpowiedziała, że dzieci nie będące mieszkańcami powiatu konińskiego trafiają tylko do rodzin zastępczych spokrewnionych.
Po wysłuchaniu sprawozdania, starosta Stanisław Bielik, w imieniu własnym i całego zarządu, podziękował Dorocie Kaźmierczak oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za oddanie i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz podejmowanie działań wspierających rodziny dysfunkcyjne.
Głos w dyskusji zabrała również Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, która skierowała podziękowanie do sekretarza powiatu za pomoc w rozwiązaniu problemów lokalowych jednostki i wygospodarowanie w budynku starostwa pomieszczenia na potrzeby Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie za lata 2012 - 2014.
 
Kolejny temat z dziedziny pomocy społecznej przedstawił Jacek Biskupski - specjalista ds. pracy z rodziną.
Jacek Biskupski przypomniał, że od 2012 r. PCPR w Koninie realizuje Powiatowy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie. Wyjaśnił, że główne cele przedsięwzięcia sprowadzają się m.in.: do zatrzymania przemocy w rodzinie, opieki i ochrony ofiar przemocy domowej, edukacji sprawców przemocy poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych, promowanie wartości rodziny oraz podniesienia wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy domowej.
Pracownik Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie poinformował też, że w ubiegłym roku udało się stworzyć grupy wsparcia dla 9 kobiet, które doświadczyły przemocy. Opieką objęto także 7 sprawców przemocy, którzy uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych. Jacek Biskupski dodał, że ubiegły rok obfitował w spotkania oraz konsultacje poświęcone tematyce przemocy w rodzinie. Poinformował też, że z działającego przy ośrodku hostelu skorzystało 35 kobiet, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia. Została im również zaoferowana pomoc psychologa i udział w spotkaniach terapeutycznych.
Kończąc swoją wypowiedź Jacek Biskupski podkreślił, że działania podejmowane przez ośrodek w roku bieżącym będą się koncentrowały na przedsięwzięciach służących zapobieganiu zjawiska przemocy w rodzinie.
Radny Zenon Paszek zapytał czy sprawcy objęci terapią w ramach programu, po jej zakończeniu nadal stosują przemoc w rodzinie.
Specjalista ds. pracy z rodziną odpowiedział, że po udziale w programie sprawcy są monitorowani przez 3 lata i cały ten czas korzystają ze specjalistycznej pomocy.
Zarząd powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
 
O zreferowanie kolejnego tematu będącego przedmiotem zainteresowania Zarządu, starosta koniński poprosił Dorotę Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
Pełnomocnik przypomniała, że ubiegłoroczna współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi realizowana była na dwóch płaszczyznach: poprzez udzielanie dotacji na realizację powierzonych zadań publicznych oraz współpracę w zakresie informowania o planowanych kierunkach działalności i realizacji wspólnych projektów.
W ramach prowadzonej współpracy powiat przekazał NGO 991.722,00 zł. W tym celu, Zarząd ogłosił w ubiegłym roku 8 konkursów na realizację zadań z kultury, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i promocji pieczy zastępczej, a także kultury fizycznej. Na 58 nadesłanych ofert, 33 zostało ocenionych pozytywnie. Z uznaniem Zarządu spotkały się też 2 oferty złożone poza konkursem. W ramach tzw. „krótkiej ścieżki" powiat przyznał i przekazał dofinansowanie w łącznej wysokości 12.788,80 zł. D
Dorotę Sobieraj - Krawczyk dodała, że poza pomocą finansową, powiat wspierał NGO organizując szkolenia oraz promował liczne przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe.
Odnosząc się do omówionego tematu radna Halina Lenartowicz wyraziła zadowolenie ze wzrostu liczby organizacji pozarządowych w powiecie na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Starosta poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia
Zarząd powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Kolejny punkt porządku posiedzenia omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła Zarządowi, że sposób przyznawania dofinansowania dla poszczególnych zadań określony został w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.
Dyrektor poinformowała, że w tym roku powiat koniński otrzymał z PFRON środki w wysokości 3.218.359,00 zł, a ich podział dostosowany został do aktualnie występujących potrzeb osób niepełnosprawnych i złożonych wniosków o dofinansowania. Zgodnie z tą wykładnią najwięcej, bo aż 2.293.380,00 zł, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie pięciu warsztatów terapii zajęciowej.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę starosty Stanisława Bielika treść projektu przedmiotowej uchwały przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu, zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 7 do protokołu.
Skarbnik odniósł się też do korekt planu finansowego powiatu wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego. Wyjaśnił też przyczyny ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one konsekwencją zmian w budżecie powiatu, które omówione zostały w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków zarządu do projektu uchwały Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022".
 
W punkcie 9. porządku obrad głos ponownie zabrała Elżbieta Sroczyńska.
Dyrektor poinformowała, że projekt ww. uchwały związany jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2022". Wyjaśniła, że konsultacje społeczne służą poprawie systemu komunikacji społecznej oraz pogłębieniu demokratycznego procesu podejmowania ważnych decyzji o powiecie. Elżbieta Sroczyńska dodała, że zostaną one przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu konińskiego w terminie od 1 do 14 kwietnia br.
Starosta zwrócił się do członków zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego projektu uchwały. W związku z ich brakiem dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „B".
 
Starosta koniński poinformował, że trzy kolejne punkty porządku posiedzenia dotyczą uzgodnienia zmian projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kleczew oraz Kramsk.
Stanisław Bielik wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd Powiatu Konińskiego zobowiązany jest do zaopiniowania projektów takich planów pod kątem ustalenia czy nie kolidują z zadaniami samorządu powiatowego. Przewodniczący zarządu zapewnił, że komórki merytoryczne starostwa nie wniosły żadnych zastrzeżeń do projektów przedłożonych dokumentów i zaproponował zarządowi, aby w ich sprawie wydał pozytywne opinie.
Pierwszym głosowanym dokumentem był projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „B". Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów, Rudzica, gmina Kramsk.
 
Następnie zarząd podjął jednogłośnie - 5 głosami „za" uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów, Rudzica, gmina Kramsk. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.
 
Zarząd również jednogłośnie - 5 głosami „za" podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk. Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta koniński przedstawił członkom zarządu pozytywnie zaopiniowane przez kapitułę wnioski o nadanie tytułu honorowego. Zaproponował, aby w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz integracji i aktywizacji osób potrzebujących wsparcia, w szczególności za wkład w prace na rzecz pomocy dziecku i rodzinie z grupy ryzyka społecznego, tytuł „Zasłużony dla powiatu konińskiego" przyznać: Janowi Kasprzakowi, Mirosławie Pińskiej, Małgorzacie Tłok oraz Zofii Waleriańczyk.
Stanisław Bielik dodał też, że z pozytywną opinią kapituły spotkały się kandydatury: Andrzeja Cichowicza - honorowego dawcy krwi - za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz Pawła Grzybowskiego - kapelmistrza Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim - za aktywne wspieranie i krzewienie tradycji muzycznych wśród dzieci i młodzieży gminy Kazimierz Biskupi.
Po omówieniu zasług osób nominowanych do tytułu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
W tej części posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że zagadnienia realizowane od 14. do 18. punktu porządku obrad dotyczą użyczenia oraz wynajmu pomieszczeń biurowych w budynkach stanowiących własność powiatu położonych przy Alejach1 Maja 9 i przy ul. Hurtowej 1 w Koninie.
Starosta wyjaśnił, że przedłożone dokumenty związane są wynajmem pomieszczeń biurowych przy ul Hurtowej 1 dla Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz firmy Polnet - ID oraz oddaniem w użyczenie pomieszczenia biurowego Wielkopolskiej Izbie Rolniczej w Poznaniu. Przewodniczący zarządu poinformował również o zamiarze wynajmu firmie PPH DERBUT oraz Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. pomieszczeń znajdujących się w budynku przy Alejach 1 Maja.
Jako pierwsza, jednogłośnie (5 głosami „za") została podjęta uchwała w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy Alejach 1 Maja 9.
 
Następnie starosta koniński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego firmie PPH DERBUT. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Kolejny projekt uchwały głosowany przez Zarząd Powiatu dotyczył oddania w użyczenie pomieszczenia biurowego Wielkopolskie Izbie Rolniczej w Poznaniu. W wyniku głosowania dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczenia biurowego firmie Polnet - ID jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
Starosta poddał również pod głosowanie dokument dotyczący wynajmu pomieszczenia biurowego Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Konińskiego na rzecz Związku Sybiraków - Oddział w Koninie.
 
Cztery kolejne punkty porządku obrad omówił Andrzej Kimnes - dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Dyrektor wyjaśnił, że projekt uchwały ujętej w punkcie 19. dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Związku Sybiraków - Oddział w Koninie mebli biurowych (biurka i szafki gospodarczej) będących na stanie ewidencyjnym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących własność Powiatu Konińskiego.
 
Andrzej Kimnes poinformował, że przedłożony zarządowi dokument dotyczy likwidacji sprzętu informatycznego (serwera IBM oraz kserokopiarki) znajdującego się w zarządzie PODGiK w Koninie. Wyjaśnił, że urządzenia te, ze względu na zużycie technologiczne, nie nadają się do dalszej eksploatacji.
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu.
 
W tej części obrad dyrektor wyjaśnił, że powyższa uchwała dotyczy wyrażenia przez Zarząd Powiatu Konińskiego zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Benesza 1 w Koninie. Andrzej Kimnes przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w wynajętych starostwu pomieszczeniach zorganizowane zostanie archiwum zakładowe urzędu.
W związku z brakiem uwag, dokument został podjęty jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
 
Punkt 22.
Informacja o bieżącej realizacji zadań geodezyjno - kartograficznych.
 
W punkcie 22. dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie przybliżył realizację bieżących zadań jednostki.
Andrzej Kimnes rozpoczął od przypomnienia, że od 2010 r. ośrodkowi drastycznie przybywa zadań, które wymagają nie tylko wzmożonej pracy, ale także ogromnych nakładów finansowych. Dyrektor podkreślił, że wynikające stąd problemy pogłębiają się w związku z nowelizacją przepisów, m.in. prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także ustaw o infrastrukturze przestrzennej oraz informatyzacji urzędów. Jako jedno z bardziej kosztownych zadań realizowanych przez ośrodek wymienił tworzenie baz informatycznych BTO500 oraz GSUT.
Na zakończenie swojej wypowiedzi dyrektor stwierdził, że bez pozyskania dodatkowych środków finansowych, PODGiK nie jest w stanie terminowo realizować wszystkich zadań wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał informację pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
 
Punkt 23.
Informacja o wyróżnieniach i nagrodach za wysokie wyniki sportowe osiągnięte przez zawodników i trenerów w 2014 r.
 
W tej części obrad wicestarosta Władysław Kocaj przedstawił przygotowaną przez wydział Edukacji i Spraw Społecznych listę zawodników, trenerów i działaczy sportowych z powiatu konińskiego, których ubiegłoroczne wyniki zasługują na nagrody oraz wyróżnienia.
Wicestarosta zapewnił zarząd, że po przeanalizowaniu osiągnięć nominowanych sportowców, należy przychylić się do propozycji wydziału i przyznać nagrody finansowe w wysokości 1000,00 zł zawodnikom: Martynie Albanowskiej, Igorowi Jakubowskiemu, Natalii Nowak, Damianowi Dzwoniarskiemu i Adrianowi Stanisławskiemu, a także po 700 zł - trenerom wyróżnionych sportowców. Zasadnym jest również ufundowanie nagrody rzeczowej o wartości 1500 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Wilczyn.
Zarząd przychylił się do przedstawionych propozycji i przedłożoną informację przyjął jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
 
Punkt 24.
Sprawy bieżące.
 
Następnie Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenia odbędą się 25 oraz 31 marca br. Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1000 zakończył posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-21 09:24:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-21 09:25:55)
Lista wiadomości