logo
logo bip
Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 12 marca 2015 r.
Protokół Nr 8/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 12 marca 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:                         
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.                                                                                    
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziały Nieruchomości i Ochrony Gruntów.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołowała - Joanna Wietrzykowska - pomoc administracyjna.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
8. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 1100 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 7/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
3. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne powiatu.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
11. Sprawy bieżące.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 7/2015 z 18 lutego 2015 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
Zagadnienie będące przedmiotem tej części obrad omówił wicestarosta Władysław Kocaj.
Wicestarosta poinformował, że do przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego wpłynęła skarga na działalność dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Dodał, że rozpatrzeniem skargi zajęła się Komisja Spraw Społecznych, której jest członkiem.
Władysław Kocaj wyjaśnił, że skarga została złożona przez aptekę i dotyczyła podjętej przez dyrektor DPS w Ślesinie decyzji o wyborze droższej oferty cenowej na dostawę leków dla placówki, co zdaniem skarżącego ma negatywny wpływ na gospodarkę finansową tej jednostki.
Wicestarosta poinformował, że po złożonych przez dyrektor wyjaśnieniach oraz przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Komisja uznała wskazane zarzuty za bezzasadne.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał dokument pod głosowanie. W jego wyniku Zarząd wyraził pozytywną opinię o projekcie uchwały - jednogłośnie, 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę starosty treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu..
Skarbnik poinformował, że wprowadzone zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami kwoty 520,00 zł celem dostosowania do realnych potrzeb planu wydatków realizowanego w ramach projektu „Aglomeracja Konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego".
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Punkt 5.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne powiatu.
 
Kolejny temat z dziedziny finansów zreferował skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podjęcia ww. uchwały w celu określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne. Wyjaśnił, że dokumenty te przekazywane będą w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej wygenerowanej w systemie SJO Bestia.
W związku z brakiem uwag Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.
 
Treść projektu uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do kompetencji Zarządu Powiatu należy rozpoczęcie procedury naboru na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej. Wyjaśniła, że projekt ww. uchwały zawiera informację o ogłoszeniu konkursu na kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie oraz określa skład Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie naboru.
Elżbieta Sroczyńska zwróciła szczególną uwagę na wymagania, które muszą spełniać kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko. Dodała też, że oferty wraz z wymaganą dokumentacją będą przyjmowane do 23 marca br.
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument podjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W tej części obrad, starosta Stanisław Bielik powrócił do problemu awaryjności samochodu będącego na stanie ŚDS w Ślesinie zgłoszonego przez p.o. kierownika placówki na poprzednim posiedzeniu Zarządu.
Starosta zwrócił uwagę na istotę problemu oraz konieczność jego szybkiego rozwiązania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Głos w dyskusji zabrała Elżbieta Sroczyńska, która poinformowała Zarząd, że wszystkie prowadzone przez powiat śds-y narzekają na kłopoty finansowe, zwłaszcza w kontekście transportu podopiecznych.
Wicestarosta Władysław Kocaj uznał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pozyskanie na zakup nowego samochodu dla ŚDS w Ślesinie dofinansowania z zewnątrz.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie zapewniła, że jeśli pojawią się takie możliwości, podejmie starania w tym zakresie.
Elżbieta Sroczyńska udzieliła również odpowiedzi na pytanie zadane przez starostę na poprzednim posiedzeniu Zarządu, dotyczące ilości osób które podjęły zatrudnienie po udziale w programie „Mogę Pracować...". Według informacji uzyskanych od koordynatorów gminnych, pracę podjęło około 16% beneficjentów projektu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie.
 
O omówienie tematu ujętego w 7. punkcie porządku posiedzenia, przewodniczący Zarządu poprosił wicestarostę Władysława Kocaja.
Wicestarosta poinformował, że powyższa uchwała związana jest z wnioskiem skierowanym do Zarządu przez dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie w sprawie utworzenia w jednostce stanowiska wicedyrektora.
Władysław Kocaj wyjaśnił, że aktualna sytuacja finansowa powiatu nie sprzyja tworzeniu stanowisk generujących dodatkowe koszty.
Odmienny pogląd w sprawie wyraziła radna Halina Lenartowicz, która uznała, że należy przychylić się do wniosku dyrektor, aby jednostka mogła skutecznie realizować swoje zadania. Podkreśliła, że Małgorzata Sobieraj od dawna sygnalizowała potrzebę powołania wicedyrektora z uwagi na funkcjonowanie poradni w dwóch miejscach: Ślesinie i Koninie oraz rosnącą z roku na rok ilość zadań w placówce.
Wicestarosta odpowiedział, że sprawę należy uznać za otwartą i powrócić do tematu gdy uda się wygospodarować na ten cel środki finansowe.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę - 4 głosami „za" i 1 „przeciw". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
 
W tej części obrad głos zabrał starosta koniński, który przypomniał, że temat związany z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie w obrębie Pawłówek był szczegółowo omawiany na ostatnim posiedzeniu Zarządu.
Stanisław Bielik poinformował też, że razem z radnym Markiem Górczakiem wizytowali nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży. Radny Górczak zwrócił uwagę na walory działki, tj. wielkość gruntu oraz jej atrakcyjne położenie.
Następnie starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie powołania Kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Temat będący przedmiotem 9. punktu obrad omówił starosta koniński. Stanisław Bielik poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z powołaniem Kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" na czas trwania V kadencji rady powiatu. Zgodnie z treścią dokumentu proponuje się, by Kapitułę tworzyły następujące osoby: Stanisław Bielik - Starosta Koniński, Janusz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego, Wiesław Bednarek - Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Waldemar Marciniak - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Nowak - Przewodniczący Klubu Radnych Towarzystwo Samorządowe, Ewelina Rapeła - główny specjalista ds. promocji w Wydziale Rozwoju i Promocji.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. Została ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
 
W tej części posiedzenia głos zabrał sekretarz powiatu. Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że przedłożony Zarządowi projekt uchwały dotyczy wynajmu pomieszczeń biurowych Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury w Poznaniu. Poinformował, że umowa najmu zawarta zostanie na czas od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r. oraz że miesięczny czynsz wyniesie 14,00 zł za m2 powierzchni biurowej oraz 7,00 zł za m2 powierzchni wspólnej. Sekretarz dodał też, że kwota czynszu będzie co roku waloryzowana o wskaźnik inflacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Sprawy bieżące.
 
W ostatnim punkcie posiedzenia poświęconym sprawom bieżącym Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 18 marca br.
Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 1150 zakończył posiedzenie.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządziła:
Joanna Wietrzykowska
Pomoc administracyjna
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Joanna Wietrzykowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-08 09:43:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-08 09:49:39)
Lista wiadomości