logo
logo bip
Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 18 lutego 2015 r.
Protokół Nr 7/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 18 lutego 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Marek Górczak;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - kierownik Biura Zarządu;
Renata Szczepaniak - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie;
Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;
Danuta Brudzińska - przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie;
Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie;
Marek Jegliński - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji;
Grażyna Szałkiewicz - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych;
Karol Baranowski - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Anna Krygier - kierownik Biura Kontroli.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Starosta koniński Stanisław Bielik otworzył 7. obrady Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 6/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
3. Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2014/2015.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2014 r.
5. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
6. Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 r.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2014 r.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2014 r.
9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014.
10. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014.
11. Sprawozdanie z realizacji projektu partnerskiego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach POKL.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017".
13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2015 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2015.
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.
20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych niektórych nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Wierzbinek.
21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „E".
22. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2014 r.
23. Sprawy bieżące.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 29 stycznia 2015 r. W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 6/2015 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Aneks do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale na rok szkolny 2014/2015.
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu aneks omówiła Renata Szczepaniak - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
Dyrektor poinformowała, że zmiany wprowadzone aneksem spowodowane są utworzeniem w placówce nowego oddziału rewalidacyjno - wychowawczego. Wyjaśniła, że godziny zajęć zostały rozdysponowane między nauczycieli stosownie do możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych placówki.
W związku z brakiem uwag Zarząd zatwierdził aneks jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2014 r.
 
Przystępując do realizacji kolejnego zagadnienia starosta poinformował, że tematy ujęte w 4. i 5. punkcie porządku będą przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu, w których uczestniczyć będą przedstawiciele służb odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Posiedzenia te będą więc stosownym miejscem do zgłaszania uwag oraz zadawania pytań do przedłożonych materiałów. W związku z tym Stanisław Bielik zaproponował, aby Zarząd przyjął je w proponowanym brzmieniu.
Zanim starosta poddał pierwszą z nich pod głosowanie zwrócił uwagę na pozytywne zjawisko, jakim jest znaczący spadek przestępczości w powiecie na przestrzeni ostatnich trzech lat.
Przygotowaną przez KMP w Koninie informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 roku Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać dokument przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
 
Zgodnie z sugestią przewodniczącego, Zarząd jednogłośnie przyjął też informację Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa dla Starostwa Powiatowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Informacja z realizacji zadań w drogownictwie za 2014 r.
 
Kolejny punkt porządku posiedzenia omówił Antoni Bąk - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
Antoni Bąk poinformował Zarząd, że w ubiegłym roku powiat koniński zrealizował zadania drogowe na łączną kwotę 15.933.684,00 zł. Na zadania inwestycyjne samorząd przeznaczył 11.355.275,00 zł, w tym 980.000,00 zł stanowiły środki przekazane przez gminy w ramach pomocy finansowej, natomiast 1.573.420,00 zł. wyniosło dofinansowanie, które powiat otrzymał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Dyrektor podkreślił, że na zadania o charakterze remontów kapitalnych wydano 1.794.472,00 zł. Z kolei, bieżące i zimowe utrzymanie dróg, mostów oraz promów kosztowało 2.783.937,00 zł. Sumując, powiat zakończył rok 2014 z dorobkiem 31 przedsięwzięć drogowych.
Antoni Bąk dodał też, że samorząd udzielił 9 gminom wsparcia finansowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach powiatowych.
Odnosząc się do przedstawionej informacji radny Marek Górczak zaproponował, aby w budżecie zaplanowanym na bieżące utrzymanie dróg uwzględnić wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci zalegających przy drogach powiatowych.
Dyrektor Bąk odpowiedział, że tego typu zadania są już realizowane przez ZDP w Koninie we współpracy z gminami powiatu.
Radna Halina Lenartowicz poprosiła natomiast, aby przedłożoną Zarządowi informację uzupełnić o dane dotyczące wysokości środków w jakich gminy partycypowały w ubiegłorocznych zadaniach inwestycyjnych powiatu. Propozycja ta spotkała się z aprobatą pozostałych członków Zarządu.
W związku z brakiem innych pytań do przedstawionego materiału, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać uzupełnioną informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie za 2014 r.
 
Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zreferowała Wiesława Matusiak - dyrektor jednostki.
Wiesława Matusiak poinformowała, że pod koniec 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 12.222 osoby (powiat koniński - 7.816, miasto Konin - 4.406). Podkreśliła, że w porównaniu z grudniem 2013 r., odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 1.502 osoby. Powiat koniński zakończył ubiegły rok ze stopą bezrobocia na poziomie 17,1%. Wyjaśniła, że statystycznie od stycznia do marca zawsze odnotowywany jest wzrost bezrobocia, natomiast w okresie letnim (w związku z pojawieniem się prac sezonowych) następuje jego spadek.
Dyrektor podkreśliła, że dane dotyczące struktury bezrobocia w powiecie konińskim wskazują na wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób o niskim poziomie kwalifikacji (z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym, czy podstawowym). Od wielu lat na wysokim poziomie utrzymuje się też wskaźnik poziomu bezrobocia wśród osób młodych - w przedziale wiekowym 18-34. Obecnie stanowi on aż 54% całej zbiorowości bezrobotnych. Największym problemem w ich aktywizacji jest brak stażu pracy i doświadczenia zawodowego.
Wiesława Matusiak odniosła się także do zmian w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa kładzie nacisk na indywidualizację stosowanego wsparcia poprzez profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym. Oznacza to, że urząd pracy zobowiązany jest do zaoferowania bezrobotnemu pomocy dostosowanej do jego potrzeb.
 Dyrektor poinformowała Zarząd, że na realizację różnych form aktywizacji osób bezrobotnych (staże, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe, szkolenia oraz dotacje) koniński urząd pracy przeznaczył w ubiegłym roku 19.678.500,00 zł. Środki na walkę z bezrobociem pochodziły zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Umożliwiły one osobom bezrobotnym wzięcie udziału w wielu projektach systemowych.
Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie za 2014 r.
 
W tej części posiedzenia Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań jednostki w 2014 r.
Halina Wójcik przystąpiła do omówienia przedłożonego dokumentu od przypomnienia, że w ubiegłym roku Dom Pomocy Społecznej zrealizował ważne zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji swoich dwóch budynków: B i C. Powiat Koniński przeznaczył na ten cel 270.00,00 zł, a 178.466,00 zł pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W placówce przeprowadzono również remonty tarasu oraz instalacji odwodnieniowej i odgromowej na łączną kwotę 82.441,46 zł. Udało się też (po raz pierwszy od czterech lat) podwyższyć wynagrodzenia zasadnicze pracowników DPS średnio o 250 zł brutto.
Dyrektor poinformowała Zarząd, że tak jak i w latach ubiegłych, wykorzystanie miejsc w placówce wyniosło 100%. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., Dom zamieszkiwało 100 pensjonariuszy, z czego 31 finansowanych było na nowych zasadach, natomiast 69 - na starych, czyli z budżetu wojewody wielkopolskiego.
Po wysłuchaniu sprawozdania, głos zabrała radna Halina Lenartowicz, która wyraziła uznanie dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju placówki, a także podziękowała kierownictwu i pracownikom DPS za duże zaangażowanie oraz rzetelność i uczciwe wykonywanie zadań na rzecz jego mieszkańców.
 
Dokument poddany przez starostę konińskiego pod głosowanie został przyjęty przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2014 roku Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 9.
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014.
 
O przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie przewodniczący Zarządu poprosił p.o. kierownika placówki - Marka Jeglińskiego.
Marek Jegliński poinformował, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie jest ośrodkiem pobytu dziennego dla 35 osób cierpiących na przewlekłe choroby psychiczne. W 2014 roku z pomocy placówki korzystało 38 chorych. W zajęciach uczestniczyło średnio 18 podopiecznych. Kierownik zwrócił uwagę Zarządu na bogatą ofertę Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie. W ubiegłym roku placówka realizowała program wspierająco-aktywizujący w formie zajęć indywidualnych i grupowych, m.in. ćwiczenia na urządzeniach treningowych, masaż relaksacyjny, aromaterapię, zajęcia z rozwoju osobistego, rozszerzone zajęcia z umiejętności społecznych, bajkoterapię oraz szereg innych zajęć służących poprawie samopoczucia i funkcjonowania podopiecznych.
Marek Jegliński podkreślił, że ujęte w sprawozdaniu osiągnięcia i sukcesy ŚDS w Ślesinie są zasługą ówczesnego kierownika jednostki - Dagmary Szymańskiej - Góralskiej.
Na zakończenie swojej wypowiedzi, kierownik zwrócił się do Zarządu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu ŚDS-u związanych z samochodem, który służy do dowożenia podopiecznych do placówki i odwożenia do miejsc ich zamieszkania. Wyjaśnił, że jego nagminne awarie uniemożliwiają normalne funkcjonowanie placówki.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego sprawozdania, starosta poddał dokument pod głosowanie. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2014 zostało przyjęte jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 10.
Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014.
 
Treść informacji o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014 przybliżyła Danuta Brudzińska -przewodnicząca Zespołu.
Danuta Brudzińska poinformowała Zarząd, że w ubiegłym roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 3759 wniosków, wśród których 598 dotyczyło dzieci do lat 16. W wyniku przeprowadzonych postępowań, Zespół wydał 3091 orzeczeń, w tym 598 dokumentów potwierdzających niepełnosprawność nieletnich. Na podstawie orzeczeń wystawiono 787 legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Przewodnicząca Zespołu przypomniała też, że wskutek zmiany przepisów, z dniem 1 lipca 2014 r. organ przejął zadanie dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W okresie sześciu miesięcy ubiegłego roku Zespół wydał 231 kart uprawnionym mieszkańcom powiatu.
Danuta Brudzińska zakończyła swoją wypowiedź informując, że na ubiegłoroczną realizację zadań Zespołu, Wojewoda Wielkopolski przekazał środki w wysokości 490.147,00 zł (w tym 300.306,00 zł dla powiatu konińskiego oraz 189.841,00 dla powiatu tureckiego). Dodała, że z analizy wydatków wynika, że w 2014 r. koszt jednego orzeczenia wyniósł ok. 133,00 zł.
Po wysłuchaniu informacji głos zabrał radny Zenon Paszek, który zapytał jak długo osoby niepełnosprawne muszą czekać na wydanie karty parkingowej.
Kierownik Danuta Brudzińska wyjaśniła, że osoby posiadające odpowiednie orzeczenie, otrzymują karty w ciągu tygodnia, natomiast w pozostałych przypadkach -zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - procedura ta wydłuża się do około 2 miesięcy.
W związku z brakiem innych pytań Informację o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2014 przyjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać informację przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 11.
Sprawozdanie z realizacji projektu partnerskiego „Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach POKL.
 
Punkt 11. porządku obrad omówiła Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.      
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że zadaniem programu „Mogę pracować..." jest niwelowanie barier na jakie napotykają osoby na rynku pracy. Przy czym, działania podjęte w projekcie skierowane są do osób, które doświadczają tych trudności z powodu niepełnosprawności lub braku oparcia w rodzinie, a więc osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych rodzin zastępczych. Program ma pomóc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną i zawodową w integracji społecznej oraz dostępie do rynku pracy. Wyjaśniła też, że realizowany przez powiat od 2008 r. projekt zakończył się w ubiegłym roku.
Dyrektor poinformowała Zarząd, że w 2014 r. w przedsięwzięciu „Mogę pracować..." wzięły udział 123 osoby: 22 niepełnosprawnych i 101 wychowanków pieczy zastępczej. Dodała, że rekrutacja organizowana była przez pracowników socjalnych na podstawie analizy indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zgłoszenia gotowości uczestników. Elżbieta Sroczyńska zapewniła, że działania skierowane do adresatów projektu dostosowane zostały do ich indywidualnych potrzeb. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz odbył szkolenie lub kurs np. prawa jazdy, bukieciarstwa, operatora wózków jezdniowych. Całkowity koszt projektu w 2014 roku wyniósł 1.604.505,30 zł.
Starosta Stanisław Bielik zapytał dyrektor czy osoby, które skorzystały z projektu znalazły zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.
Elżbieta Sroczyńska wyjaśniła, że nie posiada tak szczegółowych informacji o beneficjentach projektu i będzie mogła odpowiedzieć na to pytanie po skontaktowaniu się w tej sprawie z koordynatorami projektu z gmin.
Głos w dyskusji zabrała również radna Halina Lenartowicz, która podziękowała dyrektor za profesjonalizm i osobiste zaangażowanie w wieloletnią realizację projektu „Mogę pracować".
Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ono załącznik nr 10 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać sprawozdanie przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 12.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017".
 
O omówienie kolejnego tematu poproszony został Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych.
Kierownik wyjaśnił, że zgodnie ustawą o samorządzie powiatowym, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przewodniczy starosta, a jednym z jej zadań jest opracowywanie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli. Paweł Figurski dodał też, że „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2017" został zatwierdzony przez Komisję na posiedzeniu 18 listopada 2014 r. Po przyjęciu jego projektu przez Zarząd, dokument trafi pod obrady Rady Powiatu Konińskiego.
W związku z brakiem uwag starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 13.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie na rok 2015 oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem na rok 2015.
 
W sprawie przedmiotowej uchwały starosta koniński poprosił o zabranie głosu dyrektor Elżbietę Sroczyńską.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wyjaśniła, że przygotowywanie przez ww. podmioty corocznych planów pracy jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodała też, że ich zatwierdzenie leży w gestii organu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie środowiskowych domów pomocy. Dyrektor zapewniła Zarząd, że dokumenty te uzyskały pozytywną opinię wojewody wielkopolskiego oraz zostały przeanalizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska przybliżyła Zarządowi przedłożone przez śds-y plany pracy na 2015 r. z podziałem na zadania w poszczególnych miesiącach.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał uchwałę pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 14.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Konińskiego.
 
Temat ujęty w 14. punkcie porządku posiedzenia przedstawił przewodniczący Zarządu - Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że zmiana ww. uchwały związana jest z desygnowaniem nowych przedstawicieli do Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, którymi z woli Rady Powiatu Konińskiego zostali: Tadeusz Jaroszewski i Mieczysław Andrzejewski.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami za". Dokument ten stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 15.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Temat będący przedmiotem kolejnego punktu obrad przedstawił Witold Nowak - naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Naczelnik wyjaśnił, że celem podjęcia przez Zarząd ww. uchwały jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Z kolei zastosowanie trybu konkursowego jest konsekwencją realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2015.
Witold Nowak poinformował Zarząd, że na realizację tegorocznych zadań związanych z: ochroną dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej, wspieraniem edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, dorobkiem artystycznym i kulturalnym regionu, a także realizacją projektów kulturalnych o charakterze społecznym, w budżecie powiatu zabezpieczona została kwota 59 000,00 zł. Przypomniał też, że oferty na realizację ww. zadań publicznych będzie można składać do 13 marca br.
Uchwała została podjęta jednogłośnie tj.: 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 16.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 
Projekt uchwały dotyczący ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia przedstawiła Grażyna Szałkiewicz - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Grażyna Szałkiewicz wyjaśniła, że na realizację ww. zadań w tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono 15.000,00 zł. Dodała też, że celem konkursu jest udzielenie wsparcia przedsięwzięciom służącym upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego), a także inicjatywom promującym postawy prozdrowotne wśród mieszkańców powiatu, edukacji zdrowotnej oraz przeciwdziałaniu patologii społecznej.
Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie - 4 głosami za". Dokument stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
 
Punkt 17.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Treść uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przedstawił Karol Baranowski - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Inspektor poinformował, że powiat zabezpieczył na ten cel środki w wysokości 30,000,00 zł. oraz że zgodnie z wyznaczonym terminem, oferty na konkurs będzie można składać do 13 marca br.
W związku z brakiem uwag, dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
 
Punkt 18.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynków znajdujących się na działce.
 
W tej części posiedzenia głos zabrała Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości.
Małgorzata Lalak przypomniała, że jest to już kolejna próba zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Świętojańskiej w Koninie. Wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kompetencji Zarządu Powiatu należy podjęcie uchwały w celu rozpoczęcia procedury przetargu.
Naczelnik dodała, że zgodnie z operatem szacunkowym cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 620.000,00 zł.
Radny Marek Górczak stwierdził, że przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie chciałby zobaczyć przeznaczoną do zbycia nieruchomość.
Starosta Stanisław Bielik przychylił się do prośby radnego i zaproponował, aby wrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 
Punkt 19.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad przewodniczący Stanisław Bielik poinformował, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z udzieleniem naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów upoważnienia do zawierania umów w sprawie zakupów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu do kwoty stanowiącej równowartość 6.000,00 euro.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionej uchwały starosta poddał ją pod głosowanie. Dokument został podjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
 
Punkt 20.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych niektórych nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Wierzbinek.
 
W tej części posiedzenia głos ponownie zabrał starosta koniński.
Stanisław Bielik poinformował, że Wójt Gminy Wierzbinek wystąpił o zaopiniowanie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg gminnych nieruchomości położonych w obrębach Ostrowo, Zielonka oraz Galczyce. Wyjaśnił, że znajdującą się one na obszarze górniczym przeznaczonym pod eksploatację.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał go pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu.
 
Punkt 21.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew - część „E".
   
Przystępując do realizacji 21. punktu posiedzenia starosta Stanisław Bielik poinformował, że w imieniu organu stanowiącego gminy Kleczew, burmistrz Marek Wesołowski wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zarząd po ustaleniu czy zmiany te nie kolidują z zadaniami samorządu powiatowego, zobowiązany jest do wydania opinii w tej sprawie. Starosta podkreślił, że Wydział Architektury i Budownictwa nie wniósł żadnych zastrzeżeń do dokumentu i zaproponował, aby rozpatrzyć wniosek pozytywnie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
 
Punkt 22.
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2014 r.
   
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2014 r. przedstawiła Anna Krygier - kierownik Biura Kontroli.
Anna Krygier przypomniała, że w ubiegłym roku Biuro Kontroli przeprowadziło 3 kontrole kompleksowe obejmujące ocenę działalności jednostek oraz 3 kontrole doraźne o tematyce zleconej przez Starostę Konińskiego. Działania kontrolne dotyczyły działalności: Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły drobnych błędów rachunkowych, niewłaściwie prowadzonej ewidencji księgowej, uregulowania zobowiązań po terminie płatności czy nieprawidłowej klasyfikacji wydatków. Kierownik podkreśliła, że realizacja zaleceń pokontrolnych jest monitorowana, a także podlega weryfikacji w ramach kontroli sprawdzającej.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego dokumentu, starosta poddał sprawozdanie pod głosowanie. Zarząd przyjął je jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
 
Punkt 23.
Sprawy bieżące.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad starosta podziękował obecnym za udział i o godz. 1145 zakończył posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-07 14:22:49)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-07 14:22:49)
Lista wiadomości