logo
logo bip
Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 29 stycznia 2015 r.
Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 29 stycznia 2015 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:                           
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Halina Lenartowicz;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z - ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Renata Szczepaniak  - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami;
Katarzyna Rejniak - starszy specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju;
Elżbieta Piaseczna - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
6. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 800 otworzył starosta koniński. Następnie Stanisław Bielik przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 5/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
3. Wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego oddziału rewalidacyjno - wychowawczego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej".
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego gospodarowania energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących mienie powiatu.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na rezygnację z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i objęcia nowoutworzonych udziałów w Kapitale Zakładowym Spółki przez Województwo Wielkopolskie.
13. Zmiany w planie kontroli na rok 2015.
14. Sprawy bieżące.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 5/2014 z 14 stycznia 2015 r. W związku z brakiem uwag protokół został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego oddziału rewalidacyjno - wychowawczego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 
Wniosek o otwarcie nowego oddziału rewalidacyjno - wychowawczego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim omówiła Renata Szczepaniak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale .
Dyrektor zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o utworzenie dodatkowego oddziału w placówce w związku z potrzebą objęcia edukacją specjalną kolejnego dziecka. Poinformowała, że obecnie w trzech zespołach rewalidacyjno - wychowawczych przebywa 12 dzieci, a zgodnie z obowiązującymi przepisami zespół może liczyć od 2 do 4 podopiecznych. Dodała, że z uwagi na wniosek rodzica o przyjęcie nowego wychowanka konieczna jest też reorganizacja zespołów.
Renata Szczepaniak zwróciła uwagę na charakter pracy w oddziałach rewalidacyjno - wychowawczych. Wyjaśniła, że przebywają w nich dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, często z niepełnosprawnością ruchową, które wymagają stałej opieki nauczycieli.
Wicestarosta Władysław Kocaj zapytał, jaki jest koszt utworzenia nowego oddziału i czy spowoduje to zwiększenie zatrudnienia w ośrodku.
Dyrektor odpowiedziała, że utworzenie zespołu kosztować będzie około 70 tys. zł ale nie spowoduje zwiększenia zatrudnienia. Pula godzin przeznaczona na zajęcia w nowym oddziale zostanie rozdysponowana pomiędzy pracującymi w placówce nauczycielami.
Starosta Stanisław Bielik zwrócił się do dyrektor z pytaniem o ilość uczniów aktualnie uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
Udzielając odpowiedzi Renata Szczepaniak poinformowała, że aktualnie pod opieką ośrodka znajduje się 120 wychowanków. Dodała też, że wzrasta zainteresowanie oddziałami placówki znajdującymi się w Ślesinie.
Radny Zenon Paszek docenił ogromny rozwój Ośrodka w Rychwale na przestrzeni ostatnich lat. Z uznaniem odniósł się także do pracy wykonywanej przez kadrę pedagogiczną.
Wicestarosta stwierdził natomiast, że dobre funkcjonowanie placówki przekłada się na duże zainteresowanie rodziców, którzy zabiegają o przyjęcie do ośrodka swoich niepełnosprawnych dzieci.
Radna Halina Lenartowicz podkreśliła rolę i zaangażowanie samorządu powiatu w rozwój ośrodka oraz odniosła się do profesjonalizmu i szczególnej wrażliwości nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
W związku z brakiem innych pytań starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Punkt 4.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński.
 
W kolejnym punkcie głos zabrał wicestarosta koniński. Władysław Kocaj poinformował, że w ubiegłym roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat zostało osiągnięte wynagrodzenie nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na poziomie wyższym niż średnie wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela. Nie zaistniała więc konieczność wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego. Wypowiedź wicestarosty uzupełnił skarbnik Radzisław Kozłowski wyjaśniając, że różnica pomiędzy wypłaconym, a określonym w Karcie średnim wynagrodzeniem przekroczyła: w przypadku nauczycieli stażystów - 3,80%, kontraktowych - 19,10%, mianowanych - 11,18%, a w przypadku dyplomowanych 7,77%.
Starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego sprawozdania. W związku z ich brakiem dokument został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Koniński, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej".
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu kolejny temat omówiła Katarzyna Rejniak - koordynator projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w Wydziale Promocji i Rozwoju.
Katarzyna Rejniak rozpoczęła swoją wypowiedź od przypomnienia Zarządowi, że 28 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa poświęcona efektom osiemnastomiesięcznej realizacji projektu, zwłaszcza pod kątem funkcjonowania partnerstwa aglomeracyjnego i wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju powiatu.
Przechodząc do tematu będącego przedmiotem posiedzenia, koordynator projektu podkreśliła, że „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej" jest kolejnym dokumentem opracowanym w ramach projektu. Poinformowała, że Studium zostało poddane konsultacjom społecznym oraz zaakceptowane przez Aglomeracyjny Konwent Samorządowy na posiedzeniu 23 grudnia 2014 r.
Katarzyna Rejniak wyjaśniła, że przedłożony dokument zawiera syntetyczną diagnozę systemu transportowego w powiecie konińskim, informację na temat natężenia ruchu, charakterystykę największych przewoźników (PKS, MZK), a także wskazuje na źródła finansowania transportu ze środków zewnętrznych.
Do tematu odniósł się wicestarosta Władysław Kocaj pytając czy studium w sposób wyczerpujący ujmuje potrzeby mieszkańców powiatu konińskiego w zakresie lokalnego transportu.
Katarzyna Rejniak odpowiedziała, że dokument określa zapotrzebowanie lokalnej społeczności w tym zakresie, a także wskazuje newralgiczne punkty na transportowej mapie powiatu.
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Koniński.
 
O dokonanie wprowadzenia do tematu ujętego w 6. punkcie porządku posiedzenia, przewodniczący Zarządu poprosił wicestarostę Władysława Kocaja.
Wicestarosta poinformował, że powyższa uchwała określa kwoty miesięcznych dotacji powiatu dla poszczególnych uczniów korzystających ze szkół niepublicznych, które posiadają uprawnienia placówek publicznych. Wyjaśnił, że wysokość wsparcia została ustalona dla takich typów szkół jak: liceum ogólnokształcące dla dorosłych (55,61 zł), technikum uzupełniające dla dorosłych (93,32 zł), szkoła policealna dla dorosłych (63,58 zł), poradnia psychologiczno - pedagogiczna (274,99 zł), ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (4.442,89 zł) oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (584,37 zł). Władysław Kocaj zaznaczył, że zaproponowane w projekcie kwoty dofinansowania określone zostały na podstawie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla tego typu podmiotów.
Radny Zenon Paszek zapytał ilu uczniów korzysta z placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez powiat.
Odpowiedzi udzieliła Elżbieta Piaseczna - inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, która poinformowała, że wg danych ze styczna br. w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Marianowie (OREW) z dotacji korzysta 12 uczniów, w OREW w Milinie - 4 uczniów, w OREW w Zygmuntowie - 7 uczniów, w technikum uzupełniającym prowadzonym przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA - 20 uczniów, w liceum ogólnokształcącym oraz szkole policealnej w Boguszycach - 254 uczniów.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie publikacji informacji dotyczących wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za IV kwartał 2014 roku.
 
W tej części obrad starosta koniński oddał głos Radzisławowi Kozłowskiemu - skarbnikowi powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że ustawa o finansach publicznych obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia powyższej uchwały w celu podania do publicznej wiadomości (poprzez opublikowanie na stronie BIP) informacji z wykonania budżetu powiatu konińskiego za IV kwartał 2014 r. Wyjaśnił, że plan dochodów budżetu w omawianym okresie został zrealizowany w 99,52%, tj. w kwocie 76.169.180,87 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 94,88 % - na kwotę 81.124.195,72 zł. Skarbnik dodał również, że ostatni kwartał ubiegłego roku został zamknięty deficytem budżetowym w wysokości 4.955.014,85 zł.
Radzisław Kozłowski zwrócił również uwagę na środki w wysokości 3.627.763,255 zł stanowiące wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, które w IV kwartale osiągnęły 103,87% zakładanego planu oraz podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany w 98,05 % na kwotę 14.853.690,00 zł.
Starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie utworzenia oraz określenia składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
W punkcie 9. porządku obrad głos zabrał starosta koniński, który poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały związany jest z utworzeniem oraz określeniem składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego. Stanisław Bielik wyjaśnił, że w skład nowo powołanego organu wchodzić będzie po 2 przedstawicieli organu wykonawczego oraz stanowiącego powiatu, a także 5 reprezentantów organizacji pozarządowych.
Następnie starosta zapytał Dorotę Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami o zasady, wg których wybierany jest przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Pełnomocnik odpowiedziała, że na pierwszym posiedzeniu Rady - zwoływanym przez starostę - jej członkowie w głosowaniu jawnym wybierają przewodniczącego spośród siebie.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. Została ona podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej".
 
O omówienie dwóch kolejnych punktów w porządku obrad starosta koniński ponownie poprosił Katarzynę Rejniak z Wydziału Promocji i Rozwoju.
Katarzyna Rejniak poinformowała, że projekty przedmiotowych uchwał związane są z ogłoszeniem konsultacji społecznych, których przedmiotem będą dokumenty aglomeracyjne: „Strategia rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej" oraz „Plan zrównoważonego gospodarowania energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
Następnie wyjaśniła, że celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu uczestnictwa w ważnych dla regionu sprawach. Dodała, że dokumenty konsultowane będą za pośrednictwem strony internetowej powiatu konińskiego od 12 lutego do 5 marca br.
Jako pierwszą, Zarząd podjął jednogłośnie - 4 głosami „za" uchwałę w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej". Materiał stanowi załącznik nr 9  do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego gospodarowania energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
 
Następnie starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego gospodarowania energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska". Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10  do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących mienie powiatu.
 
W punkcie 12. porządku obrad sekretarz Mirosław Kruszyński wyjaśnił, że przedłożony Zarządowi projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na likwidację sprzętu komputerowego będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, który z racji wieku i stopnia zużycia nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Halina Lenartowicz - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie. Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na rezygnację z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i objęcia nowoutworzonych udziałów w Kapitale Zakładowym Spółki przez Województwo Wielkopolskie.
 
Uchwałę w przedmiotowej sprawie przedstawił przewodniczący Zarządu. Stanisław Bielik zaproponował, aby Władysław Kocaj - wicestarosta koniński został desygnowany przez Zarząd do reprezentowania powiatu w zgromadzeniach członkowskich Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Wyjaśnił, że w związku z zaplanowanym na 6 lutego Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników Spółki oraz przedmiotem głosowań podczas obrad zaistniała konieczność udzielenia pełnomocnictwa wicestaroście do udziału w posiedzeniu organu.
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały, starosta poddał go pod głosowanie. Dokument podjęto jednogłośnie - 4 głosami „za". Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Zmiany w planie kontroli na rok 2015.
 
O przedstawienie zmian w tegorocznym planie kontroli starosta poprosił skarbnika - Radzisława Kozłowskiego.
Skarbnik wyjaśnił, że zmianie ulega termin kontroli kompleksowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie. Przedmiotowa kontrola odbędzie się w terminie późniejszym, tj. w kwietniu br., a przyspieszony zostanie termin kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zmiany w planie kontroli na 2015 r. zostały zatwierdzone jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Sprawy bieżące.
 
Z uwagi na brak innych tematów w porządku obrad, starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 935 zakończył posiedzenie Zarządu. 
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-02 14:29:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-02 14:29:23)
Lista wiadomości