logo
logo bip
Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 14 stycznia 2015 r.
Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 14 stycznia 2015 r.
                                                          
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                       
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z - ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Halina Michalska - naczelnik Wydziału Finansowego;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami;
Paweł Figurski - kierownik Biura Spraw Obronnych;
Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju;
Małgorzata Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości;
Małgorzata Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
Przewodniczący zarządu, starosta Stanisław Bielik otworzył 5. posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 830, powitał jego uczestników i przedstawił projekt porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 4/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żychlin, gmina Stare Miasto.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.
13. Informacja o wnioskach złożonych przez uczniów i studentów ubiegających się o Stypendium Starosty Konińskiego w roku 2015.
14. Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na rok 2015.
15. Sprawy bieżące.
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
Po zatwierdzeniu porządku obrad, starosta koniński zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu nr 4/2014 z 30 grudnia 2014 r. W związku z brakiem uwag, protokół został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Punkt 3.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 3. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosił Pawła Figurskiego - kierownika Biura Spraw Obronnych.
Paweł Figurski przypomniał, że w 2014 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pierwsze z nich dotyczyło oceny stanu przygotowań do sezonu letniego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym w naszych stronach turystom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
Informacje przygotowane i przedstawione przez przedstawicieli służby sanitarnej, straży pożarnej, policji a także Kuratorium Oświaty potwierdziły pełne przygotowanie do sezonu, zarówno służb, jak i organizatorów wypoczynku letniego w powiecie konińskim.
Kierownik odniósł się także do drugiego posiedzenia Komisji, informując że było ono poświęcone przygotowaniu powiatu konińskiego do sezonu zimowego i służyło przeglądowi oraz weryfikacji procedur na wypadek wystąpienia niskich temperatur i gwałtownych opadów śniegu. Przedstawione na posiedzeniu informacje potwierdziły dobre przygotowanie służb do zimy wykazując szereg działań podjętych w celu minimalizacji zagrożeń.
Paweł Figurski poinformował również, że po przeprowadzonych konsultacjach członkowie Komisji przyjęli Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na lata 2015 - 2017.
Głos w dyskusji zabrał starosta Stanisław Bielik, który podziękował kierownikowi za opracowanie ww. programu. Podkreślił również, że powiat koniński jest jednym z nielicznych powiatów w Wielkopolsce, który taki dokument posiada.
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Zarządu poddał sprawozdanie pod głosowanie. W jego wyniku, dokument przyjęto jednogłośnie - 5 głosami „za". Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Ustalenia:
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku, Zarząd Powiatu postanowił przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu jako materiał sesyjny.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
W związku z nieobecnością na posiedzeniu skarbnika powiatu, o omówienie zmian w tegorocznym budżecie powiatu starosta poprosił Halinę Michalską - naczelnik Wydziału Finansowego.
Halina Michalska poinformowała, że zaproponowane w projekcie uchwały korekty wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.) i dotyczą przeniesień środków między paragrafami.
W związku z brakiem uwag starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie przedstawił kierownik urzędu - starosta koniński Stanisław Bielik.
Starosta poinformował, że zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa mają przyczynić się do usprawnienia jego pracy, skrócą drogę służbową pracowników do kierownictwa urzędu oraz pozwolą lepiej wykorzystać potencjał kadrowy. Nowe regulacje nie spowodują też zwiększenia ilości stanowisk kierowniczych i nie wpłyną na wzrost zatrudnienia w urzędzie.
Reorganizacja obejmie 4 komórki Starostwa. Wydział organizacyjny zostanie podzielony na dwa wydziały: Zarządzania Kadrami i Administracyjno - Organizacyjny oraz Biuro Informatyki. Natomiast z Wydziału Rady i Zarządu Powiatu wydzielone zostaną dwa biura - Rady i Zarządu. Ponadto, zadania związane z ochroną gruntów przeniesione zostaną z Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa do Wydziału Nieruchomości (który zmieni swoją nazwę na Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów).
Starosta poinformował też, że od 1 lipca 2015 r. w Starostwie będzie funkcjonowało Biuro Prawne.
Stanisław Bielik podkreślił również, że zaproponowane zmiany wprowadzają nowy podział nadzoru członków kierownictwa starostwa nad komórkami organizacyjnymi urzędu. Kolejną zmianą ujętą w projekcie uchwały są nowe, bardziej adekwatne do nazw, symbole literowe przypisane członkom ścisłego kierownictwa urzędu oraz komórkom organizacyjnym. Przewodniczący Zarządu dodał, że w strukturze organizacyjnej wyodrębnione zostały też stanowiska i funkcje podlegające bezpośredniemu nadzorowi Starosty tj.: Geodeta Powiatowy, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Powiatowy Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami. Wypowiedź starosty konińskiego uzupełnił wicestarosta Władysław Kocaj dodając, że nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa został dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
Następnie starosta koniński poprosił naczelnik Halinę Michalską o omówienie propozycji zmian w Regulaminie zaproponowanych przez Wydział Finansowy.
Naczelnik poprosiła Zarząd o uszczegółowienie zapisów dokumentu w kwestiach dotyczących: opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o jej kształtowaniu, przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i WPF, przekazywania informacji jednostkom oraz wydziałom/biurom Starostwa o zmianach budżetu, a także sporządzania zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych.
Wszyscy członkowie Zarządu pozytywnie odnieśli się do propozycji przedstawionych przez naczelnik Wydziału Finansów.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 
W tej części obrad głos zabrał Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju.
Krzysztof Czajkowski przypomniał, że przepisy prawa obligują samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej. W związku z brakiem takiej instytucji w powiecie, jej zadania od lat powierzane są bibliotece miejskiej na mocy corocznie odnawianego porozumienia z samorządem Miasta Konina. Wyjaśnił, że projekt powyższej uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tej właśnie sprawie. Poinformował również, że na realizację zadania powiat przekaże miastu Konin środki w wysokości 100.000,00 zł.
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
Punkt 8. porządku obrad przedstawiła Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk przypomniała, że utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego jest odpowiedzią na wniosek złożony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w Koninie, a także służy realizacji celów określonych w programie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
Pełnomocnik dodała, że funkcjonowanie takiego organu wpisuje się także w dobre praktyki współpracy jednostki samorządu terytorialnego z NGO.
Rada Pożytku, jako organ konsultacyjno - doradczy, będzie m.in. opiniowała projekty strategii rozwoju powiatu oraz innych uchwał (w tym aktów prawa miejscowego) dotyczących sfery zadań publicznych nawiązujących do działalności statutowej organizacji.
Dorota Sobieraj - Krawczyk wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Konińskiego nr XLIV/378/2014 z dnia 30 września 2014 r., organ tworzyć będzie 9 członków (2 delegowanych przez Zarząd Powiatu, 2 delegowanych przez Radę Powiatu Konińskiego i 5 - przedstawicieli organizacji pozarządowych) powoływanych na okres trwającej dwa lata kadencji.
Przedłożony Zarządowi na dzisiejszym posiedzeniu projekt uchwały dotyczy wyznaczenia do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego dwóch przedstawicieli organu stanowiącego powiatu.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały starosta poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął projekt uchwały jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu Konińskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
W kolejnym temacie głos zabrał starosta Stanisław Bielik, który poinformował, że projekt ww. uchwały związany jest z wyznaczeniem dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
Starosta zaproponował, aby jednym z reprezentantów Zarządu został pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, który w zakresie swoich zadań ma współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jako drugą osobę reprezentującą organ wykonawczy powiatu Zarząd wskazał wicestarostę Władysława Kocaja.
Następnie przewodniczący Zarządu poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żychlin, gmina Stare Miasto.
 
O przybliżenie powodów ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości w Żychlinie, starosta Stanisław Bielik poprosił Małgorzatę Lalak - naczelnik Wydziału Nieruchomości.
Małgorzata Lalak przypomniała, że Rada Powiatu Konińskiego wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości w Żychlinie, składającej się z działek, do których Powiat Koniński posiada w części prawo własności (nr ewid. 418/8 o pow. 0.0802 ha), a w części współwłasność (nr ewid. 418/7 o pow. 0,0078 ha). Kolejnym etapem w tej sprawie jest - zgodnie z przepisami - ogłoszenie przez Zarząd Powiatu przetargu nieograniczonego.
Naczelnik wyjaśniła, że zbycie ww. nieruchomości nie wpłynie negatywnie na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Powiatu. Dodała też, że cena wywoławcza jej sprzedaży została ustalona na 35.640,00 zł. Naczelnik zwróciła się również z prośbą do Zarządu o wyrażenie zgody na zaproponowany w treści uchwały skład komisji przetargowej.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionego dokumentu. Starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie. Została ona podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przyznania „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
 
Temat ujęty w 10. punkcie porządku posiedzenia omówił Krzysztof Czajkowski - starszy specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju.
Krzysztof Czajkowski przypomniał, że do kompetencji Zarządu należy przyznawanie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego", której statuetki wręczane są na corocznej uroczystości pn. „Gala Powiatu Konińskiego". Dodał, że wyróżnienia te przyznawane są w dziedzinie „gospodarka" w dwóch kategoriach: „za osiągnięcia ekonomiczne" i „za działalność na rzecz samorządów terytorialnych powiatu konińskiego", a także w dziedzinie „kultura", „sport", „turystyka" i „działalność społeczna". Wyjaśnił też, że wszystkie wnioski złożone w sprawie przyznania nagrody w 2015 r. były opiniowane przez dwie kapituły wg określonych kryteriów i zasad wynikających z regulaminu.
Starosta koniński poprosił Krzysztofa Czajkowskiego o przypomnienie Zarządowi, jakie instytucje mogą wnioskować do powiatu o przyznanie „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego".
Starszy specjalista odpowiedział, że zgodnie z regulaminem, wnioski mogą składać wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu konińskiego, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Konińska Izba Gospodarcza, Urząd Skarbowy w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT w Koninie.
Następnie Stanisław Bielik zaproponował, aby przychylić się do opinii kapituły i przyznać nagrodę w dziedzinie „gospodarka" w kategorii „za osiągnięcia ekonomiczne"- firmie Grupa KON-PLAST Sp. Komandytowa. Natomiast w kategorii „za działalność na rzecz samorządów terytorialnych powiatu konińskiego" - firmie Artur Smelczyński EKO - INVEST.
Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do przedstawionych kandydatur i jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu nagród podmiotom wskazanym przez kapitułę.
Wicestarosta Władysław Kocaj zwrócił uwagę Zarządu, by w danym roku wyróżniać aktywne osoby i podmioty z jak największej liczby gmin powiatu konińskiego.
Po dyskusji dotyczącej nagrody w dziedzinie „gospodarka" Krzysztof Czajkowski omówił kandydatury nominowanych przez kapitułę w pozostałych kategoriach konkursowych.
Radna Halina Lenartowicz zaproponowała Zarządowi, aby w dziedzinie „sport" uhonorować także Drużynę WOPR przy OSP w Wilczynie. Radna zwróciła uwagę na aktywność wodniaków oraz ich liczne osiągnięcia w lokalnych i regionalnych zawodach ratowniczych. Zarząd przychylił się do tej kandydatury.
Zarząd wykazał się też jednomyślnością w głosowaniu nad przyznaniem nagrody Stowarzyszeniu na Rzecz Spółdzielni Socjalnych - Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Koninie oraz Agnieszce Komicz - Muszyńskiej w kategorii „działalność społeczna". Za aktywność na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu, Zarząd postanowił wyróżnić: Sławomira Woźniaka oraz Drużynę WOPR działającą przy OSP w Wilczynie. Natomiast Orkiestrę Dętą Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie, a także Chór „Interwałki" z Żychlina nagrodzić za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Zarząd dostrzegł też zasługi Stowarzyszenia Platan z Brzeźna za propagowanie turystyki, jako formy rekreacji i wypoczynku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami za". Dokument ten stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Temat ujęty w punktcie 11. porządku obrad omówił sekretarz powiatu - Mirosław Kruszyński.
Sekretarz poinformował, że przedłożony Zarządowi dokument związany jest z nieodpłatnym przekazaniem 8 komputerów na rzecz Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim. Wyjaśnił, że są to urządzenia sprawne technicznie, ale ze względu na zużycie technologiczne nie nadają się do użytkowania w Starostwie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział pięciu członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Halina Lenartowicz - „za"
5) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 12.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew.

Przystępując do realizacji 12. punktu posiedzenia starosta koniński poinformował, że Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wystąpił do Zarządu Powiatu o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Starosta podkreślił, że działania te nie kolidują z zamierzeniami powiatu i zaproponował Zarządowi wydanie pozytywnej opinii w sprawie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 13.
Informacja o wnioskach złożonych przez uczniów i studentów ubiegających się o Stypendium Starosty Konińskiego w roku 2015.
 
W tej części obrad starosta koniński poprosił o zabranie głosu Małgorzatę Hopen - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Małgorzata Hopen przypomniała, że zgodnie z uchwałą Nr XV/116/2012 Rady Powiatu Konińskiego, Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów dla najlepszych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
Naczelnik poinformowała, że w sprawie przyznania stypendium Starosty Konińskiego, do wydziału Edukacji i Spraw Społecznych wpłynęło 67 wniosków spełniających wymagania regulaminowe. W tym roku, gratyfikację finansową za wyniki w nauce powinno otrzymać: 21 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie, 17 - z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, 23 - z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz 6 - ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Rychwale. Małgorzata Hopen wyjaśniła, że na pomoc stypendialną w 2015 roku zaplanowano w budżecie powiatu 120.000,00 zł, z których rozdysponowane zostanie 111.600,00 zł. Stypendium dla uczniów (w wysokości 200 zł miesięcznie) wypłacane będzie z wyłączeniem okresu wakacyjnego przez 10 miesięcy. Natomiast w przypadku stypendystów z klas programowo najwyższych okres pobierania świadczenia wyniesie 6 miesięcy. Naczelnik poinformowała też, że wpłynął jeden wniosek o stypendium dla studenta. Środki w wysokości 2.250,00 zł będą wpłacane przez 9 miesięcy w ratach wynoszących 250 zł miesięcznie
Starosta koniński poddał dokument pod głosowanie. Informacja została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
 
Punkt 14.
Plan pracy Zarządu Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Projekt planu pracy Zarządu na rok 2015 przedstawił jego przewodniczący, starosta Stanisław Bielik.
Starosta wyjaśnił, że dokument ma charakter ramowy i w ciągu roku będzie podlegał zmianom wynikającym z bieżących potrzeb pracy Zarządu.
Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 5 glosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
 
Punkt 15.
Sprawy bieżące.
 
W sprawach bieżących głos zabrał wicestarosta Władysław Kocaj, który zwrócił uwagę Zarządu na problem komunikacyjny związany z zamknięciem przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego mostu pomiędzy Kępą a Cukrownią Gosławice. Wicestarosta poinformował, że okoliczni mieszkańcy proszą o interwencję w tej sprawie, bowiem dotarcie do Konina zmusza ich do jeżdżenia objazdami wydłużającymi drogę nawet do 20 kilometrów. Dodał, że w okolicy zamkniętego przejazdu znajduje się również droga powiatowa.
Odnosząc się do wypowiedzi wicestarosty, przewodniczący Zarządu Stanisław Bielik wyjaśnił, że w sprawie tej podjęte zostały już działania. Po konsultacjach z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, do władz Miasta Konina wystosowane zostanie pismo z prośbą o szybkie i pomyślne rozwiązanie tego problemu.
Z uwagi na brak innych zagadnień, starosta koniński podziękował obecnym za udział w obradach i o godz. 1055 zakończył posiedzenie Zarządu. 
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
3. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
4. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-23 09:17:42)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-27 10:30:32)
Lista wiadomości