logo
logo bip
Protokół Nr 3/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 18 grudnia 2014 r.
Protokół Nr 3/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 18 grudnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z - ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Dorota Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami;
Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołowała  - Joanna Wietrzykowska - pomoc administracyjna.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
3 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 900 otworzył starosta koniński Stanisław Bielik. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opinie zbiorcze Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2015 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
3. Przyjęcie wniosku z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2015.
4. Przyjęcie wniosku z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
5. Przyjęcie wniosku z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2014 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2014 r. na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa  w latach 2015-2018.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2014 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2015.
10. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów nt. zmian w prawie konsumenckim, które wchodzą w życie 25 grudnia 2014r.
11. Sprawy bieżące
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Opinie zbiorcze Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2015 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
 
Temat będący przedmiotem 2. punktu porządku posiedzenia omówił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023. Opinia zbiorcza Komisji Budżetowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjął opinię zbiorczą Komisji Budżetowej w sprawie WPF na lata 2015 - 2023.
Skarbnik dodał również, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu powiatu. Następnie odczytał treść opinii Komisji Budżetowej w tej sprawie zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu.
W wyniku głosowania, członkowie Zarządu jednogłośnie - 4 głosami „za" przyjęli opinię zbiorczą Komisji Budżetowej w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2015 r.
 
Punkt 3.
Przyjęcie wniosku z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2015.
 
Na prośbę przewodniczącego Zarządu treść wniosku przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował, że wprowadzone zmiany do przyszłorocznego budżetu wynikają z wytycznych zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także  z pisma Urzędu Miejskiego w Koninie informującego o zmniejszeniu środków przewidzianych na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Następnie, Radzisław Kozłowski omówił zaproponowane zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem uwag starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął dokument jednogłośnie - 4 glosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Punkt 4.
Przyjęcie wniosku z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
 
W tej części posiedzenia starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski poinformował, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 związane są z przedstawioną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz z wcześniej omówionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej na rok 2015.
Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu i przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie wniosku z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2014 rok.
 
Kolejny temat z dziedziny finansów powiatu omówił skarbnik - Radzisław Kozłowski.
Skarbnik poinformował, że wprowadzone zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami i wynikają z bieżących potrzeb wydziałów/biur Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Następnie przybliżył je zgodnie z treścią załącznika nr 7  do niniejszego protokołu.
Radzisław Kozłowski przedstawił również autopoprawki, które nie zostały ujęte we wniosku. Wyjaśnił, że są one związane ze zwiększeniem wydatków o kwotę 4.626,00 zł na realizowanie zadań Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oraz przeniesieniem między paragrafami kwoty w wysokości 455,00 zł na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
W związku z brakiem uwag, starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać wniosek przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
 
W tej części obrad głos ponownie zabrał skarbnik powiatu.
Skarbnik poinformował Zarząd, że przedłożony dokument związany jest z realizacją zadania pn. ,,Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Stare Miasto". Następnie wyjaśnił, że wykonawca nie dostarczył w wymaganym terminie projektów ww. planów. W związku z tym zaplanowane na to zadanie środki w tegorocznym budżecie nie zostały wykorzystane. Skarbnik zaproponował, aby zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kwotę 22.297,68 zł - jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego - przenieść na rok 2015.
W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przekazania składników majątkowych.
 
Na prośbę starosty punkt 7. porządku obrad omówił sekretarz powiatu - Mirosław Kruszyński.
Sekretarz poinformował, że przedłożony Zarządowi dokument związany jest z przekazaniem zestawu komputerowego (komputer, monitor i drukarka) na rzecz Gminy Kramsk. Wyjaśnił, że są to urządzenia sprawne technicznie, ale ze względu na zużycie technologiczne nie nadają się do użytkowania w Starostwie.
W związku z brakiem uwag do przedłożonego dokumentu, starosta koniński poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2014 r. na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2015-2018.
 
O zreferowanie tematu będącego przedmiotem 8. punktu porządku posiedzenia, starosta koniński poprosił Dorotę Sobieraj - Krawczyk - pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami.
Pełnomocnik poinformowała, że na ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs ofert dotyczący zadania publicznego polegającego na prowadzeniu centrum informacji turystycznej dla powiatu konińskiego w latach 2015 -2018,  przystąpił jeden podmiot - Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" w Koninie. Oferta Stowarzyszenia uzyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej. Pełnomocnik dodała, że zabezpieczone przez powiat na ten cel środki wynoszą 60.000,00 zł i zaproponowała aby w tej wysokości przekazać dotację Stowarzyszeniu na realizację zadania  w 2015 r.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2014 r. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2015.
 
Kolejny temat również omówiła pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami.
Dorota Sobieraj - Krawczyk poinformowała, że w wyniku przeprowadzenia procedury w trybie otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy w roku 2015, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała oferty złożone przez Fundację Mielnica w Koninie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem.
Pełnomocnik przypomniała, że obydwie organizacje pozarządowe realizowały już wcześniej tego typu zadania, a także spełniają wszelkie niezbędne wymagania ustawowe i dysponują odpowiednią bazą lokalową. Dodała, że łączna wartość dotacji wyniesie 745.680,00 zł.
W głosowaniu jawnym imiennym brało udział czterech członków Zarządu:
1) Stanisław Bielik - „za"
2) Władysław Kocaj - „za"
3) Marek Górczak - „za"
4) Zenon Paszek - „za"
Zarząd podjął uchwałę jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Punkt 10.
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów nt. zmian w prawie konsumenckim, które wchodzą w życie 25 grudnia 2014 r.
 
Temat ujęty w 10 punkcie porządku obrad przedstawiła Bernadeta Szmytka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Koninie.
Rzecznik poinformowała, że od 25 grudnia br. obowiązywać będą nowe przepisy z zakresu prawa konsumenckiego. Przede wszystkim zmianie ulegną regulacje dotyczące roszczeń konsumentów. Uchylone zostaną: prawo o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a w ich miejsce wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Do kodeksu cywilnego wrócą również zapisy dotyczące rękojmi, które były uchylone w 2002 roku.
Bernadeta Szmytka wyjaśniła też, że w okresie najbliższych 2 lat będzie funkcjonował dualizm prawny, ponieważ do wszystkich umów, które zostały zawarte do 24 grudnia br. nadal będą stosowane stare przepisy. Podkreśliła, że ze względu na ilość zmian wprowadzonych nową ustawą, informacja przedłożona Zarządowi zawiera tylko te najważniejsze.
Rzecznik poinformowała także, że prowadzi akcję edukacyjną poświęconą nowym przepisom konsumenckim w szkołach ponadgimnazjalnych, a także wśród społeczności powiatu za pośrednictwem lokalnych mediów oraz internetu.
Głos w dyskusji zabrał starosta Stanisław Bielik, który zapytał czy nowe przepisy będą bardziej korzystne dla konsumentów
Bernadeta Szmytka odpowiedziała, że nowe regulacje są bardziej przyjazne dla konsumentów, aby to jednak zaskutkowało przedsiębiorcy muszą je zacząć stosować.
Dziękując za przedstawienie tematu, starosta zaproponował, aby Powiatowy Rzecznik Konsumentów przybliżył zmiany w prawie konsumenckim na najbliższym posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
Rzecznik przystała na propozycję udziału w Konwencie, a także wyszła z inicjatywą zorganizowania ogólnodostępnego szkolenia dla konsumentów i przedsiębiorców w tym zakresie.
Z uwagi na brak innych pytań Zarząd przyjął informację jednogłośnie - 4 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
 
Punkt 11.
Sprawy bieżące.
 
Następnie Zarząd ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się 30 grudnia br. Po wyczerpaniu porządku obrad starosta koniński podziękował obecnym za udział i o godz. 952 zakończył posiedzenie Zarządu.
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
Protokół sporządziła:
Joanna Wietrzykowska
Pomoc administracyjna
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Joanna Wietrzykowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-20 13:31:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-27 10:35:10)
Lista wiadomości