logo
logo bip
Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 12 grudnia 2014 r.
Protokół Nr 2/2014
z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 12 grudnia 2014 r.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                      
1. Stanisław Bielik - starosta koniński;
2. Władysław Kocaj - wicestarosta koniński;
3. Marek Górczak;
4. Halina Lenartowicz;
5. Zenon Paszek.
 
Stali uczestnicy posiedzenia:
Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu;
Mirosław Kruszyński - sekretarz powiatu.
 
Pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu:
Marta J. Bagrowska - z - ca naczelnika Wydziału Rady i Zarządu Powiatu;
Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie;
Witold Nowak - naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju;
Marcin Pietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji;
Anna Krygier - kierownik Biura Kontroli.
 
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
Posiedzeniu przewodniczył - Stanisław Bielik - starosta koniński;
 
Posiedzenie protokołował - Maciej Cichos - podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych.
 
Punkt 1.
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 
2 posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego o godz. 930 otworzył starosta koniński Stanisław Bielik. Po powitaniu jego uczestników przedstawił projekt porządku posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 1/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Powiatem Konińskim a: Zbyszkiem Berezowskim, Jerzym Pokrzywką i Leszkiem Pośpieszyńskim dotyczącej roszczeń pieniężnych wynikających z umowy o współpracy w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów na parkingach strzeżonych.
10. Przyjęcie planu kontroli na 2015 rok.
11. Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie na rok szkolny 2014/2015.
12. Sprawy bieżące.
 
Zarząd Powiatu przyjął porządek posiedzenia jednogłośnie, tj. 5 głosami „za". Dokument stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu.
 
W kolejnym punkcie porządku obrad starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do protokołu z posiedzenia, które odbyło się 5 grudnia 2014 r.W związku z ich brakiem, Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Protokół nr 1/2014 został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 3.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
Na prośbę przewodniczącego Stanisława Bielika treść uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2014 przedstawił Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu.
Skarbnik wyjaśnił, że zmiany w budżecie wynikają z przeniesień między paragrafami, o które wnioskowali naczelnicy komórek urzędu oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych. Następnie omówił je zgodnie z treścią załącznika nr 3 do protokołu.
Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego materiału. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Po zrealizowaniu 3. punktu porządku posiedzenia, do obrad Zarządu dołączył radny Marek Górczak.
 
Punkt 4.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
 
W tej części obrad starosta koniński ponownie poprosił o zabranie głosu skarbnika powiatu.
Radzisław Kozłowski omówił proponowane zmiany w tegorocznym budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków (zgodnie z treścią projektu uchwały stanowiącego załącznik nr 4 cd. do protokołu). Odniósł się do zmian wynikających z porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, a także do przyczyn ewaluowania planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego dokumentu, starosta poddał projekt uchwały pod głosowanie. Został on przyjęty jednogłośnie - 5 głosami „za".
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 5.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023.
 
Punkt 5. porządku posiedzenia również omówił skarbnik powiatu.
Odnosząc się do proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 - 2023 Radzisław Kozłowski wyjaśnił, że są one podyktowane zmianami w tegorocznym budżecie powiatu omówionymi w poprzednim punkcie porządku obrad.
W związku z brakiem uwag członków Zarządu do przedstawionego projektu uchwały, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił przekazać projekt uchwały przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 6.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 
Po zapewnieniu członków Zarządu, że projekt uchwały w powyższej sprawie otrzymali wraz z innymi materiałami posiedzenia, starosta Stanisław Bielik poprosił o przedstawienie tematu Elżbietę Sroczyńską - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Elżbieta Sroczyńska poinformowała, że projekt przedmiotowej uchwały dotyczy zmian w planie wydatków środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektor wyjaśniła, że głównym powodem przesunięcia środków jest rezygnacja osób niepełnosprawnych z udziału w turnusach rehabilitacyjnych. Zaproponowany nowy podział wydatków dostosowany więc został do obecnych potrzeb i polega na zwiększeniu nakładów o 1.905,00 zł na sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, starosta Stanisław Bielik poddał dokument pod głosowanie. Zarząd przyjął go jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Punkt 7.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013.
 
W punkcie 7. posiedzenia, przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Witold Nowak wyjaśnił, że zmiana w/w uchwały spowodowana jest koniecznością przesunięcia na następny rok budżetowy środków finansowych (w wysokości 20,91 zł) na realizację projektu partnerskiego Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego".
Z uwagi na brak pytań do przedstawionego projektu uchwały, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 5 głosami „za". Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
Ustalenia:
Zarząd Powiatu postanowił projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Po zrealizowaniu 7. punktu porządku posiedzenia członkowie Zarządu udali się na sesję Rady Powiatu Konińskiego. Obrady Zarządu zostały wznowione po jej zakończeniu o godz. 13.00. W drugiej części posiedzenia nie uczestniczył radny Marek Górczak.
 
Punkt 8.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska".
 
O omówienie kolejnego tematu starosta poprosił naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju - Witolda Nowaka.
Witold Nowak poinformował, że projekt przedłożonej Zarządowi uchwały związany jest z ogłoszeniem konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska". Dodał, że konsultacje trwać będą od 29 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. i zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej powiatu konińskiego oraz w ramach Stałego Społecznego Zespołu Konsultacyjnego.
Naczelnik przypomniał, że jest to już kolejny dokument strategiczny, który powstał w ramach projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju". Dodał, że opracowane strategie są dokumentami planistycznymi odnoszącymi się do sytuacji gospodarczej i problemów regionu, a także do możliwości pozyskania środków unijnych. Wyjaśnił też, że temat transportu poruszany był często na posiedzeniach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego, z uwagi na problemy, z jakimi borykają się samorządy w związku z realizacją tego zadania. Naczelnik przypomniał, że miasto Konin jest właścicielem PKS-u oraz MZK, czyli dwóch firm, które są odpowiedzialne za transport w powiecie konińskim. Podkreślił, że projekt „Aglomeracja Konińska" jest szansą na to, aby poprzez wspólne działanie samorządów poprawić funkcjonowanie sieci transportowej na naszym terenie, W ramach opracowywanego dokumentu zawarta została szczegółowa analiza ruchu na głównych drogach powiatu oraz miasta. Witold Nowak poinformował też, że dokument został opracowany przez Wyższą Szkołę Transportu i Logistyki we Wrocławiu.
Starosta Stanisław Bielik zapytał czy opracowanie tego dokumentu zostało sfinansowane w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu aglomeracyjnego.
Naczelnik odpowiedział, że koszt zadania pokryły środki z projektu. Przypomniał też, że łącznie na jego realizację przeznaczono 852.000,00 zł., które poza środkami pozyskanymi, tworzą wkład własny miasta i powiatu.
Radna Halina Lenartowicz podkreśliła znaczenie projektu w aspekcie pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb finansowych gmin związanych z realizacją tego zadania.
Następnie starosta zwrócił się do członków Zarządu z pytaniem o uwagi do przedłożonego dokumentu. W związku z ich brakiem uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
Punkt 9.
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pomiędzy Powiatem Konińskim a: Zbyszkiem Berezowskim, Jerzym Pokrzywką i Leszkiem Pośpieszyńskim dotyczącej roszczeń pieniężnych wynikających z umowy o współpracy w zakresie usuwania i zabezpieczania pojazdów na parkingach strzeżonych.
 
Temat ujęty w 9. punkcie porządku obrad przedstawił Marcin Wietrzykowski - naczelnik Wydziału Komunikacji.
Marcin Wietrzykowski poinformował, że ww. ugoda dotyczy roszczeń pieniężnych wynikających z umów o współpracy zawartych z holownikami w latach 2011 - 2013. Wyjaśnił, że zgodnie z treścią ugody, powiat ureguluje tylko te należności, które powstały po zmianie przepisów zobowiązujących starostę do realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów (czyli od sierpnia 2011 r.). Dodał też, że współpracujący z powiatem przedsiębiorcy (strony ugody - odpowiedzialne za usuwanie i przechowywanie pojazdów) zrzekli się przysługujących im z tego tytułu odsetek.
Radny Zenon Paszek zapytał, jakie są szanse na odzyskanie należności za przechowywanie i holowanie pojazdów od osób, które je porzuciły.
Marcin Wietrzykowski odpowiedział, że 4 osoby wywiązały się z tego obowiązku, a 2 spłacają należności w ratach. Aktualnie, Wydział Finansowy prowadzi jeszcze około 30 spraw tego typu. Naczelnik zwrócił też uwagę na aspekty prawne, które utrudniają egzekwowanie należności.
Zabierając głos w dyskusji wicestarosta Władysław Kocaj zasugerował, aby przy zawieraniu kolejnych umów wynegocjować z przedsiębiorcami warunki, które będą bardziej korzystne dla powiatu niż obecnie.
Naczelnik podkreślił, że z problemem porzuconych pojazdów borykają się powiaty w całej Polsce, a ich zadłużenie z tego powodu cały czas rośnie.
W związku z brakiem innych pytań członków Zarządu do przedstawionego materiału, starosta poddał dokument pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
 
Punkt 10.
Przyjęcie planu kontroli na 2015 rok.
 
Na prośbę starosty kolejny temat omówiła Anna Krygier - kierownik Biura Kontroli.
Anna Krygier rozpoczęła swoją wypowiedź od poinformowania, że przygotowany plan kontroli na rok 2015 obejmuje kontrole kompleksowe w 6 jednostkach powiatu oraz jedną kontrolę doraźną. Wyjaśniła, że kompleksowa ocena działalności jednostek rozpocznie się w marcu przyszłego roku po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań finansowych za rok poprzedni. Natomiast kontrola doraźna zostanie przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych dotyczących uzupełnienia ewidencji księgowej za lata 2012 - 2014. Kierownik dodała, że istnieje również możliwość przeprowadzenia nie ujętych w planie kontroli doraźnych mających charakter interwencyjny.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego planu kontroli, starosta poddał dokument pod głosowanie. Plan kontroli został przyjęty jednogłośnie - 4 głosami „za" i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
 
Punkt 11.
Aneks do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie na rok szkolny 2014/2015.
 
O przedstawienie kolejnego tematu Stanisław Bielik poprosił wicestarostę Władysława Kocaja.
Wicestarosta poinformował, że powodem wnioskowanych przez dyrektor szkoły zmian jest długotrwałe zwolnienie lekarskie 2 nauczycieli. Aneks przewiduje więc zapewnienie zastępstw na czas nieobecności pedagogów. Następnie dodał, że wprowadzone aneksem zmiany nie spowodują dodatkowych konsekwencji finansowych dla budżetu powiatu.
Przedstawiony dokument został zatwierdzony przez Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za".
 
Punkt 12.
Sprawy bieżące.
 
W związku z brakiem innych tematów do dyskusji starosta podziękował obecnym za udział i o godz. 1400 zakończył posiedzenie Zarządu.
           
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1. Starosta Koniński - Stanisław Bielik
2. Wicestarosta Koniński - Władysław Kocaj
3. Członek Zarządu - Marek Górczak
4. Członek Zarządu - Halina Lenartowicz
5. Członek Zarządu - Zenon Paszek
 
 
Protokół sporządził:
Maciej Cichos
Podinspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu i wyborów samorządowych
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maciej Cichos
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-20 13:00:26)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-27 10:34:49)
Lista wiadomości