logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 103/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 10 listopada 2010 roku
Protokół Nr 103/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 10 listopada 2010 roku.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
6/ Radzisław Kozłowski - skarbnik powiatu,
7/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.
 
oraz
Antoni Bąk - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

           

            Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński, który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia.
          Poinformował, że posiedzenie odbędzie się w dwóch częściach tj.:
 
I część przed sesją:
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 102/10 z dnia 29 października 2010 r.
3.  Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
 
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację,
3.2.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
 
4. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2010/2011.
 
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :
5.1. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1;
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie środków trwałych stanowiących mienie powiatu.
5.3. w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b;
5.4. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości, położonej w Koninie przy ulicy Świętojańskiej 20b, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego, do oddania w dzierżawę;
5.5. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Kimnesa do wykonywania czynności związanych z organizacją jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
6. Aneks nr 4 do arkusza Organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 
II część po sesji:
7. Wniosek o dofinansowanie działalności Fundacji Mielnica i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim, gm. Ślesin.
8.  Sprawy bieżące.
 
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
            Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 102/10 z dnia 29 października 2010 r.
 
            Uwag i  spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 4 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.
 

Ad. 3.  Przyjęcie treści projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:

3.1.   w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r.;
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Zmiany do budżetu Powiatu Konińskiego na 2010 r. szczegółowo omówił Radzisław Kozłowski skarbnik powiatu.
 
Uwag do przedstawionych zmian nie wniesiono. 
 
Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz  z materiałami posiedzenia.
 
Sekretarz zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że zmiania planu wydatków określonych w załączniku do niniejszej uchwały polega na przesunięciu kwoty 3.500,00 zł. z pozycji 7 - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych do pozycji 6dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.
Zwiększenie kwoty wydatków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze jest podyktowane rezygnacją beneficjenta z realizacji umowy w ramach likwidacji barier architektonicznych i konieczne na bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu w/w sprzętu i środków pomocniczych. Zwiększenie planu wydatków  w tej pozycji pozwoli na udzielenie pomocy wnioskodawcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
 
Uwag do zaproponowanych zmian nie wniesiono.
 
            Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
 
Ustalenia :
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
3.3.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew,
 
Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały . Poinformował, że  projektowaną uchwałą proponuje się udzielić ze środków budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Kleczew w kwocie 95 379,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa ulic na osiedlu budownictwa jednorodzinnego w Budzisławiu Kościelnym wraz z odwodnieniem i oświetleniem" realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
 
Uwag do treści projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
 
Ustalenia:
projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 
Ad. 4. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2010/2011.
 
            Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
            Starosta o przedstawienie informacji poprosił Antoniego Bąka - Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
            Antoni Bąk poinformował, że ogólne zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych się nie zmieniają, gdyż są przyjęte wg zasad określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ( Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach). Wspomniał, że jest zawarta umowa do końca sezonu 2010/2011 z firmami wyłonionymi w drodze przetargu , czyli jest to ostatni sezon, w którym będzie wykonywana praca w tym składzie wykonawców. Natomiast po tym sezonie zimowym zostanie ogłoszony ponownie przetarg na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Nadmienił również, że koszt jednego wyjazdu wynosi w obecnym sezonie 22.682 zł.
W przypadku obfitych opadach śniegu dodatkowo na drogach użyty zostanie sprzęt ciężki: spycharki i ładowarko-kopiarki. Służby techniczne obecnie prowadzą kontrolę stanu przygotowania sprzętu oraz zapasów zgromadzonych środków do zwalczania śliskości zimowych.    
 
Informację członkowie zarządu przyjęli w przedłożonym brzmieniu 5 głosami „za".
 
Ustalenia :
informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.
 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad. 5.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :
5.1. w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1;
 
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            O zapoznanie z projektem uchwały starosta poprosił sekretarza powiatu Krzysztofa Musiała.
Krzysztof Musiał nadmienił, że w związku ze zbliżającym się końcem terminu umowy najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Hurtowej 1 przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, proponuje się  przedłużenie umowy na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2012r. Czynsz najmu należy ustalić wg miesięcznej stawki 10,78 zł netto plus 22% VAT tj. 13,15 zł za 1 m2 powierzchni biurowej oraz 5,39 zł netto plus 22 % VAT za 1 m2 powierzchni wspólnej. Kwota czynszu  waloryzowana będzie w okresach rocznych o wskaźnik inflacji
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 459/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku położonym w Koninie przy ul. Hurtowej 1 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie środków trwałych stanowiących mienie powiatu.
 
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
            O zapoznanie z projektem uchwały starosta poprosił sekretarza powiatu Krzysztofa Musiała.
Krzysztof Musiał poinformował, że do zadań zarządu powiatu należy m.in. gospodarowanie mieniem powiatu. Wspomniał również, że wymieniony w załączniku do uchwały sprzęt z racji wieku i stopnia zużycia nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Nie przedstawia także żadnej wartości handlowej.
Waldemar Tubacki zajmując głos poruszył sprawę kosztów utylizacji tego sprzętu. Poinformował członków zarządu, że są firmy które wykonują utylizację takiego sprzętu gratis i wystawiają zaświadczenie.  Warunkiem jest składowanie w jednym wyznaczonym miejscu, np. na terenie jakiejś gminy, do której firma sama przyjeżdża i zabiera sprzęt.
Starosta poinformował, że przedstawiona przez członka zarządu propozycja zostanie przekazana pani dyr DPS w Ślesinie.
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie środków trwałych stanowiących mienie powiatu podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 460/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie środków trwałych stanowiących mienie powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
5.3. w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b;
 
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
O zapoznanie z projektem uchwały starosta poprosił sekretarza powiatu Krzysztofa Musiała.
Krzysztof Musiał poinformował, że proponuje się wynająć Firmie „Polbud" s.c. B.P. Piwońscy, Zakład Usług Budowlanych, ul. I. Łopuskiej 10, 62-504 Konin, pomieszczenie magazynowe w części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Konińskiego, położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b, o powierzchni użytkowej 100 m2  na okres od dnia 15.11.2010r. do dnia 31.12.2011r. Najemca będzie dodatkowo obciążany kosztami eksploatacyjnymi z tytułu dostaw energii elektrycznej wg wskaźnika podlicznika.
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 461/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
5.4. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości, położonej w Koninie przy ulicy Świętojańskiej 20b, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego, do oddania  w dzierżawę;
 
            Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Starosta zapoznał z treścią uchwały. Poinformował, że przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat część nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KN1N/00080124/3, położonej w Koninie obręb Pawłówek, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 184/8, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem, na składowanie materiałów - o pow. około 0.2190 ha określonej w załączniku geograficznym do niniejszej uchwały.
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
Wobec powyższego starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie przeznaczenia części nieruchomości, położonej w Koninie przy ulicy Świętojańskiej 20b, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego, do oddania w dzierżawę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 462/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie przeznaczenia części nieruchomości, położonej w Koninie przy ulicy Świętojańskiej 20b, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Konińskiego, do oddania  w dzierżawę wynajmu części nieruchomości zabudowanej (magazynowej) położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej 20b stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
5.5. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Kimnesa do wykonywania czynności związanych z organizacją jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
       Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.
 
Małgorzata Waszak - Wicestarosta Koniński zapoznając z treścią projektu uchwały poinformowała, że w związku z powołaniem nowej jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, zasadnym jest upoważnienie Pana Andrzeja Kimnesa - Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie do wykonania czynności związanych z organizacją nowo powołanej jednostki budżetowej, a w szczególności:
- nadania numeru statystycznego - REGON;
- nadanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP;
- otworzenie rachunku bankowego;
- podpisywanie aneksów do umów długoterminowych (TPSA, PZU);
 
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.
 
            Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 5 członków Zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Kimnesa do wykonywania czynności związanych z organizacją jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie podjęto jednogłośnie 5 głosami „za".
 
Uchwała Nr 463/10 z dnia 10 listopada 2010 r. Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Kimnesa do wykonywania czynności związanych z organizacją jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
 
Ad. 6.  Aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
 
            Małgorzata Waszak zapoznała ze zmianą w arkuszu nr 4 Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowym w Żychlinie, która dot. objęciem uczennicy nauczaniem indywidualnym.
 
            Uwag do zaproponowanej zmiany wprowadzonej aneksem nie wniesiono. Aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie został zatwierdzony jednogłośnie tj. 5 głosami „za".
 
II część po sesji:
 
Ad.7. Wniosek o dofinansowanie działalności Fundacji Mielnica i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim, gm. Ślesin.
 
Starosta zapoznał z treścią wniosku o dofinansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Fundację Mielnica w Koninie i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim, gm. Ślesin. Poinformował, że wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich dowozu w miesiącu listopadzie i grudniu br. na zajęcia do Konina i Głębockiego zostały złożone do PCPR i pozytywnie zaopiniowane przez tę jednostkę organizacyjną powiatu.
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pani Romualda Nawrocka, przedłożyła Zarządowi wniosek dot. rozpatrzenia celowości realizacji powyższych  zadań i przyznania dotacji na dowóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację z pominięciem otwartego konkursu ofert. Z przedłożonego wniosku wynikało, że o dofinansowanie zwróciły się  dwa podmioty:
1. Fundacja Mielnica w Koninie. Wnioskowana kwota  5000,00zł
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim.
Wnioskowana kwota 5000, 00zł
            Po zapoznaniu się z  treścią wniosku  Zarząd uznał za celowe sfinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację w miesiącu listopadzie i grudniu br.  Ponadto postanowił przyznać dotację na ich realizację niżej wymienionym organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. I tak:
 
1. Fundacja Mielnica w Koninie otrzymała wsparcie finansowe na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z południowej części powiatu konińskiego na zajęcia rehabilitacyjne w Koninie w miesiącu listopadzie i grudniu br. Przyznano dotację w kwocie 5.000 zł.
 
2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim otrzymało wsparcie finansowe na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z północnej części terenu powiatu konińskiego na zajęcia rehabilitacyjne w Głębockim w miesiącu listopadzie i grudniu br. Przyznano kwotę dotacji  w kwocie  5.000 zł.
 
            Środki finansowe na wsparcie wymienionych zadań  zabezpieczone są w  Budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 w Dz.853, R.85311, § 2810 - Fundacje, § 2810 - Stowarzyszenia. 
 
Wniosek o dofinansowanie działalności Fundacji Mielnica i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim, gm. Ślesin stanowi załącznik nr 10,   cd . do protokółu.
 
Ad. 8.  Sprawy bieżące.
 
            W sprawach bieżących zabrał głos Stanisław Bielik - starosta koniński. Na wstępie podziękował członkom zarządu i kierownictwu Starostwa za wspólną 4-letnia pracę w Zarządzie Powiatu Konińskiego wyrażając przy tym duże uznanie i zaangażowanie. Pokrótce podsumował tą 4-letnią wspólną pracę.
            Następnie zabrała głos Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński, dziękując Panu Staroście pełniącemu stanowisko Przewodniczącego Zarządu w imieniu swoim, członków zarządu oraz kierownictwa Starostwa za przewodzenie tym kilkuosobowym zespołem przez 4 lata kadencji, w harmonii i zgodzie. Za  podejmowane mądrze decyzje i za sprawne przeprowadzanie posiedzeń zarządu. Zaznaczyła, że ta kadencja będzie się wyróżniać przede wszystkim wieloma zadaniami inwestycyjnymi na bardzo wysokim poziomie.
 
Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień 15 listopada 2010 r.
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.
 
1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4.  członek Zarządu - Zenon Paszek
5. członek Zarządu - Waldemar Tubacki
 
 
Protokół sporządziła:
Monika Szymaszek
Podinspektor
ds. ogólno-organizacyjnych
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-08 11:31:20)
Lista wiadomości