logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 98/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 24 sierpnia 2010 roku.
 Protokół Nr 98/10
 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
 w dniu 24 sierpnia 2010 roku.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,          
3/ Halina Maria Lenartowicz - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.

 Naczelnicy Wydziałów, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu wymienieni w protokóle.      

 Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. Zapoznał z projektem porządku posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

 

1 Przyjęcie porządku posiedzenia .
 
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 97/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej".
 
4. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2010 r.
 
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu za I półrocze 2010 r.
 
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :
 
6.1 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 
6.2 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
6.3 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 r.;
6.4 w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
6.5 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto.
6.6 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto, pod usługi sportu.
6.7 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto.
6.8 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6.9 w sprawie regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
6.10 zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.
6.11 w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010 - 2014 z perspektywa do 2017".
 
7. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za I półrocze 2010 r.
8. Wniosek pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rozpatrzenie celowości realizacji zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia.
9. Sprawozdanie z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za II kwartał 2010 r.
10. Sprawy bieżące.

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia .         

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 97/10 z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Uwag i spostrzeżeń nie wniesiono. Protokół przyjęto 4 głosami „za" w przedłożonym brzmieniu.

Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej".

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z tematem starosta poprosił Wiesławę Matusiak - dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Wiesława Matusiak poinformowała, że Konińska Izba Gospodarcza w Koninie będzie realizowała projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej", w którym partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie. Pokrótce przedstawiła cel projektu jak również poinformowała, że w ramach projektu utworzone zostanie Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej, które podejmować będzie działania na rzecz wypełniania luk informacyjnych wskazanych podczas wstępnego badania potrzeb informacyjnych przez instytucje działające na szczeblu subregionu. Obserwatorium będzie gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje o rynku pracy, o sytuacji społeczno - gospodarczej w subregionie , pochodzące z trzech obszarów: gospodarka , edukacja, rynek pracy.

Zaznaczyła, że Projekt będzie realizowany w latach 2010 - 2012, a całkowity koszt na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera projektu zaplanowano na kwotę 27.850 zł.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod glosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu.

W jego wyniku projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ustalenia :

projekt uchwały przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 4. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2010 r.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2010 r. złożyła Wiesława Matusiak - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie , którą przyjęto jednogłośnie w przedłożonym brzmieniu 4 głosami „za".

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Ustalenia :

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu za I półrocze 2010 r.

Informację członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Informację członkowie zarządu przyjęli w przedłożonym brzmieniu 4 głosami „za".

Ustalenia :

informację przekazać przewodniczącemu Rady Powiatu Konińskiego jako materiał sesyjny.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ad. 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego :

6.1 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

6.2  w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek    pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projekty uchwał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Wiesława Matusiak zaznaczyła, że udzielenie powyższych upoważnień jest uzasadnione z uwagi na konieczność przedłożenia Konińskiej Izbie Gospodarczej celem podejmowania działań w zakresie realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej"

Do przedłożonych projektów uchwał uwag nie wniesiono.

Starosta projekty uchwał poddał kolejno pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku:

1/ uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy;

2/ uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie doskładania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

- Uchwała Nr 424/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

- Uchwała Nr 425/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągnięcia zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

6.3  w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 r.;

projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 r. starosta poprosił Annę Krygier - podinspektora ds. budżetu Wydziału Budżetu i Analiz.

Anna Krygier składając informację poinformowała, że Plan roczny dochodów Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 roku został wykonany w 43,28 % w kwocie 34.234.443,39 zł, w tym:

- dochody na zadania własne w kwocie 28.897.406,04 zł (43,86 % planu rocznego),

-- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.448.645,00 zł (56,30 % planu rocznego),

- dochody na porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 1.710,00 zł (0,98 % planu rocznego),

- dochody na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 852.833,35 zł (59,96 % planu rocznego),

- dochody w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33.849,00 zł (0,91 % planu rocznego).

Najwyższy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem mają: subwencja ogólna - 47,32 % dochodów ogółem, dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - 13,00 %, a dochody podatkowe - 12,71 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 12,38 % wykonanych dochodów,

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 0,33 % wykonanych dochodów.

Poza tym wpływy z różnych dochodów to 6,77 % uzyskanych dochodów ogółem, w tym największe kwoty dotyczą głównie:

- wpłaty odszkodowań z tytułu szkód górniczych KWB Konin,

- wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. UNIQA w wyniku szkody

 pozimowej w DPS w Ślesinie,

- oraz wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto wpływy z opłaty komunikacyjnej stanowią 4,26 % uzyskanych dochodów ogółem a na ostatniej pozycji znajdują się Fundusze pomocowe, które stanowią 2,46 % całości wykonanych dochodów.Najniższy udział w strukturze wykonanych dochodów mają dochody z tyt. Pomocy finansowej. Do dnia 30 czerwca 2010 r. gminy powiatu które współfinansują zadania inwestycyjne na drogach powiatowych nie przekazały środków finansowych na ten cel. Środki te zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w Koninie po zakończeniu robót, których faktyczne wykonanie przypada w II półroczu 2010 r. Na dzień 24.08.2010r. środki na ten cel wpłaciły 4 gminy w kwocie 1.020.000,00 zł. w tym:

- UG Rzgów 310.000,00 zł.

- UG Rychwał 330.000,00 zł.

- UG Wierzbinek 280.000,00 zł.

- UG Krzymów 100.000,00 zł.

Plan roczny wydatków budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 roku został wykonany w 30,77 % w kwocie 28.997.683,53 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne wykonano w kwocie 23.840.652,34 zł (29,85 % planu rocznego),

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.328.436,59 zł (54,78 % planu rocznego),

- wydatki na porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 1.710,00 zł (0,98 % planu rocznego),

- wydatki na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 815.995,13 zł (33,42 % planu rocznego),

- wydatki w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.889,47 zł (0,28 % planu rocznego).

 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.794.637,22 zł. a wydatki majątkowe w kwocie 203.046,31 zł.

Na wykonanie wydatków majątkowych składa się:

- ogłoszenie radiowe mające na celu promocję Projektu „Przebudowa drogi powiatowej

 Nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś",

 - budowa pomnika Fryderyka Chopina przy ZSE-U w Żychlinie,

- budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ZSP w Sompolnie

- zakup samochodu ciężarowego,

- zakup rejestratora monitoringu wizyjnego.

Niski stopień wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu iż, większość inwestycji jest w toku realizacji i dlatego nie poniesiono do 30 czerwca 2010 r. wydatków finansowych.

I tak:

1) zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.275.000,00 zł. przewidziane na budowę drogi powiatowej nr 3197P na odcinku Boguszyce-Posada, gm. Wierzbinek w ramach środków przekazanych przez KWB Konin, jako naprawa szkody w mieniu Powiatu, nie zostały wykonane.

Prace związane z budową drogi zostały zakończone w I półroczu 2010 r. a płatność

nastąpiła w m-cu lipcu 2010 r.

2) zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.438.460,00 zł. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przewidziane na "Przebudowę ciągu drogowego relacji: droga krajowa 25 Sporne - Bożatki - Rzgów z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej nie zostały wykonane.

 Zaawansowanie robót przekroczyło 50% jednak zgodnie z umową pierwsze wydatki finansowe zostały poniesione w m-cu lipcu 2010 r.

3) zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.465.200,00 zł. w ramach Narodowego

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3204P relacji: droga wojewódzka nr 266 Nowa Wieś-Mostki Kujawskie - droga wojewódzka nr 263 z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej" nie zostały

wykonane.

Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i zawartą umową z wykonawcą rozpoczęcie robót może nastąpić nie wcześniej niż po 31 lipca 2010r.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś" na obydwu odcinkach jest w trakcie realizacji. Stan zaawansowania robót na dzień 30.06.2010 r. wynosi około 40%. Pierwsze wydatki związane z robotami drogowymi zostaną poniesione nie wcześniej niż w m-cu wrześniu 2010r.

 

W strukturze wykonania wydatków największy udział mają:

- administracja publiczna 21,15 % wydatków ogółem,

- oświata i wychowanie 20,68 % wydatków ogółem,

- pomoc społeczna 14,50 % wydatków ogółem,

- transport i łączność 12,72 % wydatków ogółem

Na dzień 30.06.2010r. stan zobowiązań Powiatu wynosił 3.211.351,24 zł i dotyczy kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach 2006, 2007 i 2009. W Powiecie Konińskim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności oraz wybrane aktywa finansowe wyniosły kwotę 18.727.533,36 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. budżet powiatu po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 5.236.759,86 zł. Stan ten wynika z wykonania dochodów w wysokości 34.234.443,39 zł. (43,28% planu), natomiast wykonanie wydatków wyniosło 28.997.683,53 zł. (30,77 % planu).

Na koniec informacji Pani Anna Krygier poinformowała, że nie ma zagrożenia , co do wykonania budżetu za rok 2010.

Informację Zarząd przyjął bez uwag w przedstawionym brzmieniu.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 r. podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 426/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2010 r. stanowi załącznik nr 6 (cz. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ) do protokółu.     

6.4 w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zreferowanie tematu starosta poprosił Annę Krygier - podinspektora ds. budżetu Wydziału Budżetu i Analiz.

Anna Krygier poinformowała, że zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się w związku z ostateczną zmianą wysokości planowanego kredytu długoterminowego. Planowany kredyt w kwocie 13.521.972,00 zł. przeznaczony jest na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Konińskiego w 2010 roku. Konieczność zmiany prognozy łącznej kwoty długu Powiatu Konińskiego na 2010 r. zachodzi w oparciu o prognozowany harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek.

Zaznaczyła, że aktualnie w dniu 10.08.2010 r. ogłoszono przetarg na ww. kredyt wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w której Wykonawcy znajdą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oferty składane są do dnia 21.09.2010r.

Do przedłożonego projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu.

W jego wyniku uchwałę w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 427/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

6.5 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto.

6.6 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto, pod usługi sportu.

6.7 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto;

Projekty uchwał członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta na wstępie poinformował, że wójt lub burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , uzgadnia projekt planu z zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań samorządowych.

Następnie poinformował, że z wnioskami o:

- uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto , gmina Stare Miasto;

- uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto, pod usługi sportu.

- uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto,

wystąpił wójt gminy Stare Miasto. Ze złożonych wniosków wynika, iż ustalenia określone w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie mają wpływu na realizację zadań samorządu powiatowego. W związku z tym zaproponował aby projekty wymienione powyżej uzgodnić .

Zapoznał z treścią projektów uchwał, do których uwag nie wniesiono.            

Starosta projekty uchwał poddał kolejno pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie:

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto;

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto, pod usługi  sportu.

- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto,

podjęto jednogłośnie 4 głosami „za i stanowią odpowiednio:

Uchwała Nr 428 /10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Uchwała Nr 429 /10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto, pod usługi sportu stanowi załącznik nr 9 do protokółu.

Uchwała Nr 430 /10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gmina Stare Miasto załącznik nr 10 do protokółu.   

6.8 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego ;

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie tematu starosta poprosił Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka poinformowała, że przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych z zakresu:

1/ turystyki i krajoznawstwa;

2/ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 Zaznaczyła, że zlecenie realizacji ww. zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wraz z przyznaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Pokrótce omówiła cele realizacji poszczególnych zadań oraz propozycje kwot wsparcia zaznaczając, że:

1/ z zakresu turystyki i krajoznawstwa proponuje się kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie centrum informacji turystycznej powiatu konińskiego.;

2/ z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego proponuje się kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Informując o terminie realizacji zadań podkreśliła, że zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa winno być zrealizowane w okresie zawarcia umowy do dnia 31.12.2010 r. Natomiast z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2010 r.

Zarząd Powiatu po wysłuchaniu Romualdy Nawrockiej został zapoznany z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 431/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego stanowi załącznik nr 11 do protokółu.

6.9 w sprawie regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.      

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zapoznanie z treścią Regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert starosta poprosił Romualdę Nawrocką.

Romualda Nawrocka zaznaczyła, że Regulamin stałej Komisji Konkursowej określa zasady działania stałej Komisji Konkursowej . Przewodniczącym Komisji jest Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, działający w strukturze Starostwa Powiatowego w Koninie.

W wyniku analizy zapisu § 3 pkt 3, projektu uchwały wyrazy „Wiceprzewodniczącym Komisji" zastąpiono wyrazami „pełniącym obowiązki Przewodniczącego".

Do innych zapisów projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Starosta projekt uchwały w poprawionym brzmieniu poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 432/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia w sprawie regulaminu stałej Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert stanowi załącznik nr 12 do protokółu.

6.10 zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmu nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O zreferowanie tematu starosta poprosił Krzysztofa Musiała - sekretarza powiatu.

Krzysztof Musiał zabierając głos poinformował, że przedmiotowa uchwała jest uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Zmiana polega na wynajęciu od dnia 1 września 2010 r. pomieszczeń dodatkowych mieszczących się na II piętrze budynku o łącznej powierzchni 124,81 m2 w tym : 114,81 m 2 pow. biurowej, 10 m2

sanitariatów - toalet.

Zaznaczył, że wszelkie zmiany dotyczące wynajmu dodatkowych pomieszczeń określi aneks do umowy z dnia 28.08.2006 r.

Starosta zapoznał z treścią projektu uchwały, do którego uwag nie wniesiono.

Projekt uchwały starosta poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wynajmu nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1 podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 433/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmu nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Hurtowej 1 stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

6.11 sprawie zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010 - 2014 z perspektywą do 2017".

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska dokonując szczegółowej analizy przedłożonej przez Gminę Grodziec „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010 - 2014 z perspektywą do 2017 r." wniósł zastrzeżenia następującej treści:

1/ tabela 13 powinna być uszczegółowiona o zabezpieczenia czynnych ujęć wód podziemnych, jak  również o zabezpieczenia nieczynnych ujęć do czasu ich likwidacji;

2/ w rozdziale dotyczącym ochrony powierzchni ziemi zabrakło informacji nt. sposobu i celów prowadzonej gospodarki odpadami ( GPGO). Brakuje także informacji o przystąpieniu do projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" w ramach Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny", obejmującego rekultywację nie spełniających wymogów składowisk odpadów.

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniował pozytywnie „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010 -2014 z perspektywą do 2017" z zastrzeżeniami wniesionymi przez Wydział Ochrony Środowiska.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu.

W jego wyniku uchwałę w sprawie w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grodziec na lata 2010 - 2014 z perspektywą do 2017" podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Uchwała Nr 434/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy      Grodziec na lata 2010 - 2014 z perspektywą do 2017"stanowi załącznik nr 14 do protokółu.

Ad. 7. Sprawozdanie z wykonania planu kontroli finansowej za I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Z treścią sprawozdania zapoznała Magdalena Sakowska - Kierownik Biura Kontroli Finansowej.

Poinformowała, że Biuro Kontroli Finansowej Starostwa Powiatowego w Koninie w I półroczu 2010 r. w jednostkach organizacyjnych powiatu przeprowadziło 6 kontroli kompleksowych w zakresie gospodarki finansowej za 2009 r. w oparciu o kryterium zgodności z przepisami prawa, zgodności dokumentacji księgowej ze stanem faktycznym oraz wykonania zaleceń pokontrolnych.

Kontrole przeprowadzono w:

- Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie;

- Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie;

- Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie;

- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,

- Zespole Szkół Usługowo - Ekonomicznych w Żychlinie.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono ogółem 12 nieprawidłowości , które m.in. dotyczyły:

- nieprawidłowej klasyfikacji wydatków budżetowych;

- nieterminowego przekazania składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy;

- niedostosowania Instrukcji inwentaryzacyjnej do obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości;

- w księgach inwentarzowych dotyczących środków trwałych oraz pozostałych środków w używaniu dokonywano skreśleń i poprawek w formie zamazywań, które nie zawierały daty, parafki osoby dokonującej poprawek;

- księgowania dowodów księgowych niezgodnie z naniesionym dekretem.

W wystąpieniach pokontrolnych dyrektorzy kontrolowanych jednostek zostali zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowościach i przestrzegania kryteriów zgodności z przepisami prawa.

Uwag do przedłożonego materiału nie wniesiono. Informację przyjęto do wiadomości w brzmieniu załącznika nr 15 do protokółu.

Ad. 8. Wniosek pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi o rozpatrzenie celowości realizacji zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia.

O przedstawienie tematu starosta poprosił Romualdę Nawrocką - naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Organizacyjnych.

Romualda Nawrocka przedłożyła Zarządowi Powiatu wniosek jako pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych i przyznanie dotacji na ich wsparcie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wniosek stanowi załącznik nr 16 (c.d .) do protokółu.

 Na wstępie omówiła zapis art. 19a pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który zezwala organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Następnie poinformowała, że wnioski złożyły trzy podmioty tj.

1/ Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologiczno - ginekologicznymi „Magnolia" z Żychlina na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy pod tytułem „Dbaj o siebie - wykonaj cytologię oraz raka jadra „Odważni wygrywają".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 6.130 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 5.800 zł.

2/ Koniński Klub „Amazonki w Koninie na dofinansowanie zadania „Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców powiatu konińskiego pt. Promocja zdrowia i profilaktyka leży w twoim interesie".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 9.000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 5.000 zł.

3/ Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę" w Rychwale na wsparcie realizacji zadania pt. „Ruch i zdrowe odżywianie to dobra kondycja i zdrowie".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11.000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 3.700 zł.

 Zaznaczyła, że łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosi 14.500 zł. i została zabezpieczona w Budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 w dziale 851 ochrona zdrowia/ pozostała działalność.

Zarząd Powiatu Konińskiego po wysłuchaniu Romualdy Nawrockiej postanowił uznać celowość realizacji ww. zadań i przyznać dotacje na ich wsparcie z pominięciem otwartego konkursu ofert niżej wymienionym podmiotom:

1. Stowarzyszeniu Kobiet z problemami onkologiczno - ginekologicznymi „Magnolia" z Żychlina na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy pod tytułem „Dbaj o siebie - wykonaj cytologię oraz raka jądra „Odważni wygrywają" przyznano dotację w kwocie 5.800 zł.

2 Konińskiemu Klubowi „Amazonki w Koninie na wsparcie zadania w zakresie prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców powiatu konińskiego pt. Promocja zdrowia i profilaktyka leży w twoim interesie" przyznano kwotę dotacji w kwocie 5.000 zł.

3. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę" w Rychwale na wsparcie realizacji zadania pt. „Ruch i zdrowe odżywianie to dobra kondycja i zdrowie" przyznano dotację w kwocie 3.700 zł,.

Informacja Zarządu w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia i przyznanie dotacji na ich wsparcie stanowi załącznik nr 17 do protokółu.

Po omówieniu ww. tematu Romualda Nawrocka zapoznała z treścią wniosku Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w sprawie dofinansowania działalności 6 placówek wsparcia dziennego zlokalizowanych w powiecie konińskim ( Wilczyn, Krzymów, Brzeźno, Golina, Żdżary i Lisiec Wielki) w kwocie 6.120 zł.

Poinformowała, że Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich planuje z dniem 1 września br. poszerzyć dotychczasową ofertę programową o nowe zajęcia tj.:

- socjoterapeutyczne w formie warsztatu komunikacji interpersonalnej dla dzieci i młodzieży;

- afrobrazylijskie wspomagające zajęcia socjoterapeutyczne ( taniec , muzyka, gra na bębnach afrykańskich).

Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 18 do protokółu.

Następnie zapoznała opinią wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, który prowadzi nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w powiecie konińskim. Z treści opinii wynika, że wniosek złożony przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich został opiniowany negatywnie. Dyrektor PCPR w Koninie stojąc na stanowisku, iż ewentualne zwiększenie dotacji określonej w umowie dotyczyć winno wszystkich podmiotów prowadzących placówki wsparcia dziennego w powiecie. Podmioty prowadzące w powiecie konińskim placówki wsparcia dziennego - ogniska i świetlice wyłonione zostały w drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez powiat . Środki finansowe przeznaczone przez Powiat na realizację zadania zostały określone w ogłoszeniu konkursu w wysokości jednakowej na każdą placówkę, nie stosowano oferty programowej. Tak więc zwiększenie puli środków na zadania prowadzenia placówek wsparcia dziennego jest wskazane, jednakże dotyczyć powinno wszystkich placówek.

Zarząd Powiatu Konińskiego opinię Dyrektora PCPR w Koninie uznał za wiążącą. Podkreślił jednak, że inicjatywa poszerzania zadań placówek opiekuńczo - wychowawczych o oferty programowe rozważana będzie przy konstruowaniu budżetu na następny rok.

Kserokopia opinii stanowi załącznik nr 19 do protokółu.

Ad. 9.Sprawozdanie z realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za I i II kwartał 2010 r.

Informacje nt. realizacji Kalendarza imprez Starostwa Powiatowego w Koninie za I i II kwartał br. przyjęto jednogłośnie w brzmieniu załącznika nr 20 do protokółu.

Ad. 10. Sprawy bieżące.

W punkcie sprawy bieżące starosta przedstawił Panią Danutę Brudzińską i rekomendował na stanowisko p.o. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Zaznaczył, że Danuta Brudzińska pełniła obowiązki przewodniczącej Zespołu pod nieobecność Pani Ewy Ligockiej. W tym okresie Zespół pracował bez zakłóceń i zastrzeżeń. Ponadto otrzymała pozytywną opinię Dyrektora PCPR w Koninie, który jest jednostką nadzorującą.

Następnie głos zabrała Pani Danuta Brudzińska, która poinformowała o swoim przygotowaniu zawodowym oraz przedstawiła przebieg pracy zawodowej. Wyrażając zgodę na pełnienie obowiązków Przewodniczącej zapewniła, Zarząd Powiatu, że z powierzonych obowiązków będzie wywiązywała się jak tylko potrafi, a w szczególności chciałaby kontynuować to ,co wypracowała do tej pory Pani Ewa Ligocka.

Halina Lenartowicz - członek zarządu zabierając głos wyraziła duże uznanie dla Danuty Brudzińskiej. Podkreśliła, że rekomendowana na stanowisko przewodniczącej Zespolu zdobyła świetne przygotowanie zawodowe. Pracując w trudnym okresie pod nieobecność Pani Ligockiej, Zespół pracował bez zastrzeżeń. Uznała, że wybór Pani Danuty Brudzińskiej na stanowisko p.o. Przewodniczącego Zespołu jest dobrym wyborem.

Małgorzata Waszak - wicestarosta podzielając wypowiedź Haliny Lenartowicz zaznaczyła, że jej zdaniem jest to dobry wybór. Sprawdzian jako przewodnicząca Pani Danuta Brudzińska przeszła pod nieobecność Pani Ligickiej. Praca z zespołem lekarskim i pozostałym personelem Zespołu układała się pomyślnie, bez zastrzeżeń.

 

Następne posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego ustalono na dzień 21 września 2010 r.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Halina Maria Lenartowicz
4. członek Zarządu - Zenon Paszek

 

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
Specjalista ds. obsługi Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-11-05 12:23:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-11-05 12:23:46)
Lista wiadomości