logo
logo bip
Rok 2010
Protokół Nr 87/10 posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego w dniu 30 marca 2010 roku
  Protokół Nr 87/10
posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego
w dniu 30 marca 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1/ Stanisław Adam Bielik - starosta koniński,
2/ Małgorzata Waszak - wicestarosta koniński,
3/ Zenon Paszek - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
4/  Waldemar Tubacki - członek Zarządu Powiatu Konińskiego,
5/ Radosław Kozłowski - skarbnik powiatu,
6/ Krzysztof Musiał - sekretarz powiatu.          

Posiedzenie otworzył Stanisław Adam Bielik - starosta koniński , który na wstępie powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu oraz zapoznał z projektem porządku posiedzenia.

Skarbnik powiatu Radzisław Kozłowski do przedstawionego porządku posiedzenia zaproponował wniesienie punktu dotyczącego podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.

Propozycję skarbnika członkowie zarządu przyjęli jednogłośnie tj. 4 głosami „za".

Porządek posiedzenia zarządu po zmianie przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 86/10 z dnia 18 marca 2010 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
4.1. uchylenia Uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010,
4.2. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakres pomocy społecznej.
5. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka szkolno - Wychowawczego w Rychwale.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1.  Przyjęcie porządku posiedzenia .

Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za" w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 2.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 86/10 z dnia 18 marca 2010 r.

Starosta odnosząc się do treści protokołu zwrócił uwagę na błędne w nim zapisy, braki formalne i merytoryczne. W związku z tym członkowie zarządu postanowili, że protokół zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu po naniesieniu poprawkach.

Ad. 3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia zarządu.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały zaznaczył, że ujęte w załączniku wartości opłat za usunięcie pojazdu oraz za każdą rozpoczętą dobę parkowania dla pojazdów wyszczególnionych w załączniku do projektu uchwały zostały wynegocjowane z oferentem na poprzednim posiedzeniu zarządu. W związku z powyższym przyjęcie treści projektu w brzmieniu przedstawionym uznał za uzasadnione.

Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Ad. 4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok.

O przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania

zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. starosta poprosił skarbnika powiatu.

Radzisław Kozłowski poinformował, że do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 r. przyjętego na posiedzeniu Zarządu w dniu 18 marca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

w dochodach:

- w projekcie uchwały kwota 155.750 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012" wprowadzona w rozdział - pozostała działalność, zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostaje wprowadzona do planu dochodów budżetu powiatu - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

w wydatkach :

- wprowadza się plan wydatków budżetu powiatu w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami na kwotę 155.750 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012";
- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 345.000 zł. w związku z uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dostosowując plan wydatków budżetowych dotyczących rozdziału 90019 ( finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) do zakresu podmiotowego realizowanych zadań w tej dziedzinie,
- celem dostosowania planu wydatków budżetowych dotyczących rozdziału 90019 (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ) dokonuje się przeniesień w olanie wydatków budżetu powiatu na zadania własne miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu poprzez:
zmniejszenie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 652.000 zł.,
zwiększenie :
dział 900, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 60.000 zł;
dział 900, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 300.000 zł;
dział 900, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę     5.000 zł.
dział 900, rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę            50.000 zł;
dział 900, rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 20.000 zł.
dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 217.000 zł.           

- zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000 zł i rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 45.000 zł. dostosowując plan wydatków budżetowych dotyczący rozdziału 90019 ( finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) do zakresu podmiotowego realizowanych zadań e tej dziedzinie.

Ponadto poinformował, że:

- w rozdziale 90019 w § 6050:
§ likwiduje się zadanie „Rewitalizacja parku zabytkowego przy ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 20.000,00 zł,
§ likwiduje się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku stołówki z ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 5.000,00 zł,
- w rozdziale 90005 w § 6050:
§ wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku stołówki z ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 5.000,00 zł,
- w rozdziale 90008 w § 6050:
§ wprowadza się zadanie „Rewitalizacja parku zabytkowego przy ZSE-U w Żychlinie" na kwotę 20.000,00 zł.

W pozostałych wydatkach inwestycyjnych:w rozdziale 90019 w § 6220:

§ likwiduje się zadanie „Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu pływającego z silnikiem oraz przyczepą" na kwotę 40.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 w § 6620:
§ wprowadza się zadanie „Dotacja dla Miasta Konina na prawach powiatu na zakup sprzętu pływającego z silnikiem oraz przyczepą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie" na kwotę 40.000 zł,

W planie dotacji na rok 2010 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uaktualniono załącznik „Plan dotacji na rok 2010" i ujęto dotacje na wydatki majątkowe ( §§ 6610 i 6620) oraz dokonano zmian w treści postanowień § 5 uchwały budżetowej.

Ad. 4.  Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010,

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

O przedstawienie tematu starosta poprosił skarbnika powiatu Radzisława Kozłowskiego, który na wstępie przedstawił okoliczności uchylenia uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego podjętej w dniu 18 marca 2010 r.,

Uznając konieczność uchylenia i skorygowania ww. uchwały poinformował, że § 2 ust. 5 lit. c błędnie dokonano zmniejszenia wydatków w zadaniach własnych w dziale 921, rozdz. 92195 w § 2310 o kwotę 21.000 zł. Zaznaczył, że powyższe zmniejszenie planu wydatków winno nastąpić w dz. 921, rozdz. 92195 § 2310 o taką samą wartość w innej formie finansowania tj. w porozumieniach między jednostkami samorządu terytorialnego ( j.s.t.).

Zaznaczył, że wymieniony błąd rodzi skutki w wartościach wydatków ogółem zarówno w zadaniach własnych jak i na porozumieniach j.s.t.

Następnie skarbnik powiatu szczegółowo zapoznał ze zmianami w budżecie powiatu na 2010 r., które ujęto w tej samej uchwale .

Zarząd Powiatu konieczność uchylenia wymienionej uchwały uznał za konieczne i zasadne. Natomiast przedstawione zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok przyjęto bez uwag w zaproponowanym przez skarbnika brzmieniu.

Wobec braku uwag starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

4.2. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakres pomocy społecznej.

Projekt uchwały członkowie zarządu otrzymali wraz z materiałami posiedzenia.

Starosta zapoznając z treścią projektu uchwały poinformował, że Zarząd Powiatu przedmiotową uchwałą postanawia ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje w 2010 r. zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresu pomocy społecznej.

Zaznaczył, że przedmiotem konkursu na realizację zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie:

1/ edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

2/ przywrócenie gatunków rodzimych zwierząt,

3/ organizacja i prowadzenie „Zielonej szkoły",

4/ ochrona zwierząt, w tym opieka, pielęgnacja i warunki bytowania.

Starosta podkreślił, że ww. zadania do chwili obecnej były realizowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska ( PFOŚ) w formie dotacji celowej przekazywanej uprawnionym podmiotom na podstawie porozumień. W związku z likwidacją ( PFOŚ) i włączeniem tych środków do budżetu powiatu , kontynuowanie i realizacja tych zadań jest możliwa poprzez zlecenie i ich wykonanie drogą otwartego konkursu ofert.

Następnie poinformował, że na powyżej wymienione zadania z budżetu powiatu proponuje się przyznać kwotę dotacji 60.500 zł w tym na :

1/ edukację ekologiczną dzieci i młodzieży - 10.500 zł;

2/ przywrócenie gatunków rodzimych zwierząt - 16.000 zł;

3/ organizację i prowadzenie „Zielonej szkoły" - 4.000 zł;

4/ ochronę zwierząt, w tym opiekę, pielęgnację i warunki bytowania - 30.000 zł.     

Starosta zaznaczył, że realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2010, na które przeznacza się kwotę 8.000 zł. Zadanie proponuje się zlecić organizacjom pozarządowym .

Ponadto poinformował, że wszystkie kryteria konkursu formalne i merytoryczne zawarto w załączniku do niniejszego projektu uchwały.        

Po wysłuchaniu starosty zaproponowane powyżej kwoty dotacji na zadania wymienione w otwartym konkursie, członkowie zarządu przyjęli jednogłośnie.

  Starosta projekt uchwały poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 członków zarządu. W jego wyniku uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację - w roku 2010 - zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakres pomocy społecznej podjęto jednogłośnie 4 głosami „za".

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5.  Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale.

Małgorzata Waszak - wicestarosta poinformowała, że zmiany do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka szkolno - Wychowawczego w Rychwale wprowadza się w związku z przydziałem 10 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia.

Ad. .6. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących starosta poinformował o terminie następnych posiedzeń zarządu (14 i 21 kwiecień 2010 r.) oraz terminie sesji rady Powiatu Konińskiego - 30 kwiecień 2010 r.

 

Następne posiedzenie zarządu ustalono na dzień 14 kwietnia 2010 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

1.Starosta Koniński - Stanisław Adam Bielik
2.Wicestarosta Koniński - Małgorzata Waszak
3. członek Zarządu - Zenon Paszek
4. członek Zarządu - Waldemar Tubacki

 

Protokół sporządziła:
Grażyna Czekalska
specjalista ds. obsługi Zarządu
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-17 09:22:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-17 09:22:04)
Lista wiadomości