logo
logo bip
Kompetencje Zarządu Powiatu

ZARZĄD POWIATU

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
Tel. +48 /63/ 240 32 00
Fax +48 /63/ 240 32 01
e-mail: starosta@powiat.konin.pl

Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Rada powiatu wybiera starostę (przewodniczącego zarządu) bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Wybór zarządu następuje z chwilą stwierdzenia wyboru ostatniego członka zarządu. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu.

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Zarząd podejmuje uchwały i rozpatruje sprawy zgodnie z zasadą kolegialności, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zarządu, jeżeli nie wstrzymał się od głosu. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały w formie odrębnego dokumentu, zarząd rozstrzyga w formie zapisu treści rozstrzygnięcia do protokołu, po przeprowadzeniu głosowania.

Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu oraz sekretarzowi i skarbnikowi.

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół pod kierunkiem przewodniczącego zarządu. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-15 10:14:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-07 10:34:27)