logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/117/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów
UCHWAŁA NR XV/117/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

 
w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów

           Na podstawie art. 12 pkt 10 a i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 173 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania stypendium Starosty Konińskiego dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osiągających jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce.

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) studiują w publicznych lub niepublicznych szkołach wyższych w systemie stacjonarnym;
2) są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Koniński;
3) posiadają stałe zameldowanie w powiecie konińskim;
4) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
 w rodzinie;
5) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen w roku akademickim, poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek nie niższą niż 4,5.

3. Miesięczna wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium, w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, nie może być wyższa 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4. Liczbę i wysokość stypendiów, przyznawanych w danym roku kalendarzowym określa Zarząd Powiatu Konińskiego, biorąc pod uwagę wysokość zaplanowanych na ten cel środków w budżecie Powiatu, z zastrzeżeniem, że jednomiesięczne stypendium nie może być wyższe niż 250 zł.

5. Stypendium jest przyznawane przez Zarząd Powiatu Konińskiego nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole wyższej.

6. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca i na okres od 1 października do 31 grudnia.

7. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta:
1) wniosek powinien w szczególności zawierać:
a) dane osobowe Wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, data urodzenia);
b) dane dotyczące kierunku kształcenia (nazwa uczelni, rok studiów, wysokość średniej);
c) dane uzasadniające przyznanie stypendium (opis sytuacji rodzinnej i materialnej studenta);
d) informację o dochodach wszystkich członków rodziny studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
e) oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą;
f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
2) do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej, zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Koniński, zaświadczenie potwierdzające status studenta.
3) wniosek może być złożony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

8. Wniosek składa się w Starostwie Powiatowym w Koninie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 15 grudnia każdego roku.

9. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego w terminie do 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

10. Starosta Koniński powiadamia studenta o podjęciu decyzji w sprawie przyznania stypendium.

11. Wypłacanie stypendium wstrzymuje się lub cofa, gdy stypendysta:
1) otrzymał urlop dziekański;
2) został skreślony z listy studentów.

12. Student, który otrzymał stypendium, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o przerwaniu nauki lub o urlopie dziekańskim oraz o ukończeniu studiów. Oświadczenie składa się niezwłocznie organowi przyznającemu stypendium.

§ 2
. Do wniosków złożonych i stypendiów przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 3.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/203/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:56:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:52:30)
Lista wiadomości