logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/116/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński
UCHWALA NR XV/116/2012
 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

 
w sprawie przyjęcia powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński
 

         Na podstawie art. 12 pkt 10 a i art. 40 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 90 t ust. l pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się powiatowy program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów (dzieci i młodzieży) szkól, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński, zwany dalej „programem".


§ 2. Uchwala określa warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia i nagrody dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach.

§ 3. Celem programu jest:
1) wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia wyników w nauce;
2) motywowanie i rozwijanie kreatywności uczniów;
3) udzielanie pomocy finansowej uczniom w rozwijaniu ich szczególnych zainteresowań i umiejętności;
4) tworzenie warunków do współzawodnictwa i rywalizacji;
5) systematyczne promowanie uczniów uzdolnionych;
1) promocja   Powiatu   Konińskiego   poprzez   osiągane   wyniki   i reprezentowanie   Powiatu   na  konkursach przedmiotowych i olimpiadach.

§ 4. 1. Jako formy realizacji programu ustanawia się dla uczniów:
1) stypendium Starosty Konińskiego;
2) nagrodę Starosty Konińskiego.
2. Stypendium i nagroda są świadczeniami pieniężnymi przyznawanymi przez Zarząd Powiatu Konińskiego w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu Konińskiego na dany rok budżetowy.

§ 5. Stypendium mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie szkół, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75.

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
2. Dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych przez szkołę we wnioskach o przyznanie stypendium.
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Starostwie Powiatowym w Koninie w terminie do dnia 15 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego w terminie do 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 8. 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku kalendarzowego z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
2. Uczniowie klas programowo najwyższych otrzymują stypendium na okres 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca.
3. Wysokość stypendium ustala Zarząd Powiatu Konińskiego.
4. Przyznane stypendium przekazywane jest na wskazany przez ucznia rachunek bankowy.

§ 9. Nagroda przyznawana jest uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria w danym roku szkolnym, tj.:
1) uzyskał z obowiązkowych zajęć dydaktycznych w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;
2) jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego albo laureatem konkursu na pracę naukową organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub podległe mu instytucje lub przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 10. 1. Nagrody przyznawane  są 2 razy w roku i wręczane  są podczas uroczystości  zakończenia roku szkolnego i ukończenia szkoły, począwszy od 2013 roku.
2. Nagroda jest świadczeniem jednorazowym.

§11. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, występuje dyrektor szkoły (po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną), do której uczęszcza uczeń.
2. Wniosek składa się w Starostwie Powiatowym w Koninie po podjęciu uchwały klasyfikacyjnej, ale nie
później na 3 dni przed zakończeniem roku szkolnego lub ukończeniem szkoły.
3. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych nagród podejmuje Zarząd Powiatu Konińskiego.

§ 12. 1. Przyznanie stypendium nie wyklucza możliwości uzyskania nagrody.
2. Starosta Koniński powiadamia dyrektora szkoły o podjęciu decyzji w sprawie przyznania stypendium lub nagrody.

§ 13. Do wniosków złożonych i stypendiów przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 15.

§14. W 2012 roku:
1) termin składania wniosków o przyznanie stypendiów upływa z 14 dniem od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) Zarząd Powiatu Konińskiego rozpatruje wnioski w terminie do 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt 1;
1) uczniowie otrzymują stypendia na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zarząd Powiatu Konińskiego rozpatrzył wnioski, do 30 czerwca w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, a w przypadku pozostałych uczniów dodatkowo na okres od 1 września do 31 grudnia.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXXVI/203/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:51:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:51:05)
Lista wiadomości