logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/115/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012
UCHWAŁA NR XV/115/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012

          Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/98/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1
zwiększa się
dochody budżetu powiatu o kwotę 14.835,00 zł, tj. do kwoty 64.915.174,33 zł,
z tego:
- dochody bieżące o kwotę 14.835,00 zł, tj. do kwoty 64.915.174,33 zł,

2) w § 2 w ust. 1
zwiększa się
wydatki budżetu powiatu o kwotę 64.835,00 zł, tj. do kwoty 63.248.573,33 zł,
z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 64.835,00 zł, tj. do kwoty 62.941.573,33 zł,

3) w § 3
zmniejsza się
nadwyżkę budżetu powiatu o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 1.666.601,00 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4) w § 4
zwiększa się
łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 2.850.000,00 zł.
5) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 801, r. 80134 w kwocie 3.840,00 zł,
w tym: § 2710 w kwocie 3.840,00 zł,

- dz. 852, r. 85220 w kwocie 10.995,00 zł,
w tym: § 2710 w kwocie 10.995,00 zł,

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 1.497.545,00 ZŁ.

OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 1 PO ZMIANACH WYNOSI 64.915.174,33 ZŁ.

6) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 700, r. 70005 o kwotę 10.000,00 zł,
w tym: § 4590 o kwotę 10.000,00 zł,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę 40.000,00 zł,
w tym: § 4300 o kwotę 40.000,00 zł,

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

- dz. 852, r. 85204 o kwotę 57.240,00 zł,
w tym: § 3110 o kwotę 57.240,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:

zmniejszenie:
- dz. 852, r. 85218 o kwotę 17.531,13 zł,
w tym: § 4010 o kwotę 14.641,00 zł,
§ 4110 o kwotę 2.531,43 zł,
§ 4120 o kwotę 358,70 zł,

zwiększenie:
- dz. 852, r. 85204 o kwotę 13.091,18 zł,
w tym: § 4010 o kwotę 10.933,00 zł,
§ 4110 o kwotę 1.890,32 zł,
§ 4120 o kwotę 267,86 zł,

- dz. 852, r. 85220 o kwotę 4.439,95 zł,
w tym: § 4010 o kwotę 3.708,00 zł,
§ 4110 o kwotę 641,11 zł,
§ 4120 o kwotę 90,84 zł,

d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:
- dz.010, r.01095, § 3040     o kwotę 450,00 zł,

zwiększenie:
- dz.010, r.01095, § 4210 o kwotę 450,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.630, r.63095, § 2820 o kwotę 60.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.630, r.63095, § 2360 o kwotę 60.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.700, r.70005, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 70.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 70.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.752, r.75212, § 4700 o kwotę 6.750,00 zł,

zwiększenie:
- dz.752, r.75212, § 4300 o kwotę 6.750,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.801, r.80130, § 4260 o kwotę 1.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.801, r.80130, § 4350 o kwotę 1.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.851, r.85195,§ 2820 o kwotę 6.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.851, r.85195,§ 2360 o kwotę 6.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.852, r.85201, § 2820 o kwotę 144.100,00 zł,
- dz.852, r.85201, § 2830 o kwotę 13.100,00 zł,

zwiększenie:
- dz.852, r.85201, § 2360 o kwotę 157.200,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.852, r.85295, § 2820 o kwotę 10.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.852, r.85295, § 2360 o kwotę 10.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.900, r.90095, § 2820 o kwotę 100.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.900, r.90095, § 2360  o kwotę 100.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.921, r.92195, § 2820 o kwotę 34.000,00 zł,
- dz.921, r.92195, § 2830 o kwotę 8.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.921, r.92195, § 2360 o kwotę 42.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.926, r.92695, § 2820 o kwotę 30.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.926, r.92695, § 2360 o kwotę 30.000,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH WYNOSI 51.569.672,33 ZŁ.

e/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:
- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 6.000,00 zł,

zwiększenie:
- dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 6.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.710, r.71015, § 4020 o kwotę 25.500,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4110 o kwotę 3.610,00 zł,
- dz.710, r.71015 ,§ 4120 o kwotę 555,00 zł,

zwiększenie:
- dz.710, r.71015, § 3020 o kwotę 3.900,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4210 o kwotę 1.712,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4270 o kwotę 800,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4280 o kwotę 200,00 zł,
- dz.710, r.71015 ,§ 4300 o kwotę 19.153,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4410 o kwotę 400,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4550 o kwotę 500,00 zł,
- dz.710, r.71015, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł,

zmniejszenie:
- dz.750, r.75045, § 4170 o kwotę 400,00 zł,

zwiększenie:
- dz.750, r.75045, § 4400 o kwotę 400,00 zł,

f/ wprowadza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 801,    r. 80134 w kwocie 3.840,00 zł,
w tym: § 4210 w kwocie 3.840,00 zł,

- dz. 852, r. 85220 w kwocie 10.995,00 zł,
w tym: § 4170 w kwocie 10.995,00 zł,

g/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

- dz. 852, r. 85201 o kwotę 57.240,00 zł,
w tym: § 2320 o kwotę 57.240,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 2.041.986,00 ZŁ.

OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 63.248.573,33 ZŁ.

7) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 6 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 8 do uchwały - Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:43:36)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:50:22)
Lista wiadomości