logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/105/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych
UCHWAŁA NR XV/105/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z 2010 r. Nr 234, póz. 1536, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Konińskiego może przeprowadzić konsultacje, w szczególności w formie:
1) konsultacji pisemnych albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalających na identyfikację osób biorących udział w konsultacji;
2) konferencji, seminariów, spotkań lub wywiadów zorganizowanych w Starostwie Powiatowym w Koninie lub poza nim, w tym na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu;
3) forum dyskusyjnego lub innych aplikacji dotyczących konsultacji zamieszczanych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 3. 1. Konsultacje mogą się rozpocząć nie wcześniej niż następnego dnia po zamieszczeniu projektu aktu prawa miejscowego lub komunikatu o rozpoczęciu procedury konsultacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie: www.bip.powiat.konin.pl.

2. Komunikat o rozpoczęciu konsultacji projekt aktu prawa miejscowego zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie na okres co najmniej 14 dni w celu zapewnienia możliwości uzyskania opinii lub przedstawienia uwag o projekcie aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej podmiotu, o którym mowa w § 1.
3. Komunikat, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać odpowiednio:
1) treść projektu aktu prawa miejscowego lub, w przypadku gdy nie został on załączony do komunikatu, wskazanie miejsca publikacji tego projektu;
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
3) wzór ankiety konsultacyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały, a w przypadku gdy nie został on załączony do komunikatu, informację o miejscu, z którego ankietę można pobrać;
4) adres, na który należy dostarczyć wypełnioną ankietę konsultacyjną.

§ 4
. Podmioty, o których mowa w § l, uczestniczą w konsultacji w formie pisemnej, jeżeli zgłoszą uwagi, przez wypełnienie ankiety konsultacyjnej.

§ 5. Po upływie terminu przeprowadzenia konsultacji Zarząd Powiatu Konińskiego:
1) wprowadza w projekcie aktu prawa miejscowego zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji jeśli uzna zasadność ich wprowadzenia,
2) przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego projekt aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem zawierającym zestawienie zgłoszonych opinii lub uwag, w tym stanowisko w sprawie uwag.

§ 6.
Organizacje, które zgłosiły uwagi, są informowane w formie papierowej lub elektronicznej o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszonych przez nie uwag. Informacja zawiera uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia uwagi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 14:13:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:42:05)
Lista wiadomości