logo
logo bip
2012
UCHWAŁA NR XV/107/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20
UCHWAŁA NR XV/107/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 16 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku, w załączniku do uchwały§ 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 12. W 2012 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się przeznaczyć łącznie 1 168 300,00 zł ( słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych), przeznaczając na wymienione niżej zadania następujące kwoty dotacji:
1. Na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na :
a) prowadzeniu 12 placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki - 157 200,00 zł,
b) prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Koninie i w Głębockiem. Łącznie 65 osób -737 100,00 zł,
c) organizacji Powiatowych Dni Rodziny 2012 - 10 000,00 zł.
2. Na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych - 35 000,00 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 59 000,00 zł.
4. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - 30 000,00 zł.
5. Na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego - 100 000,00 zł
 w tym na :
a) edukację ekologiczną (wycieczki, konkursy, sesje ekologiczne , „Zielone szkoły") - 60.000,00 zł,
b) ochronę przyrody i zwierząt poprzez poprawę ich warunków bytowych, organizację ogrodów i ścieżek ekologiczno- przyrodniczych - 40 000,00 zł.
6. Na realizację zadań z zakresu turystki i krajoznawstwa polegającego na prowadzeniu informacji turystycznej dla regionu i o regionie - 60 000, 00 zł.
7. Na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia - 10 000,00 zł.
 Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Konińskiego na 2012 rok".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Rada Powiatu Konińskiego
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-02-24 13:21:16)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Żaneta Staszak (2012-09-06 12:44:04)
Lista wiadomości