logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA NR IX/61/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011
UCHWAŁA NR IX/61/2011
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z  dnia 21 lipca 2011 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011.
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr IV/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr V/29/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,  Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/33/2011 z dnia 2 maja 2011 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 56/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w  § 1 w ust. 1 
z w i ę k s z a    s i ę
dochody budżetu powiatu o kwotę 1.503.505,00 zł, tj. do kwoty 72.706.705,84 zł,
z tego:
- dochody bieżące o kwotę 1.503.505,00 zł,  tj. do kwoty 68.478.705,84 zł,
 
2)    w  § 2  w ust. 1
z w i ę k s z a   s i ę
wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.503.505,00 zł, tj. do kwoty 77.627.145,22 zł,
z tego:
- wydatki bieżące o kwotę 3.505,00 zł, tj. do kwoty 64.949.686,03 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł, tj. do kwoty 12.677.459,19 zł,
                
3) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.500.000,00 zł,
w tym: § 0970 o kwotę 1.500.000,00 zł,
 
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 2.680,00 zł,
w tym: § 0830 o kwotę 2.680,00 zł,
 
− dz. 854, r. 85410 o kwotę 825,00 zł,
w tym: § 0830 o kwotę 825,00 zł,
 
Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 59.798.258,91 zł.
 
ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 72.706.705,84 zł.
 
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
 
− dz. 600, r. 60014 o kwotę 1.500.000,00 zł,
w tym: § 6050 o kwotę 1.500.000,00 zł,
 
− dz. 801, r. 80130 o kwotę 3.505,00 zł,
w tym:    § 4210 o kwotę 2.560,00 zł,
       § 4240 o kwotę 945,00 zł,
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.853, r.85395, § 4307 o kwotę 88.327,77 zł,
z w i ę k s z e n i e 
− dz.853, r.85395, § 2917 o kwotę 88.327,77 zł,
 
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 64.330.835,22 zł.
 
c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 3.000a,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.700, r.70005, § 4610 o kwotę 3.000,00 zł,
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 4010 o kwotę 4.000,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.852, r.85203, § 3020 o kwotę 100,00 zł,
− dz.852, r.85203, § 4270 o kwotę 400,00 zł,
− dz.852, r.85203, § 4300 o kwotę 3.500,00 zł,
 
d/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
z m n i e j s z e n i e :
− dz.801, r.80134, § 4300 o kwotę 4.048,00 zł,
z w i ę k s z e n i e :
− dz.801, r.80134, § 4210 o kwotę 4.048,00 zł,
 
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR2 PO ZMIANACH WYNOSI 77.145,22 ZŁ
 
5) załącznik Nr 3 do uchwały − Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
6) załącznik Nr 5 do uchwały − Plan wydatków majątkowych na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
JANUSZ STANKIEWICZ
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-22 11:21:34)
Lista wiadomości