logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR XXXIX/211/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał
UCHWAŁA NR XXXIX/211/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał

 

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Rychwał w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Rychwale na zadanie pn.: „Termomodernizacja polegająca na instalacji centralnego ogrzewania - ogrzewania podłogowego w kościele parafialnym".

 

§ 2

 

1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej.

2. Zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Rychwał.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia umowy z Gminą Rychwał.

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:41:37)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:41:37)
Lista wiadomości