logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR XXXIX/208/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec
 UCHWAŁA NR XXXIX/208/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 maja 2010 r.
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec
 
 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się z budżetu Powiatu Konińskiego pomocy finansowej Gminie Grodziec w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku strażnicy polegająca na wymianie okien i częściowym ociepleniu".
 
§ 2
 
1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
2. Zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie dotacji zawartej pomiędzy Powiatem Konińskim a Gminą Grodziec.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia umowy z Gminą Grodziec.
 
§ 3
 
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:33:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:33:34)
Lista wiadomości