logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR XXXIX/207/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
UCHWAŁA NR XXXIX/207/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 5a ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r., w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które dotyczyć będą w szczególności:

1)      edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,

2)      przywróceniu gatunków rodzimych zwierząt,

3)      organizacji i prowadzeniu „Zielonej szkoły",

4)      ochrony zwierząt, w tym opieki i pielęgnacji oraz poprawy warunków bytowania.";

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a.1. Do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Zarząd Powiatu powołuje stałą Komisję Konkursową, w skład której wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym przedstawiciel Zarządu Powiatu.

2 Kandydatów do składu Komisji Konkursowej wskazuje Starosta Koniński.

3. Za zgodą Starosty Konińskiego, z głosem doradczym w pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Powiatu.".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:30:59)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-06-09 10:30:59)
Lista wiadomości