logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XXXI/164/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał
UCHWAŁA NR XXXI/164/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał.

            Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powierza się Gminie Rychwał realizację zadania polegającego na budowie nawierzchni wraz z podbudową na drodze powiatowej nr 3248 P Lubiny - Gliny.

§ 2

Przeznacza się z budżetu Powiatu na realizację zadania wymienionego w § 1 kwotę 200.000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia porozumienia z Gminą Rychwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadania, o którym mowa w § 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-07 09:17:50)
Lista wiadomości