logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XXXI/163/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
UCHWAŁA NR XXXI/163/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Wilczynie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.5 ust.2 pkt 1, art.5 ust.3 i ust.5 a, art. 58 ust.1 i art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.21 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Z  dniem 1 września  2009 r. zakłada się publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Technikum  Uzupełniające w Wilczynie.

2. Siedziba  szkoły, o której mowa w  ust.1 znajduje się w Wilczynie, Wilczogóra 7, 62-550 Wilczyn.

§ 2

Na wyposażenie utworzonej szkoły - jednostki budżetowej,  przeznacza  ię nieruchomość z powiatowego zasobu nieruchomości.

§ 3

Z dniem 1 września 2009 r. Technikum Uzupełniające w Wilczynie włącza się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-07 09:15:42)
Lista wiadomości