logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXXIV/179/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
UCHWAŁA NR XXXIV/179/09
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 26 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/170/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

1) Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego przedłożony przez Zarząd projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą łącznej kwoty długui informacją o stanie mienia komunalnego przesyła niezwłocznie wszystkim radnym.

2) Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu i przekazują je Komisji Budżetowej, która na ich podstawie sporządza zbiorczą opinię o projekcie budżetu i przekazuje ją Zarządowi Powiatu.

3) W przypadku wnioskowania poprawek do projektu budżetu przez poszczególne komisje polegających na wprowadzeniu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku istnieje obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania.

4) Zarząd Powiatu w terminie 5 dni od otrzymania opinii Komisji Budżetowej przedstawia Przewodniczącemu Rady Powiatu wniosek w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu uwzględniający zmiany wniesione przez Zarząd Powiatu i wnioskowane przez Komisje. Wnioski Komisji nie uwzględnione w autopoprawkach, wymagają pisemnego uzasadnienia Zarządu Powiatu.

5) Przewodniczący Rady Powiatu przesyła radnym treść wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu.

6) Porządek obrad sesji, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej i podejmowana uchwała w sprawie budżetu powinien uwzględniać:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) odczytanie autopoprawek do projektu budżetu,

e) wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,

f) debata,

g) głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,

h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2009-12-17 14:30:49)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2009-12-17 15:29:54)
Lista wiadomości