logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXXIV/178/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację
 
UCHWAŁA NR XXXIV/178/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków określony w załączniku do Uchwały Nr XXXIII/169/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2009-12-17 14:25:52)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2009-12-17 14:33:46)
Lista wiadomości