logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XXXIV/177/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
 
UCHWAŁA NR XXXIV/177/09
Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/134/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVII/141/09 z dnia 20 lutego 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXVIII/145/09 z dnia 31 marca 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXIX/150/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXX/159/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXI/165/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXII/168/09 z dnia 28 września 2009 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XXXIII/172/09 z dnia 29 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :

a) w ust. 1

zmniejsza się

dochody budżetu powiatu o kwotę 156.078,07 zł, tj. do kwoty 67.405.173,10 zł,

z tego:

dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  156.078,07 zł, tj. do kwoty 63.189.753,26 zł,

b) w ust. 2 pkt 1

zmniejsza się

dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 292.212,00 zł, tj. do kwoty 8.046.011,00 zł,

2) w § 2 :

a) w ust. 1

zmniejsza się

wydatki budżetu powiatu o kwotę 92.078,07 zł, tj. do kwoty 69.245.179,78 zł,

b) w ust. 2 pkt 1

zmniejsza się

wydatki bieżące o kwotę 89.883,07 zł, tj. do kwoty  56.799.772,98 zł,

c) w ust. 2 pkt 1 lit. a

zmniejsza się

wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń o kwotę 358.173,69 zł, tj. do kwoty 32.418.909,58 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 lit. b

zwiększa się

dotacje o kwotę 69.291,76 zł, tj. do kwoty 1.695.323,20 zł,

e) w ust. 2 pkt 2

zmniejsza się

wydatki majątkowe o kwotę 2.195,00 zł, tj. do kwoty 12.445.406,80 zł,

f) w ust. 3 pkt 1

zmniejsza się

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 292.012,00 zł, tj. do kwoty 8.046.011,00 zł,

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.840.006,68 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów długoterminowych",

4) w § 4 zmniejsza się rezerwy celowe do kwoty 197.337,00 zł z czego

w pkt 2 na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania zmniejsza się do kwoty 187.337,00 zł,

w tym

lit. a likwiduje się rezerwę na zabezpieczenie udziału własnego powiatu w programach, konkursach współfinansowanych z udziałem środków unijnych

lit. b zmniejsza się rezerwę na wdrożenie podwyżek dla nauczycieli do kwoty 187.337,00 zł.

5) w załączniku Nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

dz. 758,  r. 75814        o kwotę        5.379,93 zł,

w tym:    § 0970             o kwotę       5.379,93 zł,

b/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

dz. 700,  r. 70005        o kwotę        53.016,00 zł,

w tym:    § 2360             o kwotę       53.016,00 zł,

dz. 852,  r. 85202        o kwotę        65.923,00 zł,

w tym:    § 0830             o kwotę       35.000,00 zł,

§ 2130   o kwotę           30.923,00 zł,

dz. 853,  r. 85324        o kwotę        3.637,00 zł,

w tym:    § 0970             o kwotę       3.637,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie :

dz.853,   r.85395,      § 2008      o kwotę  16.681,04 zł,

zwiększenie :

dz.853,   r.85395,      § 2009      o kwotę  16.681,04 zł,

Ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 54.909.845,26 zł.

d/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

dz. 853,  r. 85321        o kwotę        11.283,00 zł,

w tym:    § 2110             o kwotę       11.283,00 zł,

e/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

dz. 010,  r. 01005        o kwotę        1.681,00 zł,

w tym:    § 2110             o kwotę       1.681,00 zł,

dz. 851,  r. 85156        o kwotę        301.814,00 zł,

w tym:    § 2110             o kwotę       301.814,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.046.011,00 zł.

f/ zwiększa się dochody budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

dz. 852,  r. 85220        o kwotę      8.178,00 zł,

w tym:    § 2710             o kwotę    8.178,00 zł,

ogólna kwota dochodów budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.102.910,84 zł.

Ogólna suma dochodów w załączniku nr 1 po zmianach wynosi 67.405.173,10 zł.

6) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:

dz. 600,  r. 60014        o kwotę        60.000,00 zł,

w tym:    § 4210             o kwotę       60.000,00 zł,

dz. 851,  r. 85195          o kwotę      6.000,00 zł,

w tym:    § 4210            o kwotę       6.000,00 zł,

dz. 852,  r. 85202        o kwotę        65.923,00 zł,

w tym:    § 4010             o kwotę       35.000,00 zł,

§ 4220   o kwotę           4.000,00 zł,

§ 4260   o kwotę           2.000,00 zł,

§ 4270   o kwotę           5.923,00 zł,

§ 4300   o kwotę           19.000,00 zł,

dz. 853,  r. 85311        o kwotę        56.395,93 zł,

w tym:    § 2580             o kwotę       56.395,93 zł,

dz. 853,  r. 85324        o kwotę        3.637,00 zł,

w tym:    § 4170             o kwotę       3.637,00 zł,

b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:

zmniejszenie:

dz. 750,  r. 75020        o kwotę        5.895,83 zł,

w tym:    § 4140             o kwotę       5.895,83 zł,

zwiększenie:

dz. 853,  r. 85311        o kwotę        5.895,83 zł,

w tym:    § 2580             o kwotę       5.895,83 zł,

zmniejszenie:

dz. 752,  r. 75212        o kwotę        5.220,00 zł,

w tym:    § 4700             o kwotę       5.220,00 zł,

zwiększenie:

dz. 921,  r. 92195        o kwotę        5.220,00 zł,

w tym:    § 4300             o kwotę       5.220,00 zł,

zmniejszenie:

dz. 758,  r. 75818        o kwotę        12.000,00 zł,

w tym:    § 4810             o kwotę       12.000,00 zł,

zwiększenie:

dz. 801,  r. 80130        o kwotę        12.000,00 zł,

w tym:    § 4210             o kwotę       12.000,00 zł,

zmniejszenie:

dz. 852,  r. 85204        o kwotę        10.000,00 zł,

w tym:    § 4170             o kwotę       10.000,00 zł,

zwiększenie:

dz. 750,  r. 75075        o kwotę        3.000,00 zł,

w tym:    § 4210             o kwotę       1.000,00 zł,

§ 4300   o kwotę           2.000,00 zł,

dz. 853,  r. 85311        o kwotę        7.000,00 zł,

w tym:    § 2580             o kwotę       7.000,00 zł,

zmniejszenie:

dz. 754,  r. 75421        o kwotę        4.000,00 zł,

w tym:    § 4240             o kwotę       1.200,00 zł,

§ 4300   o kwotę           2.800,00 zł,

zwiększenie:

dz. 851,  r. 85195        o kwotę        4.000,00 zł,

w tym:    § 4210             o kwotę       4.000,00 zł,

zmniejszenie:

dz. 854,  r. 85410        o kwotę        11.797,00 zł,

w tym:    § 4270             o kwotę       11.797,00 zł,

dz. 854,  r. 85446        o kwotę        1.656,00 zł,

w tym:    § 4300             o kwotę       1.656,00 zł,

zwiększenie:

dz. 801,  r. 80130        o kwotę        13.453,00 zł,

w tym:    § 4270             o kwotę       13.453,00 zł,

zmniejszenie:

dz. 854,  r. 85446        o kwotę        6.391,00 zł,

w tym:    § 4300             o kwotę       6.391,00 zł,

zwiększenie:

dz. 801,  r. 80146        o kwotę        6.391,00 zł,

w tym:    § 4300             o kwotę       6.391,00 zł,

c/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

dz.750,   r.75020,      § 4010      o kwotę  58.000,00 zł,

dz.750,   r.75020,      § 4750      o kwotę  15.047,45 zł,

dz.750,   r.75020,      § 6060      o kwotę  2.195,00 zł,

zwiększenie:

dz.750,   r.75020,      § 4210      o kwotę  25.823,72 zł,

dz.750,   r.75020,      § 4270      o kwotę  42.000,00 zł,

dz.750,   r.75020,      § 4300      o kwotę  7.418,73 zł,

zmniejszenie:

dz.750,   r.75075,      § 4170      o kwotę  429,00 zł,

zwiększenie:

dz.750,   r.75075,      § 4300      o kwotę  429,00 zł,

zmniejszenie:

dz.801,   r.80102,      § 4260      o kwotę  147,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80102,      § 4360      o kwotę  72,00 zł,

dz.801,   r.80102,      § 4370      o kwotę  75,00 zł,

zmniejszenie:

dz.801,   r.80111,      § 4260      o kwotę  152,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80111,      § 4360      o kwotę  77,00 zł,

dz.801,   r.80111,      § 4370      o kwotę  75,00 zł,

zmniejszenie:

dz.801,   r.80120,      § 4260      o kwotę  3.800,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4370      o kwotę  2.200,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4740      o kwotę  751,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80120,      § 4170      o kwotę  800,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4210      o kwotę  3.000,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4270      o kwotę  2.051,00 zł,

dz.801,   r.80120,      § 4300      o kwotę  900,00 zł,

zmniejszenie:

dz.801,   r.80130,      § 4270      o kwotę  9.273,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4280      o kwotę  1.727,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4370      o kwotę  43,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80130,      § 4210      o kwotę  10.000,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4300      o kwotę  1.000,00 zł,

dz.801,   r.80130,      § 4350      o kwotę  43,00 zł,

zmniejszenie:

dz.801,   r.80134,      § 4260      o kwotę  122,00 zł,

zwiększenie:

dz.801,   r.80134,      § 4360      o kwotę  72,00 zł,

dz.801,   r.80134,      § 4370      o kwotę  50,00 zł,

zmniejszenie:

dz.852,   r.85202,      § 3020      o kwotę  1.007,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4120      o kwotę  3.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4170      o kwotę  4.601,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4230      o kwotę  8.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4280      o kwotę  3.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4410      o kwotę  4.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4440      o kwotę  527,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4700      o kwotę  3.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4740      o kwotę  3.531,00 zł,

zwiększenie:

dz.852,   r.85202,      § 4110      o kwotę  3.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4220      o kwotę  7.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4260      o kwotę  6.000,00 zł,

dz.852,   r.85202,      § 4300      o kwotę  14.666,00 zł,

zmniejszenie:

dz.852,   r.85218,          § 4300        o kwotę        400,00 zł,

zwiększenie:

dz.852,   r.85218,      § 4360      o kwotę  400,00 zł,

zmniejszenie:

dz.853,   r.85395,      § 4118      o kwotę  1.390,98 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4119      o kwotę  3.726,97 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4128      o kwotę  220,38 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4248      o kwotę  3.200,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4300      o kwotę  161,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4308      o kwotę  16.803,04 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4378      o kwotę  77,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4740      o kwotę  500,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4750      o kwotę  2.000,00 zł,

zwiększenie:

dz.853,   r.85395,      § 4018      o kwotę  236,36 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4110      o kwotę  3.726,97 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4178      o kwotę  1.375,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4210      o kwotę  2.661,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4218      o kwotę  3.200,00 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4309      o kwotę  16.681,04 zł,

dz.853,   r.85395,      § 4358      o kwotę  199,00 zł,

zmniejszenie:

dz.854,   r.85403,      § 4040      o kwotę  4.537,00 zł,

dz.854,   r.85403,      § 4260      o kwotę  123,00 zł,

zwiększenie:

dz.854,   r.85403,      § 4210      o kwotę  4.537,00 zł,

dz.854,   r.85403,      § 4360      o kwotę  75,00 zł,

dz.854,   r.85403,      § 4370      o kwotę  48,00 zł,

zmniejszenie:

dz.854,   r.85406,      § 4170      o kwotę  500,00 zł,

zwiększenie:

dz.854,   r.85406,      § 4740      o kwotę  500,00 zł,

zmniejszenie:

dz.926,   r.92695,      § 4300      o kwotę  4.500,00 zł,

zwiększenie:

dz.926,   r.92695,      § 4210      o kwotę  4.500,00 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania własne po zmianach wynosi 56.053.840,94 zł.

d/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

dz. 853,  r. 85321        o kwotę        11.283,00 zł,

w tym:    § 4210             o kwotę       6.000,00 zł,

§ 4300   o kwotę           5.283,00 zł,

e/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak niżej:

dz. 010,  r. 01005        o kwotę        1.681,00 zł,

w tym:    § 4300             o kwotę       1.681,00 zł,

dz. 851,  r. 85156        o kwotę        301.814,00 zł,

w tym:    § 4130             o kwotę       301.814,00 zł,

ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 8.046.011,00 zł.

f/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia z organami administracji rządowej miedzy paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

dz.852,   r.85295,      § 4170      o kwotę  8.290,00 zł,

zwiększenie:

dz.852,   r.85295,      § 4110      o kwotę  49,91 zł,

dz.852,   r.85295,      § 4210      o kwotę  2.325,00 zł,

dz.852,   r.85295,      § 4300      o kwotę  5.915,09 zł,

g/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami w ramach rozdziału,
jak niżej:

zmniejszenie:

dz.853,   r.85333,      § 4110      o kwotę  8.000,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4170      o kwotę  3.667,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4280      o kwotę  745,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4300      o kwotę  6.055,00 zł,

zwiększenie:

dz.853,   r.85333,      § 3020      o kwotę  155,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4210      o kwotę  11.400,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4260      o kwotę  6.512,00 zł,

dz.853,   r.85333,      § 4400      o kwotę  400,00 zł,

h/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, jak niżej:

dz. 852,  r. 85220        o kwotę      8.178,00 zł,

w tym:    § 4110             o kwotę    152,90 zł,

§ 4120   o kwotę           24,50 zł,

§ 4170   o kwotę           2.000,00 zł,

§ 4210   o kwotę           4.000,60 zł,

§ 4300   o kwotę           2.000,00 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi 3.414.910,84 zł.

ogólna suma wydatków w załączniku nr 2 po zmianach wynosi 69.245.179,78 zł.

7) załącznik Nr 3 do uchwały - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

8) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan przychodów i rozchodów na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

9) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

10) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

11) załącznik Nr 9 do uchwały - Plan dotacji na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

12) załącznik Nr 10 do uchwały - Plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2009-12-17 14:04:42)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2009-12-17 14:21:18)
Lista wiadomości